Klage nr. 2021195

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 13. desember 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Vikebø & Jørgensen AS

Postboks 158

5804 Bergen

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning

Saksfremstilling

I mai 2021 kjøpte klageren en andelsleilighet som innklagede formidlet. Prisen var
2 235 000 kroner. Da klageren kjøpte leiligheten, var felleskostnadene på 3 283 kroner i måneden. Men da klageren overtok leiligheten to måneder senere, hadde felleskostnadene steget til 6 096 kroner i måneden. Det er ventet at felleskostnadene vil være på cirka 5 000 kroner i måneden fra og med januar 2022.

Klageren anfører at megleren burde gitt tydeligere opplysninger om at felleskostnadene skulle øke, og krever 125 000 kroner i erstatning.

Innklagede bestrider at megleren har brutt undersøkelses- og opplysningsplikten og kravet om erstatning.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem. Dissens.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Leiligheten ble markedsført med felleskostnader som ikke var reelle. I FINN-annonsen sto det at felleskostnadene var på 3 283 kroner i måneden, men ved overtakelsen hadde de steget til 6 096 kroner. Det er ventet at felleskostnadene vil være på cirka 5 000 kroner fra og med januar 2022. Megleren opplyste ikke om endringene før kjøpet, og klageren ble først kjent med dem etter overtakelsen. Dette er villedende markedsføring.

Klageren krever 125 000 kroner i erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede bestrider at megleren har brutt undersøkelses- og opplysningsplikten. I salgsoppgaven gikk det tydelig frem at felleskostnadene fra og med juni/juli og ut resten av året ville være på 6 096 kroner i måneden, og at de etter planen skulle settes ned til 5 000 kroner i måneden fra og med januar 2022. Klageren bekreftet å ha lest salgsoppgaven da hun la inn budet på leiligheten.

Megleren har ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Uansett har ikke klageren sannsynliggjort at hun har lidt et økonomisk tap. Budgiveren som la inn det nest høyeste budet på 2 210 000 kroner, bekreftet også å ha lest salgsoppgaven. Leilighetens verdi med dagens felleskostnader er derfor den samme som da klageren kjøpte den.

Innklagede har fremsatt følgende påstand:

  1. Klageren gis ikke medhold i at Vikebø & Jørgensen AS har opptrådt i strid med pliktene etter eiendomsmeglingsloven.
  2. Klager gis ikke medhold i erstatningskrav mot Vikebø & Jørgensen AS.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Avgjørende for nemnda er at det i salgsoppgaven under punkt «Økonomi» var gitt tilstrekkelige opplysninger om felleskostnadene (fellesutgiftene) og fremtidige endringer. Det at denne informasjonen ikke fremgikk av annonsen på Finn.no, tilsier ikke en annen vurdering.

Nemnda har på dette punkt delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, Fosmark og Kopstad har kommet til at dette ikke er i strid med god meglerskikk.

Mindretallet, Sandvik, mener at det ved markedsføringen av boligen foreligger brudd på god meglerskikk. I presentasjonen av boligen på finn.no var felleskostnader oppgitt kr 3283, uten forbehold eller presiseringer om at dette var som følge av periode for avdragsfrihet. I den komplette salgsoppgaven fremkom slike opplysninger under «Felleskostnader» etter gjentagelsen om kr 3283, dertil til slutt i avsnittet med formell informasjon hvor klagerne først fikk informasjon om forventede månedlige felleskostnader. Etter mindretallets syn utelot finn-annonsen vesentlige opplysninger som var egnet til å påvirke klagernes atferd. Dette anses for å være i strid med markedsføringsloven § 8 og eiendomsmeglingsloven § 6-3. Slik saken er opplyst finner mindretallet at det ikke er tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til spørsmålet om erstatning.

Avgjørelsen er avsagt med slik dissens som fremgår over.  

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.