Klage nr. 2021200

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 13. desember 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR‐Eiendom AS avd. Bergen Sentrum

Saken gjelder:               Oppgjør. Krav på forsinkelsesrenter og vederlagsnedsettelse

Saksfremstilling

Klageren solgte sin leilighet gjennom innklagede foretak. Det var avtalt overtakelse
7. august 2021. Megleren tilbudte seg å gjennomføre overtakelsen. Ved en feil ble det ikke kontrollert at oppgjøret var mottatt før overtakelsen ble gjennomført og nøkler overlevert. Klageren anfører at dette er i strid med god meglerskikk og krever forsinkelsesrenter samt at meglerens vederlag settes ned eller faller bort i sin helhet.

Innklagede bestrider ikke at det foreligger brudd på god meglerskikk, men anfører at det ikke er grunnlag for krav på vederlagsnedsettelse.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Megler tilbudte seg å gjennomføre overtakelsen 7. august 2021. To dager før, 5. august 2021, ble klageren ringt opp og orientert om at overtakelsen ville bli gjennomført samme dag. Det ble ikke gitt noen forklaring på hvorfor overtakelsen var flyttet.

Megler spurte klageren om hun hadde mottatt SMS vedrørende betalingen fra kjøperen. Klageren svarte da at det hadde hun ikke og henviste til at dette måtte være noe innklagedes oppgjørsavdeling hadde oversikt over. Dagen etter, 6. august 2021, ringte klageren til megleren for å forhøre seg om alt var i orden. Hun fikk da høre at kjøperen ennå ikke hadde betalt.

Overtakelsen var da gjennomført, uten bekreftelse på at kjøperen hadde betalt. Dette er i strid med god meglerskikk. Videre kom det frem at kjøperen ikke hadde søkt om lån. Klageren fikk opplyst av megleren at kjøpers lånepapirer var i orden, men at de manglet signatur.

Klageren krevde da at utleverte nøkler skulle hentes inn i påvente av oppgjør. Dette gjorde megleren. Som selger følte klageren en stor usikkerhet gjennom hele denne prosessen. Arbeidet som er utført av megleren står ikke i forhold til det som kreves i honorar.

Innklagede har tilbudt klageren å dekke forsinkelsesrenter for forsinket oppgjør. Klageren er av den oppfatning at tilbudet ikke er dekkende for den feilen som her er gjort og krever i tillegg vederlagsnedsettelse med til sammen 46 793 kroner. Det bes om at nemnda vurderer hva som er passende i vederlagsreduksjon og forsinkelsesrenter.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er ikke bestridt at det foreligger brudd på innklagedes rutiner, og at dette er i strid med god meglerskikk. Innklagede har tidligere innrømmet og beklaget dette ovenfor klageren i
e-post 16. august 2021. Megleren har på vegne av selgeren utlevert nøkler til kjøper uten bekreftelse på at pengene var innbetalt. Det var avtalt at megleren skulle overlevere nøklene slik at selgeren sparte seg for ytterligere en tur til Bergen.

Feilen medfører likevel ikke at det er grunnlag for erstatning eller bortfall av meglers vederlag. Grunnvilkårene for erstatning er uansett ikke oppfylt. Det foreligger et ubetydelig økonomisk tap. Selv om det ikke foreligger økonomisk tap som megler er ansvarlig for, kan det kreves nedsettelse eller bortfall av meglers vederlag, etter reglene i eiendomsmeglingsloven § 7-7. Det er likevel et moment i vurderingen at det ikke er lidt et økonomisk tap. Andre momenter er om det er stort skadepotensiale, om feilen er blitt rettet raskt og hensiktsmessig, samt om sluttresultatet av meglerens arbeid ble som forventet ved oppdragsinngåelsen.

Innklagede er i hovedsak enig i klagerens faktiske fremstilling, men det er ikke korrekt at kjøperen ikke hadde søkt om lån. Før aksept av bud 7. mai 2021, ble det bekreftet av kjøpers bank at finansieringen var i orden. Det var da svært lite sannsynlig at kjøpesummen ikke ville bli betalt, men det er kjøperens ansvar at det skjer i tide. Kjøperen sørget ikke for at alle formaliteter kom i orden slik at betaling skjedde før avtalt overtakelse, og dette er ikke noe megleren kan lastes for. Skadepotensialet ved at innbetaling ikke ble sjekket er derfor ikke at klageren ikke ville få fullt oppgjør, men at oppgjør kunne bli noe utsatt.

Når megleren ble oppmerksom på feilen, ble den rettet raskt og på en hensiktsmessig måte. Kjøperens bank ble kontaktet så snart det var anledning til det, for en forsikring om at oppgjøret ville bli innbetalt. Utleverte nøkler ble også tatt tilbake når klageren ønsket dette.

Den forsinkede innbetalingen er ikke noe som skyldes feil fra megler. Resultatet ville ikke blitt noe annet om innbetaling var blitt sjekket på nytt. Oppgjøret fra kjøperen ville bli etterlyst og de samme bekymringer ville oppstått. Klageren ville da også måtte kreve forsinkelsesrente fra kjøperen, i tråd med det innklagede tidligere har tilbudt seg å dekke som en minnelig løsning.

Frem til overtakelse og ved oppgjøret er dette oppdraget gjennomført godt og effektivt i tråd med alle lover, regler og forventninger. Feilen som ble gjort er rettet og beklaget og har ikke har hatt noen betydning for resultatet av eiendomsmegleroppdraget.

Vilkårene for bortfall eller nedsettelse av meglers vederlag er derfor ikke oppfylt.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk i forbindelse med gjennomføringen av oppgjøret herunder krav om forsinkelsesrenter og vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Vederlagsnedsettelse

Klageren har krevd at vederlaget settes ned eller faller bort. En forutsetning for vederlagsnedsettelse er at megler har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Vederlagsnedsettelse er i realiteten prisavslag for den jobb megler har gjort. Det er ikke nødvendig at oppdragsgiveren har lidt et økonomisk tap. Bestemmelsen gjelder også kun vederlag og ikke utlegg megler har hatt.

Nemnda mener at det å kontrollere at kjøpesummen er kommet inn på meglers klientkonto før overtakelsen gjennomføres, er en sentral oppgave for en megler. Det er på det rene at megler her forsømte seg, og nemnda har kommet til at megler her utviste en ikke ubetydelig pliktforsømmelse.

Klageren har krevd at hele vederlaget skal falle bort. I henhold til oppgjørsoppstillingen utgjør vederlaget 46 793 kroner.

Meglerens feil i dette tilfellet har ikke fått noen økonomiske konsekvenser av betydning for oppdragsgiveren. Det har betydning for hvor stor vederlagsjusteringen bør være. Nemnda har kommet til ut fra en totalvurdering at vederlaget reduseres med 10 000 kroner.

Forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrenter er et forhold mellom kjøper og selger (klager).

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Megleren til EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd. Bergen Sentrum har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse». Innklagede må kreditere [klageren] 10 000 kroner av vederlaget. Klagerens krav på forsinkelsesrenter fører ikke frem.