Klage nr:
143/08

Avgjort:
31.10.2008

Saken gjelder:
Forkjøpsrett, betaling av gebyr for forhåndsutlysing av forkjøpsrett

Foretakets navn:
iHus avd. St.Hanshaugen, St. Hanshaugen og Bislet Eiendomsmegling AS

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en andelsleilighet gjennom innklagede. Kjøpekontrakten er datert 23. mai 2008 og avtalt overtakelse var 1. juni 2008.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ble kontaktet av selgeren den 14. juli 2008 med krav om at han skulle betale gebyr pålydende 3 440 kroner for forhåndsutlysing av forkjøpsrett. Klageren stilte seg undrende til dette da innklagede per 1. juni 2008 hadde godkjent det innbetalte beløpet. I kjøpekontrakten står det at utgiften skal dekkes av selgeren og utgiften er ikke oppført i oppstillingen over gebyrer som skal betales av kjøperen.

Innklagede sier at det ble gjort en feil og krever beløpet av klageren i ettertid. Innklagede har tidligere sendt kravet til selgeren, før han innrømmet overfor selgeren at han hadde gjort en feil overfor henne, selv om hun har skrevet under på at hun skulle dekke beløpet.

Innklagede påberoper seg at det ikke er totalsummen i kontrakten som er den gyldige, men det som står i salgsoppgaven. Klageren finner dette merkelig da det ikke henvises til denne tolkningen i kontrakten og heller ikke i budskjemaet, som er dokumentene klageren har underskrevet på. I salgsoppgaven er det også et forbehold om endringer, og for klageren var det rimelig å anta at endringene fra salgsoppgave til kontrakt var gyldige. Videre står det i kontrakten at alle forbehold skal oppklares innen overtakelse og klageren finner kravet fra innklagede om betaling som uberettiget etter at han godtok det innbetalte beløpet.

Klageren ønsker at Reklamasjonsnemnda vurderer gyldigheten av underskrevet kontrakt i forhold til kjøperens forpliktelse overfor opplysningene i salgsoppgaven, meglerens ansvar for feil i kontrakten og muligheten til å innkreve gebyrer urimelig lang tid etter overtakelse og egen godkjennelse av innbetalt kjøpesum.

Innklagede anfører:

Ifølge innklagede går klagen ut på at selgeren nekter å betale forhåndsavklaringen av forkjøpsretten på 3 440 kroner. Innklagede henviser til teksten i salgsoppgaven og påpeker at salget ble gjennomført før ny forskrift trådte i kraft 1. juli 2008.

På kontraktsmøtet 23. mai 2008 ble skrivefeilen oppdaget ved gjennomgangen av kontrakten. Partene ble gjort oppmerksom på feilen, innklagede spurte om han skulle lage ny kontrakt, noe som ble avvist fra partene. Klageren ble gjort oppmerksom på at gebyret måtte betales. Selgeren har ved senere anledning bekreftet at dette ble sagt, og at «kjøper samtykket skrivefeilen på kontraktsmøtet.». Innklagede legger ved en mail som ifølge han bekrefter dette.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder plikten til å dekke betaling av gebyr for forhåndsutlysing av forkjøpsrett.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at forholdet mellom klageren og selgeren ikke behandles.

Etter eiendomsmeglingsloven § 6-8 skal megleren «opprette skriftlig kjøpekontrakt som inneholder alle vesentlige vilkår for handelen».

I salgsoppgaven står gebyr for forhåndsutlysing av forkjøpsrett under punktet om «Omkostninger». I kjøpekontraktens § 2 [2] står det at selgeren skal dekke «Ev. behandlingsgebyr for forkjøpsrett (brl. § 4-22), kr. 3.440,-«.

Innklagede hevder at skrivefeilen i kontrakten ble oppdaget på kontraktsmøtet den 23. mai 2008 og at klageren godtok å betale gebyret. Dersom dette medfører riktighet, burde innklagede sørget for et skriftlig samtykke, eventuelt endret kjøpekontraktens § 2 [2], slik at forholdet kunne dokumenteres i ettertid. Dette ble imidlertid ikke gjort; kjøpekontrakten gir tvert imot uttrykk for atselgeren skal dekke omkostningene. Innklagede kunne også reagert ved innbetalingen av kjøpesummen med omkostninger.

Reklamasjonsnemnda bemerker videre at innklagede i mail av 14. juli 2008 skrev følgende til klageren:

«Fikk beskjed fra oppgjørsavdelingen at det er oppstått en feil. Gebyr for forhåndsavklaring er ikke kommet med under oppstillingen i kontrakten, hvor det er en skrivefeil hvor det står selger og ikke kjøper som er det riktige. Det står selvfølgelig riktig i prospektet under omkostninger(se under). Fint om du kan overføre kr.3.440,- til våres klientkontonummer (…) så snart som mulig. På forhånd takk for hjelpen.»

I dette tilfellet gikk det cirka 1,5 måned etter overtakelsen før innklagede kontaktet klageren. Dette er for lang tid.

Klageren var dermed ikke forpliktet til å betale omkostningene.

Konklusjon:

Klageren gis medhold og er ikke forpliktet til å betale omkostningene.

Oslo, den 31. oktober 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant