Klage nr:
144/08

Avgjort:
25.11.2008

Saken gjelder:
Misnøye med meglers opptreden ved tvangssalg

Foretakets navn:
Exact Stavanger

Saksfremstilling:

Den 20. august 2007 ble det avsagt kjennelse om tvangsoppløsing av klagerens sameie ved tvangssalg. Innklagede ble oppnevnt som medhjelper.

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Innklagede tok seg inn i klagerens bolig for å avholde visning ved at låsen ble drillet opp og skiftet den 18. februar 2008. Klageren mener dette var ulovlig.

Etter dette ble klageren nektet adgang til sin bolig, men fikk til slutt nøkkelen tilbake ved hjelp av namsmannen.

Forholdet ble tatt opp ved klage til retten av 17. mars 2008 og 13. mai 2008. Rettens svar er av 27. mars 2008.

Innklagede anfører:

Innklagede ble oppnevnt som medhjelper etter kjennelse av 20. august 2007. Saken gjelder oppløsing av et sameie, der sameierne hadde tinglyst hver sin halvpart av eiendommen. Utgangspunktet for saken var at klageren bestred at hans tidligere samboer hadde rett til sin halvpart av eiendommen, da han mente han hadde krav på en større del av verdien.

Bud ble stadfestet ved kjennelse 22. april 2008. Klageren fikk bo i boligen under hele salgsprosessen, bortsett fra kvelden 18. februar til kvelden 21. februar 2008. Innklagede fikk nøklene formiddagen 22. februar, men disse ble levert tilbake til klagerens advokat samme dag, da klageren hadde det høyeste budet.

Arbeidet med saken startet med en personlig telefon til klageren hvor innklagede inviterte til en samtale hjemme hos ham eller hos innklagede. Samtalen var ment som en orientering om saksgangen, hvilke muligheter som var til stede for å unngå tvangssalg eller for å inngå avtale om eventuelt frivillig salg. Innklagede presiserer at han alltid forsøker å unngå at saken ender med tvangssalg. Når tvangssalg ikke er å unngå, er det innklagedes oppgave å få best mulig pris for boligen.

Innklagede mener klageren verken da eller senere ønsket å samarbeide og at han har motarbeidet innklagede med alle midler og prøvd å få innklagede til å fremstå i et dårlig lys overfor Norges Eiendomsmeglerforbund, tingretten og namsretten med flere. Innklagede valgte til slutt å forholde seg til klagerens advokat.

Innklagede innhentet all ekstern informasjon og forsøkte å gjøre avtaler med klageren for å kunne ta bilder og takst av boligen. Dette arbeidet ble stadig forhindret. Det ble derfor begjært fravikelse. Den 29. januar 2008, fem måneder etter tildelingen av tvangssalget, gikk innklagede gjennom klagerens bolig med klagerens advokat. Boligen var ifølge innklagede så rotete at innklagede, klagerens advokat og fotografen måtte rydde opp i fellesskap for å fremstille boligen best mulig for å få en god pris. Samme dag foretok takstmannen en tilstandsrapport.

Fredag 8. februar ringte klageren til innklagedes konsernsjef og truet med å drepe ham, hans kone og barn om annonsen på finn.no ikke ble fjernet. Dette ble da gjort. Ifølge innklagede ringte klageren også administrasjonen i finn.no og truet dem også.

Klageren hadde tidligere akseptert å ikke være til stede på visningen mandag 11. februar 2008. Han skiftet imidlertid mening mandag formiddag. På bakgrunn av det som hadde skjedd, valgte innklagede å avlyse visningen av hensyn til interessentenes sikkerhet.

Etter annonsering hadde innklagede 26 interessenter. Innklagede valgte å avholde visning mandag 18. februar 2008 kl. 17-18. Interessentene ble orientert om visningstidspunkt og at klageren hadde forkjøpsrett.

Politiet ringte 15.45 om at de var i området og at de kjørte forbi eiendommen for å sjekke. Klagerens bil ble observert og ved telefon til klagerens advokat kl 16.20 viste det seg at klageren var fratatt nøklene til boligen i helgen. Innklagede varikke orientert om dette.

Politiet banket på døren, men fikk ingen respons. De rekvirerte da Falk som kom og skiftet lås i boligens to ytterdører.

Klagerens advokat ble informert om at politiet gikk inn og at innklagede gjennomførte visningen. I boligen var alle dører låst og sikringene slått av. Falk fant en universalnøkkel og sikringene ble slått på. I alt 13 interessenter skrev seg på interesselisten. Innklagede og politiet forlot huset samtidig etter å ha forsikret seg om at alle dører og vinduer var stengt.

Budrunden kom i gang etter en ekstravisning 19. februar 2008. I tillegg til klageren var det tre budgivere inne i bildet. Det ble også arrangert ekstra visning torsdag og fredag 21. og 22. februar 2008. Klageren ble gjennom sin advokat løpende orientert om alle bud.

Torsdag ettermiddag aksepterte innklagede overfor klagerens advokat at klageren kunne overnatte i leiligheten mot at nøklene skulle tilbakeleveres fredag morgen kl 8.30. Nøklene ble først tilbakelevert om formiddagen, og før den ene budgiveren ville øke sitt bud, måtte innklagede ta han med til boligen og fotografere alle rom, slik at han kunne kontrollere at klageren ikke hadde ødelagt noe ved overnattingen.

Siste budgiver trakk seg på 5,5 millioner etter at klageren la frem skriftlig finansieringsbekreftelse for å kjøpe eiendommen til samme pris. Samme dag mottok innklagede telefon fra den britiske ambassaden om at klageren satt på en bensinstasjon og truet med å ta sitt eget liv.

Innklagede orienterer at oppgjørsavdelingen også hadde betydelig ekstraarbeid og problemer med saken. Blant annet ble ikke kjøpesummen, som forfalt 5. juni betalt før 3. juli.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om redegjørelse for innklagedes opptreden i forbindelse med tvangssalg av bolig.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede har opptrådt i strid med regelverket for tvangssalg. Når saksøkte ikke frivillig gir tilgang til en bolig som er under tvangssalg, må en medhjelper (eiendomsmegler) rekvirere namsfogd (politiet) for å skaffe adkomst til salgsobjektet, herunder utskifting av lås.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 25. november 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant