Klage nr. 2021219

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 3. februar 2022.

Thor Falkanger, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Gamle Oslo

v/advokat Sigurd Bøe Sletten

Eiendomsmegler Krogsveen AS

Saken gjelder:              Misnøye med saksbehandlingen. Krav om vederlagsnedsettelse

Saksfremstilling

I juli 2021 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Klageren har mottatt en faktura fra innklagede for oppsagt oppdrag på 35 260 kroner. Klageren mener imidlertid at hun ikke sa opp oppdraget, og at megleren har opptrådt i strid med sine plikter når han ikke fortsatte salgsprosessen. Klageren bestrider størrelsen på fakturaen og krever at kravet reduseres med 34 010 kroner. Klageren krever i tillegg at innklagede fjerner pantet på 4 000 000 kroner som innklagede har tatt i leiligheten i forbindelse med at klageren bestrider deler av fakturaen.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Innklagede er representert ved advokat fra hovedkontorets juridiske avdeling.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

I forbindelse med annonseringen av leiligheten oversendte klageren en fullstendig salgsoppgave fra september 2020 til megleren. Alle opplysningene i salgsoppgaven fra 2020 stemmer overens med salgsoppgaven utarbeidet av innklagede, bortsett fra størrelsen på felleskostnadene. Klageren kjøpte selv leiligheten i september 2020, og all info kunne gjenbrukes ved salg i juli 2021.

Til tross for at klageren har blitt fakturert for foto og annonse, ble det aldri lagt ut en annonse på Finn.no som lovet. Klageren har ikke sagt opp oppdraget, i motsetning til hva innklagede mener, men ønsket at innklagede skulle fortsette salgsprosessen. Innklagede har imidlertid nektet å fortsette, og har sendt klageren en faktura med poster de mener å ha krav på ved ikke-salg.

I tillegg har innklagede tatt pant i leiligheten på 4 000 000 kroner fordi klageren bestrider deler av fakturaen. Innklagede har imidlertid ikke levert i henhold til oppdragsavtalen og sine plikter etter loven. Klageren krever at innklagede fjerner pantet slik at hun kan refinansiere og eventuelt betale de utleggene hun mener de har krav på.

Innklagede har fakturert klageren for 35 260 kroner. Klageren bestrider størrelsen på kravet, og krever at det settes ned med 34 010 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Oppdraget ble beviselig avsluttet av klageren selv. Det var ikke ønskelig fra innklagedes side å gjenoppta dette.

Klageren har anført at de kostnadene det er fakturert for, har vært unødvendige ettersom megleren mottok en salgsoppgave fra september 2020 der all informasjon fremgikk. Klageren har tidligere blitt informert om at slike opplysninger har en «best-før-dato», og at alle opplysninger må innhentes på nytt for å unngå å ha havne i en situasjon der disse har endret seg. Det faktum at ingenting rent faktisk hadde endret seg, forandrer ikke meglerens plikt til å innhente opplysningene. Megleren kan heller ikke kopiere en tidligere salgsoppgave. I henhold til loven må alle opplysninger sjekkes av ny megler.

I tillegg fremgår det klart av oppdragsavtalen hvilke kostnader og arbeider klageren har akseptert at megleren foretok. Det samme gjelder hvilke kostnader og utlegg megleren har krav på dersom oppdraget avsluttes. Innklagede kan ikke se at det foreligger grunnlag for å endre den oversendte fakturaen.

Innklagede har rettet en forespørsel til Kartverket for å få slettet urådigheten samt nedskrive

pantet til 80 000 kroner. Innklagede anser seg ikke rettslig forpliktet til å gjøre dette, men har startet denne prosessen som en service til klageren.

Klagerens krav kan ikke føre frem.  

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

E-posten av 1. august 2021 må etter nemndas oppfatning forstås som en oppsigelse. Oppsigelsen berettiger megleren til dekning av pådradde utgifter.

Det er uoverensstemmelse mellom det tekstlige som står i oppdragsavtalen og fakturaen. Fakturaen er for øvrig i tråd med utlegg som er varslet i oppdragsavtalen.

Nemnda finner at meglerforetaket burde ha nedkvittert pantedokumentet på et tidligere tidspunkt og med et større beløp sett hen til meglerforetakets krav. Dette er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Etter nemndas syn utgjør også dette en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» som gir grunnlag for vederlagsnedsettelse, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Bestemmelsen gjelder kun vederlag og elementer som inneholder et vederlag, men ikke rene utlegg. Vederlaget kan passende settes ned med 1/3.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Megleren til Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Gamle Oslo har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må kreditere klageren 1/3 av vederlaget.