Et bilde som inneholder pil

Automatisk generert beskrivelse

Klage nr. 2021226

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 3. februar 2022.

Thor Falkanger, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      SNE Eiendomsmegling AS

v/advokat Johan Arnt Mettevoll

Advokatfirma Mettevoll AS

Saken gjelder:              Misnøye med saksbehandlingen og krav om erstatning

Saksfremstilling

I 2021 formidlet innklagede salget av klagerens eiendom. Klageren anfører at han ga megleren instruks om å innhente en ny takst før eiendommen ble markedsført, og krever 1 100 000 kroner i erstatning.

Innklagede bestrider erstatningskravet.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Megleren fikk i oppdrag av klageren å hyre inn et nytt takstfirma før han satte i gang med budrunden. Dette viktige oppdraget utførte ikke megleren. I stedet ble budrunden lagt opp etter den første taksten. Klageren avsluttet sin avtale med det forrige meglerforetaket fordi det ble mange diskusjonsrunder blant annet om den beskjedne taksten på 7 500 000 kroner. Alle klagerens forhold til det forrige meglerforetaket var avviklet da klageren inngikk avtale med innklagede.

Klageren har i ettertid hyret inn et nytt takstfirma, som takserte eiendommen til
8 600 000 kroner. Etter klagerens mening skulle budrunden vært lagt opp etter denne taksten. Klageren hadde lagt ned «veto» mot å bruke den gamle taksten. Megleren skulle således oppnådd en høyere pris i salget.

Megleren hadde på forhånd blitt orientert om flere kostbare investeringer i huset. Megleren lovet å ta med disse, slik at klageren fikk ekstra betaling.

Klageren mener megleren har begått et klart kontraktsbrudd ved at det viktige oppdraget med å hyre inn et nytt takstfirma, ikke ble utført. Dette har klageren tapt penger på.

Klageren krever erstatning for differansen mellom den gamle og den nye taksten, det vil si 1 100 000 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede bestrider at klageren ga megleren instruks om å ikke bruke den første taksten. Klageren godkjente for øvrig salgsoppgaven. I denne var prisantydningen satt til
7 500 000 kroner, og den første taksten lå vedlagt.

Klageren har etter overtakelsen innhentet en ny takst. På bakgrunn av denne ønsket klageren at megleren skulle innlede forhandlinger med kjøperne om prisen. Dette ønsket ikke kjøperne. Den avtalte kjøpesummen mellom klageren og kjøperne var for øvrig kjent for takstmannen som utarbeidet den nye taksten.

Det foreligger heller ingen andre forhold som gir grunnlag for å kritisere meglerens håndtering av oppdraget.

Erstatningskravet bestrides.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Når det gjelder spørsmålet om megleren fikk en instruks fra klageren om å ikke bruke den første taksten, står det påstand mot påstand. På dette punktet reiser saken bevisspørsmål som ikke kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling. Uansett godkjente klageren salgsoppgaven, hvor den første taksten lå vedlagt. 

Erstatningskravet kan etter dette ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.