Klage nr:
147/08

Avgjort:
12.02.2009

Saken gjelder:
Meglers utlegg/vederlag

Foretakets navn:
Ring Eiendomsmegling Prosjekt, Akershus Eiendomsmegling AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 12. februar 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann
Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening
Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte og videresolgte to leiligheter under oppføring gjennom innklagede.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne videresolgte leiligheten sommeren 2007 for 1 550 000 kroner. Innklagede krevde 31 250 kroner i provisjon. Etter ferdigstillelse og overtakelse av leiligheten i mars 2008, ventet klagerne på å få oppgjøret fra kjøperen. Etter flere henvendelser til innklagede kom det frem at kjøperen ikke hadde gjort opp for seg. Utbygger gjorde krav på å ta tilbake leiligheten og annullere klagenes kjøp og salg. Dette fikk klagerne først vite i midten av mai, og de fikk to dager på å betale leiligheten hvis de ønsket det. Klagerne gjorde dette og la ut leiligheten for salg igjen. Klagerne fikk solgt leiligheten for 1 400 000 kroner og de fikk også vesentlig mer i utgifter. Kjøperen som ikke gjorde opp for seg, hadde innbetalt 77 500 kroner på klientkonto, noe klagerne har fått utbetalt.

Klagerne mener de har tapt cirka 100 000 på dekningssalget og påpeker at innklagede har tatt provisjon for salget det ikke ble noe av. Klagerne spør om innklagede ikke har noe ansvar for at kjøp og salg går rett for seg når han tar full provisjon for dette.

Innklagede anfører:

Klagerne kjøpte to leiligheter i 2006. Den 16. januar 2007 inngikk de megleroppdrag med innklagede. Oppdraget er begrenset til oppgjør og det står skrevet at innklagede derfor ikke er ansvarlig for «elementer ved avtaleinngåelsen». Klagerne innhentet selv skriftlig bud fra kjøperen. Budet er datert 22. januar 2007. I budet fremgikk det at kjøpet ville bli finansiert og innklagede ringte til oppgitt referanse og kontrollerte finansieringen. Kontantbeløpet på 77500 kroner ble innbetalt.

Kjøperen ble innkalt til overtakelse den 4. mars 2008 og bedt om å betale inn resterende kjøpesum. Etter en og en halv måned uten at kjøperen gjorde opp for seg, uttrykte utbygger ønske om å heve kontrakten. Dette ville medføre at gevinsten til de som hadde kjøpt og solgt kontraktsposisjoner, ville gått tapt. Klagerne valgte å unngå tap av gevinsten ved sitt kjøp og betalte kjøpesummen direkte til utbygger.

Slik klagerne formulerer klagen, er det uklart om de mener innklagede er erstatningsansvarlig for tapet i forbindelse med dekningssalget eller om innklagede var pliktig til å yte ytterligere bistand i forbindelse med inndrivingen av kravet mot kjøperen.

Innklagede kan ikke se det foreligger grunnlag for å kritisere han hva gjelder kjøpers finansiering. Det kan heller ikke være grunnlag for å påberope seg erstatningsansvar for at kjøper tross at finansieringen er bekreftet ikke gjør opp for seg når eiendommen skal overtas.

Det andre forholdet som det klages over, er tiden fra overtakelsen til klagerne (selgerne) av kontraktsposisjonen ble gjort oppmerksom på forholdet. Innklagede påpeker at det ikke var transportavtalen for kontraktsposisjonen mellom klagerne og kjøperen som ble misligholdt, men avtalen med utbygger, hvor kjøperen hadde trådt inn som kontraktspart.

Innklagede har sørget for dialog mellom utbygger og kjøperen og bistått kjøperen med å skaffe seg ny finansiering. Så lenge det var dialog mellom disse, vurderte innklagede det slik at det ikke var grunnlag for å varsle klageren. Innklagede viser også til hans taushetsplikt hva gjelder sine klienters økonomiske forhold.

Dette endret seg da utbygger ville varsle heving avkontrakten. Innklagede involverte da klagerne.

Når det gjelder klagernes anførsel om at de skulle vært varslet tidligere slik at dekningssalget kunne vært iverksatt på et tidligere tidspunkt, avvises dette. Innklagede påpeker at det frem til utbygger varslet heving, var et forhold mellom kjøperen og utbyggeren. Slik innklagede ser saken, var det ikke grunnlag for å kreve dekningssalg på et tidligere tidspunkt enn det som ble gjort.

Når det gjelder klagernes påstand om at de skulle vært varslet tidligere henviser innklagede til hans taushetsplikt ovenfor uvedkommende. Slik innklagede oppfattet situasjonen var klagerne frem til utbyggers hevingskrav, uvedkommende i saken.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:


Saken gjelder krav om erstatning på bakgrunn av innklagedes håndtering av salget av den ene leiligheten.


Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.


Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at forholdet mellom klagerne og kjøperen ikke behandles.

Reklamasjonsnemnda vil på generelt grunnlag påpeke at det er viktig at de involverte varsles når en eiendomsmegler får klar indikasjon på at mislighold kan inntreffe. I denne saken kan Reklamasjonsnemnda ikke se at innklagede har opptrådt kritikkverdig når det gjelder tidspunktet for når innklagede varslet klagerne. Innklagede har heller ikke handlet erstatningsbetingende uaktsomt i forbindelse med gjennomføringen av oppgjøret. En eiendomsmegler har ingen plikt til å forestå inndrivelse av kjøpesummen på vegne av selgeren.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.