Klage nr. 2021201

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 8. mars 2022.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Slemmestad

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling

I oktober 2020 kjøpte klageren en del av en tomannsbolig formidlet gjennom innklagede foretak. Klageren hadde i etterkant av budaksept samtaler med meglers assistent hvor hun uttrykte ønske om å tegne boligkjøperforsikring via innklagede. Etter klagerens oppfatning var forsikringen bestilt muntlig pr. telefon, noe hun senere fikk bekreftet da beløpet for forsikringspremien var inkludert i totalsummen over omkostninger i kjøpekontrakten. Klageren var på denne bakgrunn helt sikker på at boligkjøperforsikring var bestilt. Det ble senere avdekket en rekke feil og mangler ved boligen, og det viste seg å ikke være tegnet noen boligkjøperforsikring i klagers navn. Klageren anfører prinsipalt å ha tegnet boligkjøperforsikring via innklagede, subsidiært at megler skulle sørget for å bestille dette.   

Innklagede bestrider at klageren bestilte boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøp av boligen. Innklagede anfører videre at de ikke kan bebreides for at slik forsikring ikke ble bestilt til klager.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren kjøpte boligen ved budaksept 28. oktober 2020, med avtalt overtakelse 3. desember 2020. Det ble under overtakelsen avdekket en rekke feil og mangler som ble anmerket i overtakelsesprotokollen.

På overtakelsesdagen var det så kaldt i boligen at klageren måtte sørge for at både ovner og varmepumpe ble installert. Klageren hadde på visning påpekt at det ikke var noen varmekilde i boligen utenom på badet og i gangen, men megler hadde svart at det ikke var behov for ekstra varmekilder. Hun fremhevet også tomtens beskaffenhet og behovet for sikring ved parkeringsplass, men megler mente det var godkjent av kommunen, og at dette ikke var noe å bekymre seg for.

Det er klart at manglene ved boligen er relevant for saken, og må belyses for å vise hva klageren har brukt all sin tid og energi på under koronapandemien. Klageren har dårlig helse, og helsesituasjonen har bare forverret seg som følge av alle problemene med boligen. Etter overtakelsen gjorde klageren alt hun kunne for å få selger til å utbedre manglene, men selger bare henviste videre til underleverandører som ikke utførte arbeidet som avtalt. Etter hvert ble det også avdekket alvorlige feil. Klageren kom ingen vei med selger, og ønsket ikke å avvente med utbedring til ettårsbefaringen.

Klageren ringte forsikringsselskapet oppgitt i kjøpekontrakten, men fikk opplyst at det ikke var tegnet noen boligkjøperforsikring via innklagede i klagerens navn. Hun tok i august 2021 kontakt med megler, som skulle sjekke ut dette nærmere. Megler kom tilbake til klager med beskjed om at hun ikke hadde tegnet boligkjøperforsikring.

Da klageren så sjekket oppgjørsoppstillingen, ble hun oppmerksom på at innklagede hadde tilbakebetalt beløpet til dekning av forsikringspremien som var blitt innbetalt i henhold til signert kontrakt. Hun hadde ikke oppdaget dette da utbetalingen ble foretatt i desember 2020. Klageren viser til den fremlagte listen over mangler ved boligen, og at hun hadde mer enn nok å gjøre med å få ting i orden. Det var således ingen fokus på oppgjøret til innklagede. Videre hadde klageren kjøpt bolig flere ganger før, uten at det hadde vært noen problemer med oppgjøret.

Klageren tok igjen kontakt med megler, som fastholdt at innklagede ikke kunne holdes ansvarlig. Klager kontaktet selger den 15. november 2021 for å avtale tidspunkt for ettårsbefaring, i håp om at mye ville løse seg da. Selger uttrykte at han ikke hadde tid før i januar 2022, men har ikke kommet tilbake til klager med forslag til tidspunkt. Igjen var det ingenting som ble gjennomført i henhold til avtale. Klageren var utslitt og trengte boligkjøpsforsikringen, som hun hadde bestilt, signert og betalt for.

Klageren ble opprørt over innklagedes påstand om at boligkjøperforsikring ikke var tegnet. Etter gjennomføringen av salget ble klageren fulgt opp av assistenten til megler, og har flere ganger snakket med henne om boligkjøperforsikringen pr. telefon. Klageren hadde flere ganger påpekt at hun skulle ha med slik forsikring, selv om meglers assistent hadde sagt at hun ikke hadde behov for dette ved kjøp av ny bolig. Klageren ga tydelig beskjed om at dette ikke spilte noen rolle, da hun var redd for at selger skulle gå konkurs, og at hun ville sitte igjen med tap ved eventuelle feil og mangler. Selger hadde fortalt klager at dette var hans første nyoppførte boligprosjekt, så forsikringen var helt klart viktig.

Etter mye snakk om forsikringen pr. telefon, var klageren sikker på at den var kommet på plass. Hun var trygg på at det ikke var behov for avkryssing i kjøpekontrakten, og at hun ville bli forsikret dobbelt om hun gjorde dette. Videre trodde hun at påminnelsen sendt pr. SMS var en standardmelding, og at hun ikke trengte hensynta denne ettersom hun allerede hadde avtalt at hun skulle ha forsikringen.

Da klageren mottok og gjennomgikk kjøpekontrakten, så hun tydelig at boligkjøperforsikringen var tatt med som avtalt. Da hun oppdaget at det ved en feil var ført opp full dokumentavgift, tok hun kontakt med meglers assistent, og fikk tilsendt ny kontrakt for signering. Her var alt var som det skulle, så hun krysset ikke av for enda en boligkjøperforsikring.

Klageren mener at hun har bestilt boligkjøperforsikring. Forsikringen var inntatt i kjøpekontrakten og et beløp tilsvarende forsikringspremien var inkludert i totalsummen over omkostninger. Etter klagerens mening måtte det bety at forsikring var tegnet. Klagerens bank utbetalte oppgjøret i henhold til kontrakt, og forstod det også slik at forsikringen var inkludert. Klageren trodde forsikringen var blitt inntatt i kjøpekontrakten på bakgrunn av alle samtalene hun og meglers assistent hadde hatt om denne. Uansett burde boligkjøperforsikringen ikke komme opp som et nytt valg i kjøpekontrakten, når det allerede var bestilt muntlig pr. telefon.

Innklagede har i korte trekk anført:

Saken gjelder at det ikke ble tegnet boligkjøperforsikring. Innklagede har derfor sett bort fra andre forhold som omtales i diverse dokumenter i saken, herunder også påstander om mangler ved boligen, da dette ikke anses å være en del av klagen.

En boligkjøperforsikring må tegnes senest ved signering av kjøpekontrakt, noe som fremgikk av akseptbrevet sendt klageren per e-post den 28. oktober 2020. Den 4. november 2020 klokken 12.47, to timer før kjøpekontrakten ble signert av partene, ble det også sendt en SMS med påminnelse om at kjøper måtte si ja eller nei til å tegne boligkjøperforsikring. Denne ble ikke besvart av klageren. Kjøpekontrakten ble signert klokken 14.57.

Det var først i begynnelsen av august 2021 at klager hevdet overfor innklagede å ha tegnet boligkjøperforsikring. Dessverre var dette for sent til at slik forsikring lot seg bestille.

Det fremgikk tydelig av kjøpekontrakten at en eventuell tegning av boligkjøperforsikring var valgfritt, og at klageren måtte ta et aktivt valg i kjøpekontrakten dersom dette skulle tegnes, jf. punkt 2 og 3 i kjøpekontrakten. Dette er i tråd med det som er vanlig i bransjen. Det er på det rene at klager ikke bestilte boligkjøperforsikring i forbindelse med signering av kjøpekontrakten.

I kjøpekontraktens punkt 2 vedrørende omkostninger var det spesifikt opplyst at boligkjøperforsikring var et valgfritt produkt. Det fremgikk også av sammenhengen, da det var oppgitt pris med og uten dette produktet. Både den spesifikke opplysningen og det samlede bildet tilsa at klager fikk informasjon om at hun måtte ta et aktivt valg for at dette produktet skulle bestilles på hennes vegne. Da klager ikke foretok et slikt valg eller på annen måte gjorde det klart at slik forsikring skulle tegnes, ble det heller ikke bestilt.

Innklagede bestrider påstanden om at klageren skal ha bestilt boligkjøperforsikring ved å kontakte megler sin assistent på oppdraget. Ingen på meglerkontoret har mottatt en bestilling av boligkjøperforsikring fra klager.

Det første utkastet til kjøpekontrakt, sendt til klager 2. november 2020, hadde dessverre feil utregnet avgiftsgrunnlag for dokumentavgift, og kunne ikke tas i bruk. Det ble derfor sendt ut en ny kjøpekontrakt til partene. Klager returnerte aldri den første kjøpekontrakten til innklagede, så det ble heller ikke mottatt noen bestilling av forsikring i den forbindelse. Påminnelsen som ble sendt klager to timer før kjøpekontrakt ble signert, viser også at innklagede ikke hadde mottatt noen bestilling.

Innklagede bestrider klagerens anførsel om at hun bestilte boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøp av boligen. Innklagede kan heller ikke bebreides for at dette ikke ble bestilt til klager. Innklagede kan ikke holdes ansvarlig for at klager ikke tegnet boligkjøperforsikring.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder tegning av boligkjøperforsikring.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det er på det rene at klageren ikke har tegnet boligkjøperforsikring. Klageren mener at hun gjorde dette ved en henvendelse til meglerens assistent pr. telefon. Men hun fikk ikke noen skriftlig bekreftelse på at boligkjøperforsikring var tegnet.

En boligkjøperforsikring må tegnes senest ved signering av kjøpekontrakten. Klageren fikk i forkant av kontraktsigneringen informasjon to ganger om muligheten til å tegne boligkjøperforsikring. Hun tok ikke kontakt med megleren i den forbindelse for å avklare om forsikring allerede var tegnet. Det fremgikk også av kjøpekontrakten punkt 2 at boligkjøperforsikring var valgfritt, og avkryssing og bestilling fremgikk av punkt 3.

Nemnda finner ikke at megleren kan kritiseres for at det ikke ble tegnet boligkjøperforsikring.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.