Klage nr:
158/08

Avgjort:
10.12.2008

Saken gjelder:
Meglers utlegg/vederlag

Foretakets navn:
DnBNOR Eiendom AS Gjøvik

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin bolig den 10. juni 2008.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren mener han ikke har fått den tjenesten som er avtalt med innklagede. Klageren mener det har vært rot og feilinformasjon i arbeidet og fremhever følgende:

– dårlig markedsføring og manglende annonsering av eiendommen på internettsider (innklagedes hjemmeside og tinde.no)

– dårlig kundebehandling

– dårlig kvalitetssikring av prospektet etter å ha fått informasjon fra klageren

Klageren ønsker å få sagt opp avtalen med befriende virkning. Klageren kan eventuelt innfri 15 prosent av innklagedes krav på totalt 20 352 kroner, korrigert for mottatt regning fra takstmann på 3 062,50 kroner og gebyr for saksbehandling for Reklamasjonsnemnda.

I brev fra klageren til innklagede fremholder klageren følgende:

Ved inngåelse av oppdragsavtalen den 10. juni fortalte ikke innklagedes saksbehandler at hun skulle ha ferie under forberedelsene av salget. Klageren syntes det ble mye rot rundt forberedelsene av visning da saksbehandleren hadde ferie frem til dagen før fellesvisning den 15. juli 2008. Dette gjaldt uklarhet vedrørende informasjonsendringer i salgsoppgaven, klageren måtte forholde seg til flere

saksbehandlere, innhenting av informasjon fra kommunen og oppheng av «til salgs» skilt. Skiltet ble ikke hengt ut før ettermiddagen før første visning.

Klageren syntes det ble en del rot og forvirring fordi han da han måtte forholde seg til to stedfortredere som ikke ga god kundebehandling.

Innklagede ga feil informasjon til klagerens mor angående privat visning som skulle avholdes 14. juli 2008. Klagerens mor fikk beskjed om at det skulle komme to på visningen. Det ene paret meldte avbud. Innklagede var usikker på om det gjaldt to forskjellige par, så han skulle ringe tilbake. Dette ble ikke gjort og det kom et par uanmeldt på visning da huset ikke var i presentabel stand grunnet manglende informasjon fra innklagede.

Klageren snakket med innklagede på telefon den 16. juli 2008 angående endring av informasjonsinnholdet i salgsoppgaven. Ifølge klageren la innklagede skylden på klageren fordi han ikke hadde kvalitetssikret salgsoppgaven. Klageren mener han må kunne stole på at megleren gjør jobben sin riktig uten å måtte kvalitetssjekke produktet 100 prosent til enhver tid.

Klageren ønsket at innklagede skulle innhente informasjon grunnet usikkerhet rundt svakhet i vindfanget. Klageren poengterte dette før visning for eventuelle spørsmål, men innklagede mente det var tilstrekkelig bare det sto nevnt i prospektet. Innklagede tok kontakt med kommunen etter fellesvisningen for å få tak i papirene.

Klageren synes innklagede har informert ham dårlig og uriktig.

Annonseringen på tinde.no og innklagedes nettside var ufullstendig.

Salget har krevd mer av klagerens arbeidstid enn antatt. Klageren har tatt seg fri fra jobb for å ordne opp i saken med innklagende angående salgsoppdragets misforhold.

Innklagede anfører:

Innklagede kommenterer innledningsvis at innklagede i denne saken har lagt vekt på å være en fleksibel og omsorgsfull oppdragstaker. Det er internt brukt ressurser på at saken skulle være betjent av ansvarlig megler med kunnskap om saken, slik at klageren skulle følge seg prioritert og ivaretatt. Innklagede bemerker at han opplever at klagerens reaksjoner er noe ute av proporsjon i forhold til temaene og betydningen av disse for salget.

Klageren ble tydelig informert om at ansvarligmegler skulle på ferie i mail av 19. juni 2008. Klageren ga ingen signaler på at det var negativt på dette tidspunktet. Innklagede så ingen ulempe i at saken ble klargjort og annonsert mens han var på ferie og at visninger kunne avholdes etter han var tilbake.

Innklagede beklager at nettannonsen på tinde.no og på innklagedes hjemmeside i en periode var ute av drift. Dette skyldes en teknisk svikt som innklagede ikke ble informert om. Ifølge innklagede var eiendommen korrekt rapportert inn til mediene av innklagede. Da feilen ble oppdaget av klageren, hadde det vært gunstig for prosessen om innklagede var blitt informert om at eiendommen hadde falt ut fra annonseringen slik at innklagede kunne fulgt opp saken og besørget at feilen ble rettet. Innklagede opplyser at det per i dag ikke er rutine at innklagede sjekker daglig om objektene faller ut fra nettsteder ettersom dette er noe som sjelden skjer. Innklagede påpeker også at dette ikke skjedde på finn.no, som er den største søkemotoren. Innklagede opplever ikke at dette punktet kan tillegges befriende vekt i forhold til oppdragsgivers plikt til å betale for den gjennomførte markedsføringen.

Innklagede mener det ikke ville ha påvirket interessen for eiendommen om «til salgs»-skiltet var satt opp tidligere. Eiendommen ligger godt synlig i et kjent område der adressen var tydelig kommunisert.

Det ble avklart på forhånd at kontakten skulle gå gjennom klagerens mor da klageren bodde i en annen by.

Innklagede mener klagerens mor ble informert om at det var to par som skulle komme på privat visning den 14. juli. Det ene paret meldte avbud og dette ble klagerens mor klart og entydig informert om. Innklagede mener det ikke kom noen uanmeldt på den private visningen den 14. juli.

Når det gjelder salgsoppgaven, ble den oversendt til klageren for godkjenning første gang 24. juni. Denne ble godkjent 26. juni per mail. I møte med oppdragsgiver den 1. juli 2008 ble salgsoppgaven på nytt nøye gjennomgått med saksbehandler hos innklagede. Klageren hadde da hatt salgsoppgaven en uke. Klageren informerte innklagede heller ikke på dette tidspunktet om at varmekablene på badet ikke fungerte. Opplysningen ble først gitt den 8. juli. Innklagedes saksbehandler overså at det var «badet i vindfanget» og ikke bare «vindfanget». Klageren fikk nytt utkast til gjennomsyn den 9. juli og reagerte ikke på at innspillet hans var noe unøyaktig forstått og lagt inn. Klageren fremmet ønske om en annen endring som ble gjennomført omgående.

Innklagede fikk ingen anledning til å jobbe med markedet. Klageren trakk uventet oppdraget etter cirka en måned.

Innklagede mener oppdraget er håndtert i henhold til god meglerskikk og opprettholder kravet om at klageren skal betale utgifter til markedsføring og utlegg.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om en vederlagsfri oppsigelse av oppdragsavtalen på bakgrunn av misnøye med saksbehandlingen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Innklagede har fakturert etter punkt 7 i oppdragsavtalen, der han krever få dekket utlegg etter punkt 4 og 6 i avtalen. Innklagede har ikke betinget seg vederlag i oppdraget og klagerens krav kan dermed ikke føre frem.

Konklusjon:

Klagen fører ikke frem.

Oslo, den 10. desember 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant