Klage nr. 2021313

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 4. april 2022.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler Vest AS avd. Knarvik

Saken gjelder:               Oppgjør og sletting av heftelser

Sakens spørsmål og bakgrunn

Innklagede hadde i oppdrag å selge klagerens eiendom. Eiendommen ble solgt for prisantydning på 2 140 000 kroner. I forbindelse med sletting av heftelser ved oppgjøret ble det utbetalt for mye til en av kreditorene. Spørsmålet er hvorvidt innklagede skulle oppdaget feilen, samt om foretaket plikter å tilbakeføre det som ble for mye utbetalt, 41 148 kroner.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Megler har feilutbetalt penger til en av kreditorene ved salget. Klageren krever at innklagede tilbakebetaler det som ble for mye utbetalt.

Innklagede påtok seg salgsoppdraget herunder oppgjøret etter salget av klagerens bolig. I forbindelse med oppgjøret betalte megleren ut dobbelt beløp til en av kreditorene. De har etterpå ikke ønsket å rette opp feilen. Innklagede hevder at de var nødt til å innfri kreditors krav, og at det her er namsmannen som har gjort feil. Namsmannen gir på sin side megleren det fulle ansvaret, da det er megleren som har foretatt oppgjøret og besørget utbetaling til kreditor. Kreditor vil ikke tilbakebetale pengene, da oppgjøret kom fra meglerforetaket. Dersom det er vanlig praksis i meglerbransjen å foreta salgsoppgjør på denne måten, er det på høy tid det blir tatt en gjennomgang av rutinene.

Det kreves at innklagede tilbakefører pengene til klagerens konto.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er prinsippet om ytelse mot ytelse som ligger til grunn for alle eiendomshandler i Norge. Dette innebærer at kjøper skal ha en heftelsesfri eiendom skjøtet over på seg, før selger får sin del av kjøpesummen utbetalt. I dette tilfellet hvilte det et utlegg på eiendommen knyttet til hver av selgerne. Disse to kravene/pantene var innklagede pliktig å innfri i forbindelse med oppgjøret, slik at kjøper kunne få en heftelsesfri eiendom overført til seg. Begge kravene ble gjort opp med basis i kravshavers oppgitte saldo på oppgjørstidspunktet. Det at saldoen var feil oppgitt, er i tilfelle en sak mellom selgerne og kravshaver.

Namsfogden gjorde en prosessfeil i sin elektroniske tinglysning av utlegget. Utleggene skulle kommet etter hverandre i prioritetsrekkefølgen, og normal sett også vært tinglyst som en utleggsforretning. Det var således ingen åpenbar grunn til at oppgjørsansvarlig hos innklagede skulle eller kunne oppdaget feilen. Dersom kreditor hadde opplyst korrekte saldoer i henhold til utlegget vedkommende hadde fått tinglyst i eiendommen, hadde forholdet vært avverget.

Kreditor har bekreftet at hun etter samtaler med namsfogden har forstått at hun urettmessig har fått for mye utbetalt. Hun er innstilt på å gjøre opp for seg. Det er klageren selv som må besørge innkreving av beløpet, alternativt finne en minnelig løsning med kreditor. Uteblir oppgjøret, vil klageren måtte gå til tvangsinndrivelse av kravet.

Innklagede avviser klagen i sin helhet. Innklagede vil ikke gå inn i en prosess med innkreving av midlene.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder feilutbetaling av oppgjør i forbindelse med sletting av heftelser, og krav på tilbakebetaling.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Nemnda nevner først at for at innklagede skal være forpliktet til å utbetale til klagerens konto det som ved en feil ble utbetalt til en av kreditorene ved oppgjøret, må innklagede være erstatningsansvarlig. Dette forutsetter at oppgjørsansvarlig hos innklagede har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet ved utbetalingen. Når det skal avgjøres om oppgjørsansvarlig har handlet uaktsomt, er det situasjonen på oppgjørstidspunktet som er avgjørende. Etterpåklokskap skal ikke innvirke på bedømmelsen.

Nemnda finner det klart at oppgjørsansvarlig ikke er å bebreide ved utbetalingen. Som nevnt må dette vurderes ut fra forholdene på utbetalingstidspunktet og ikke nå i ettertid når en har «fasiten». Megler har ansvar for å overføre eiendommen heftelsesfri og baserte seg på opplysningene i grunnboken, sammenholdt med opplysninger megler innhentet om kravene.

Nemnda har ikke vurdert om staten v/namsfogden kan ha noe ansvar her.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.