Klage nr:
167/08

Avgjort:
25.11.2008

Saken gjelder:
Meglers krav på å få dekket utlegg til avisannonse

Foretakets navn:
Din Eiendomsmegler AS

Saksfremstilling:

Klagerne ga innklagede i oppdrag å selge boligen deres.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne ble presentert for ulike annonsepakker av eiendomsmegler ved salg av huset. Klagerne ga sterkt inntrykk av å være imot annonseringen da de syntes dette var latterlig dyrt i forhold til nytte/kost. Likevel ble det bestilt en annonsepakke til 15 400 kroner.

Klagerne har ikke avisen, men fikk vite at huset sto annonsert én dag. Klagerne trodde det var eiendomsmegleren som presenterte nye hus på markedet i en engangsannonse. Klagerne fikk ikke noen spørsmål på dette tidspunktet og var helt sikre på at de ikke hadde bestilt noe.

Da fakturaen fra avisen kom, ringte klagerne til innklagede umiddelbart, men fikk ingen konkret forklaring. Klagerne skrev en innsigelse på kravet til avisen. Først i oppgjørsoppsettet så klagerne at de var trukket for beløpet. Klagerne fikk daglig leder hos innklagede til å se på saken ved personlig oppmøte og det er også sendt formelt brev uten at innklagede har gitt noen tilbakemelding. Klagerne følger seg ignorerte av innklagede.

I vedlegg til klagen fremgår det at innklagede mener annonse ble avtalt 7. september 2007. Klagerne skriver i svarbrev av 23. februar 2008 at de var på ferie «f.o.m. første del av september og det var derfor avtalt at vi skulle sette i gang prosessen etter at vi var kommet hjem fra ferie. Når annonsen ble bestilt og plassert var vi ikke i Norge og vi hadde ingen kommunikasjon med dere overhodet i løpet av vår 14 dagers ferie. At

vi skulle vært på deres kontor den 07.09.07 er derfor en umulighet Vedrørende besøk hos dere hvor vi var kun to ganger, første gang i juni straks etter at deres megler hadde tatt bilde av huset hvor vi skulle bekrefte hvilke bilder vi skulle ha lagt ut på internett. Annonse i avis var da intet tema. Megler orienterte oss om muligheten og kostnaden ved å ha en annonse i avisen når hun besøkte oss første gang et par uker tidligere og jeg husker vi til og med lo av denne ideen og syntes det var veldig kostbart i forhold til det vi mente vi fikk ut av det.»

Innklagede anfører:

Innklagede opplyser at fagansvarlig, som har skrevet tilsvaret, ikke har førstehånds kunnskap om saken. Konklusjonen er trukket ut fra det klageren redegjør for og de notater innklagede finner i saksmappen.

Innklagedes konklusjon er som tidligere meddelt klagerne. Imidlertid finner innklagede også uoverensstemmelser mellom korrespondansen etter at uoverensstemmelsen oppsto og det virkelige saksforløp.

Klagerne har gjengitt sin side av saken i noenlunde riktig kronologi, men innklagede redegjør likevel for følgende:

Den 15. juni 2007 ble det foretatt befaring. Innklagede har vedlagt kopi av befaringskjema hvor det på siste side stå et notat om «Annonsering. Uendelig GD vente til legge ut». Innklagede kan ikke tolke dette på annen måte enn at annonseringen mer eller mindre er avtalt da.

Innklagede viser til oppdragsskjemaets side to hvor det står at oppdragsgiver skal dekke markedsføringskostnadene. Innklagede kan ikke se at det er et krav til skriftlighet ved inngåelse av annonseringsplan og påpeker at det heller ikke er inntatt en pengemessig begrensning.

Den 27. august 2007 godkjente klagerne salgsoppgaven. Det ble avtalt visning 19. september 2007 og dette korresponderer med annonsen som ble bestilt.

Den 6. september 2007 ble annonsen bestilt. Bestillingen ble sendt per mail og det fremgår at annonsen skulle innrykkes med visningstidspunkt som avtalt. Innklagede vedlegger kopi av innsiden av saksmappen hvor det står et notat om at klagerne var hjemme fra ferie den 17. september 2007. Innklagede mener dette viser atpartene i denne perioden hadde tett kontakt med hverandre med gjensidig informasjon.

Innklagede har vedlagt første siden av oppgjørsmappen hvor innklagedes saksbehandler under punktet utlegg hadde skrevet «GD. Finn.no +opplysninger». Innklagede informeres om at denne mappen normalt lages ved oppdragets inngåelse.

Den 26. september 2007 kom det inn et bud på 1 250 000 kroner. Innklagedes saksbehandler fremforhandlet et resultat på 1430000 kroner som ble salgssummen. I følger innklagedes saksbehandler kom kjøper som følge av annonseringen i avisen. Ingen andre seriøse interessenter var registrert på saken.

Den 11. oktober 2007 mottok innklagede varsel fra avisen om at klagerne ikke ville betale. For avisen var dette greit, da innklagede får ansvaret uavhengig av om betalingsvegringen var berettiget.

Den 17. oktober 2007 betalte innklagede regningen og belastet oppgjøret med denne kostnaden.

Den videre fremstillingen fremgår av klagernes vedlegg.

Innklagedes saksbehandler fratrådte sin stilling før årsskiftet 07/08. Saksbehandleren la et notat i saksmappen om saken, trolig til informasjon til innklagede etter hennes fratreden.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne påpeker at de aldri har sett befaringsskjemaet som innklagede viser til. Klagerne mener det kom frem at pakken «uendelig» var den mest gunstige, men at det ble sagt klart at klagerne ikke ønsket denne pakken. For klagerne er det ubegripelig hvordan dette kunne misforstås.

Klagerne påpeker at det i oppdragsskjemaet står oppført en spesifisert post med annonsering på finn.no for 1 250 kroner, mens annonseringen til over 15 000 kroner ikke står oppført i det hele tatt. Alt som er avtalt står i oppdraget med nøyaktige summer, men ikke avisannonsen. Klagerne spør om utgifter kan skjules under en sekkepost kalt «Markedsføringskostnader faktureres direkte etter avtale» og om dette betyr at innklagede kunne trukket uendelige summer på markedsføring uten å konferere med oppdragsgiver.

Klagerne viser til at første visning ble avtalt 19. september 2007 fordi dette var den første tilgjengelige daget etter deres 14-dagers ferie. Klagerne kan ikke se at det at avtalt visning og annonsebestilling korrelerer med dette ikke er så underlig.

Klagerne kjenner seg ikke igjen i innklagedes saksbehandlers notat om at de var innom kontoret før de dro på ferie. Klagerne presiserer de var innom kontoret to ganger: i juni for å velge ut bilder til annonsering på internett og ved kontraktssigneringen.

Klagerne mener den informasjonen de fikk fra innklagede ikke var god nok. At kjøperen slo til på grunn av avisannonsen, anser klagerne for å være underordnet. Klagerne mener at det ved omsetning av hus må kreves at den profesjonelle part gir kunder trygghet i prosessen og en profesjonalitet som gjør at uventede og ubehagelige overraskelser som dette ikke fremkommer.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder innklagedes krav på dekning av utlegg til avisannonse.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert at annonsering er avtalt. Etter eiendomsmeglingsloven § 3-2 (1) nr. 5 skal oppdragsskjemaet angi hva som er avtalt om «meglers rett til å kreve dekning av utlegg». I oppdragsskjema står det at «Markedsføringskostnader faktureres direkte etter avtale med megler». Der det i oppdragsavtalen er henvist til en avtale med megler, har innklagede bevisbyrden for at det foreligger en faktisk avtale om eventuell ytterligere annonsering.

Reklamasjonsnemnda finner på dette grunnlaget at innklagede urettmessig har trukket klagerne 15400 kroner ioppgjøret.

Konklusjon:

Innklagede må tilbakebetale 15 400 kroner.

Oslo, den 25. november 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant