Klage nr:
175/08

Avgjort:
10.12.2008

Saken gjelder:
Oppgjør, krav om nedsettelse av meglers vederlag

Foretakets navn:
Notar Eiendom Fyllingsdalen AS

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin leilighet. Oppdrag er undertegnet 10. juli 2008. Kjøpekontrakt er datert 16./19. juli 2008 med avtalt overtakelse 25. juli 2008. Klageren klager på sent oppgjør og krever forsinkelsesrenter, samt nedsettelse av innklagedes vederlag.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Innklagede solgte klagerens leilighet 22. juli. Salget gikk raskt da det var en interessert kjøper for hånden. Kjøperen flyttet inn i leiligheten 26. juli 2008. Så langt var alt svært tilfredsstillende ifølge klageren. Det var ingen heftelser ved leiligheten.

Ca 14 dager etter salget var salgsbeløpet ikke overført klagerens konto. Ved telefonisk kontakt med saksbehandleren var forklaringen at det var oppgjørsavdelingen som var sent ute, men at dette skulle bli ordnet meget raskt. Etter ytterligere ca 14 dager uten å ha mottatt noen penger ble innklagedes saksbehandler igjen kontaktet, da med svar om at det var noen problemer med overskjøtingen, men at dette snart ville ordne seg. Noen dager senere ble e-mail sendt til samme megler hvor det ble bedt om en skriftlig forklaring på hvorfor betaling for leiligheten ikke var mottatt. Denne e-mailen er ikke besvart.

Den 15. september ble innklagedes kontor oppsøkt, og saksbehandleren forklarte at det skyldtes en intern saksbehandlingsfeil hos innklagede da leiligheten ble kjøpt (den ble også kjøpt gjennom innklagede i 2006). De var tydelig at saken var lagt til side og at ingen var opptatt med å få løst problemet. På nytt ble det lovet at dette skulle bli ordnet innen få dager.

Den 26. september var salgsbeløpet fortsatt ikke mottatt. Det ble da sendt en e-mail til lederen for innklagedes kontor, hvor det ble gitt en tidsfrist til tirsdag 30. september kl 1200 med å betale ut salgsbeløpet. Hvis utbetaling ikke skjedde, ville saken bli oversendt Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Det ble umiddelbart svart tilbake fra en saksbehandler ved kontoret at dette skulle det «ryddes opp i snarest.» Det har ikke vært noen ytterligere oppfølging fra innklagede.

Innklagede anfører:

Andelen ble solgt for kr 300 000 den 10. juli 2008. Kjøpekontrakt er undertegnet 17. og 19. juli 2008. Overtakelse i henhold til kontrakten var 25. juli 2008. Det fremkom under kontraktens punkt 3 at oppgjør skal utbetales senest 5-7 virkedager etter overtakelse forutsatt at oppgjør er innbetalt avkjøperen, at alle nødvendige oppgjør er undertegnet og at eventuelle forehold etter kontraktens pkt 13 er avklart. Det var i kontraktens punkt 13 tatt forbehold om panthavers salgssamtykke. Innklagede skulle således utbetale oppgjøret senest den 5. august 2008 forutsatt at ovennevnte var i orden. Oppgjør i saken ble utbetalt 30. september 2008, altså 56 dager for sent i forhold til overtakelsesdato medregnet behandlingstid.

Ved mottakelse av oppdraget, ble det foretatt en rutinemessig kontroll av borettsregisteret og grunnboken. I borettsregisteret fant man at klageren ikke hadde hjemmel til andelen. Derimot var det [xx]Eiendom As som var registrert som andelseier. Innklagede måtte etter dette innhente bekreftelse fra [xx]Eiendom As på at klageren var reell eier av andelen og at [xx]Eiendom ville medvirke til overskjøtning av andelen. Fordi borettsregisteret var ukorrekt hva gjaldt hjemmelsforholdet, ble det også foretatt kontroll med eiendomsmegleren som hadde forestått oppgjøret mellom [xx]Eiendom og klageren. Det ble bekreftet at klageren var eier og at [xx]Eiendom hadde mottatt oppgjøret. Videre ble det opplyst at det var oversendt notifikasjon til forretningsføreren om eierskiftet og pantsettelsen til fordel for klagerens långiver som tidligere meglerforetak hadde innestått overfor. Det fremsto etter dette som usikkert om det heftet pant på andelen. Klagerne hevdet at detikke var pant på andelen, og dette ble søkt avklart av innklagede. Det ble derfor tatt forbehold om panthavers salgssamtykke, inntil innklagede skriftlig fikk avklart usikkerheten rundt mulig pant i andelen. På bakgrunn av slik informasjon og bekreftelser som var mottatt, ble andelen solgt på slike vilkår som fremkommer av kjøpekontrakten.

Innklagede innhentet deretter signaturer fra [xx]Eiendom for overføring av hjemmelen, da klageren ikke hadde hjemmel til eiendommen. Slike underskrifter ble innhentet, men pantedokumentet ble dessverre ikke tinglyst før den 23. september 2008. Dette skjedde i denne forbindelse en inkurie fra innklagedes side ved feil utfylling av dokumentene, herunder ble [xx]Eiendoms organisasjonsnummer ikke påført korrekt. Når det gjaldt usikkerheten rundt mulig pant, innhentet innklagede etter hvert bekreftelse fra långiver på at de ikke skulle ha pant i andelen. På bakgrunn av dette er det ikke korrekt når klageren skriver at det ikke var noen heftelser ved leiligheten. Innklagede har tvert i mot søkt å få rettet feil som var oppstått før innklagede fikk oppdraget.

Innklagede kunne ha avventet salget inntil alle papirer var undertegnet av hjemmelshaver og forholdet til mulige panthaver var avklart skriftlig. Imidlertid fikk innklagede en interessent på plass i et ellers tregt marked, særskilt for borettslagsleiligheter med over 50 % fellesgjeld. Innklagede valgte på denne bakgrunn å prioritere å få på plass en kjøper til andelen. Dette da han hadde tilstrekkelig sikkerhet for at dokumentene ville la seg signere i etterkant av salget. Innklagede ser imidlertid at det er brukt for lang tid på å ordne forholdene, herunder foreligger det en inkurie fra innklagedes side. Dette beklages på det sterkeste.

Klageren har mottatt renter opptjent på klientkonto i perioden for forsinkelsen. I tillegg er innklagede villig til å godtgjøre klageren forsinkelsesrenter for nettoprovenyet for hele perioden fra 5. august 2008 til og med 30. september 2008. Dette utgjør kr 4 651. Innklagedes vederlag i saken var kr 54 388. I tillegg til forsinkelsesrenter som anført, vil innklagede godtgjøre klageren med kr 2 000 for den ikke-økonomiske ulempen han har hatt ved saken. Totalt utgjør da tilbudet kr 6 651. Det anføres at dette må tilsvare en korrekt skjønnsmessig reduksjon av vederlaget.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det kommer frem i tilsvaret at forsinkelsen skyldes inkurie fra eiendomsmegleren som hadde forestått oppgjøret mellom klageren og eier da leiligheten ble kjøpt. Denne eiendomsmegleren var også samme kjede, m.a.o. har innklagede gjort en slett jobb ved salget til klageren som videre ble en av årsakene til forsinkelsen av oppgjøret med klagerens salg. For dette betyr det at kjeden, som for klageren som kunde er ett selskap uavhengig av kontorbeliggenhet, har gjort en slett jobb fra salg til klageren til salg fra ham. Når innklagede oppdaget dette, burde han kunne ha ryddet raskt opp i denne interne saken og holdt klageren skadefri. Istedenfor lot de innklagedes interne feil bli en belastning for kunden. Helheten og sammenhengen i disse forholdene oppfattes av klageren som «ikke ubetydelig pliktforsømmelse».

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder forsinket oppgjør og krav om nedsettelse av meglerens vederlag.


Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 27. juni 2007 nr 73.

Klageren har kjøpt leiligheten gjennom et annet foretak i samme kjede enn han har solgt den igjennom. Innklagede synes å ha oppdaget manglende hjemmel ved rutinemessig kontroll av borettsregisteret og grunnboken i forbindelse med mottakelse av oppdraget. Det ble allerede da ifølge tilsvaret oppdaget at klageren ikke hadde hjemmel til leiligheten. Det er likevel ikke tatt høyde for dette i kjøpekontrakten, som bl.a. bestemmerat


«Behandlingstiden er normalt 5-7 virkedager etter at kjøper har innbetalt fullt oppgjør inkl. omkostninger.»


I tillegg til at det har tatt tid å få nødvendige underskrifter fra hjemmelshaver på dokumentene, har innklagede ved mangelfull/feilaktig utfylling av dokumentene forsinket prosessen.


Klageren har ifølge opplysninger fra innklagede fått renter av kjøpesummen i perioden. Innklagede er også villig til å betale forsinkelsesrente fra 5. august 2008, som synes å være seneste oppgjørsdato ifølge kontraktens punkt 3. I tillegg er innklagede villig til å erstatte klageren kr 2 000. Dette synes å være en passende kompensasjon for de feil som er begått.

Klagerens problemer er forårsaket av mangelfull jobb fra et annet foretak i samme kjede. Samarbeid innenfor samme kjede medfører ikke noe ansvar for feil begått av andre foretak i kjeden.

Konklusjon:

Klagen har ikke ført frem.

Oslo, den 10. desember 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant