Klage nr:
182/08

Avgjort:
10.12.2008

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
Ring Eiendomsmegling, Værnes ogamp; Eckmann Eiendom AS

Saksfremstilling:

Den ene av klagerne ga innklagede i oppdrag å selge sin leilighet. Oppdraget ble trukket tilbake, uten at salg kom i stand. Klagerne er misfornøyde med innklagedes behandling av saken og avregningen innklagede har foretatt etter at oppdraget ble trukket.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Oppdragsavtalen ble undertegnet 18. august 2008. Innklagede hadde visning 30. – 31. august og 13. – 14. september 2008. Etter fire visninger oppdaget klageren at det var flere feil i salgsoppgaven. På forsiden var fellesutgiftene opplyst å være kr 2 352, mens det riktige er kr 2 802. Kjøkkenet var pusset opp i 2007, mens det i salgsoppgaven står 1998. Videre sto det at trappevask var inkludert i fellesutgiftene, noe som det ikke er riktig. Dato for takstmannens befaring var også feil. Han hadde skrevet august 2007, mens det riktige er august 2008.

Innklagede gikk ikke gjennom salgsoppgaven eller takstpapirene med klageren før visningene. Det hadde i henhold til visingslistene vært fire personer på visning. Ifølge klageren hadde innklagede fingert to av disse personene på navnelisten. Innklagede skal ha sagt at han hadde fingert disse navnene på listen for å vise andre at det hadde vært interesse for leiligheten.

Innklagede ga ikke tilbakemelding etter visningene om hvordan det hadde gått og var vanskelig tilgjengelig per telefon. Klagerne måtte alltid ta initiativ når det gjaldt spørsmål angående markedsføringen av boligen. Innklagede virket initiativløs angående dette.

Klagerne sa opp oppdraget den 29. september 2008 grunnet «dårlig meglerskikk».

Klagerne anfører at de tok opp ovennevnte forhold med innklagede uten at han tok dette ad notam.

Klageren mener at vederlaget han var enig med innklagede i å betale, stort kr 16 700, er helt urimelig i forhold til det mangelfulle arbeidet innklagede har gjort i forhold til klagerne. Klagerne anfører at de etter et møte på innklagedes kontor, uten grunn nærmest ble kastet ut.

Klagerne synes å mene at det i denne saken har vært en ikke ubetydelig pliktforsømmelse, jfr. lov om eiendomsmegling av 2007.

Klagerne anfører i brev mottatt av Reklamasjonsnemnda 13. oktober 2008 at det ble avtalt med innklagede etter oppsigelse av oppdraget at de skulle betale kr 15 000. Da de noen dager senere kom for å få dette skriftlig, var summen hevet til kr 16 700. Meglerhonoraret står ifølge klagerne ikke i forhold til den mangelfulle jobben innklagede har gjort i oppdraget.

Innklagede anfører:

Oppdragsgiveren kom innom innklagedes kontor 18. august 2008, oppdrag ble da underskrevet. Han ble da informert om at markedet var tregere enn før sommeren og at det kunne ta litt tid før leiligheten ble solgt. Den 20. og 21. august kom takstmann og fotograf til selgeren. Innklagede mottok takst og bilder på fredag 22. august, samme dag ble salgsoppgave lagt ut på finn.no og tinde.no. Dette ble opplyst selgeren den 18. august 2008 slik at han kunne gå inn på nettstedene og lese gjennom annonsen og komme med tilbakemeldinger/forandringer. Selgeren ringte noen dager før visning og innklagede spurte om han hadde sett annonsen på finn.no. Dette hadde han ikke. Etter visningshelgen ble interessentene fulgt opp, men ingen var interessert. Selgeren ble informert om det og det ble avtalt ny visning.

I mellomtiden kom selgeren innom kontoret uanmeldt flere ganger tidlig på morgenen, og ble overrasket og amper for at innklagedes saksehandler ikke var til stede. Innklagede jobber helger og lange dager. I neste visningsrunde kom ingen innom. I begge visningsrundene var det også annonse i innklagedes boligblad som distribueres til 15 000 husstander i nærområdet. Etter siste visning ble selgeren informert om at det ikke var noen som kompå visning. Selgeren krevde at han skulle følges opp veldig ofte da han hadde en sykdom. Innklagede tok dette til etterretning og fulgte ham godt opp etter det.

Igjen kom selgeren flere ganger innom kontoret med sin samboer (= klagerne) uanmeldt, i tillegg til de telefonsamtalene innklagede hadde med selgeren i denne tiden. Det var enighet om å annonsere i Aftenposten. Klagerne kom innom en onsdag ca kl 1430 og innklagede sa at fristen for annonsering hadde gått ut for torsdagsannonsen. Det var da enighet om å kjøre visningen uten annonsering i Aftenposten, men at annonsering skulle prøves i neste runde. Samboeren tok denne visningen. Etter denne visningshelgen kom det ingen på visning.

Selgeren ringte deretter innklagede og spurte om han var inne på kontoret, hvoretter innklagede sa han var inne ca kl 1200. Innklagede hadde møte med klagerne, de ønsket da å si opp oppdraget. Ifølge oppdragsskjemaet var summen for å si opp oppdraget ca kr 36 000, inkl. mva og visninger. De var enighet om kr 15 000 + innhenting av megleropplysninger som selgerne kunne bruke hos ny megler.

Når det gjelder salgsoppgaven, ble denne skrevet ut fra taksten. Innklagede beklager at fellesutgiftene ikke ble endret på forsiden, men beløpet var riktig inne i salgsoppgaven. Dette ble også opplyst til de få som kom på visning. Når det gjelder feil takstmannen har gjort, er ikke innklagede ansvarlig for det. Takstmannen hadde befaring sammen med selgeren. Innklagede bruker taksten som en mal i salgsoppgavene og regner med at selgeren har godkjent taksten når han får den. Selgerne hadde veldig god tid til å sjekke salgsoppgavene, etter første visningsdag kunne han gjennomgått disse og kommet med endringer.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder misnøye med saksbehandlingen og meglerens avregning ved oppsigelse av oppdraget.


Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Klagerne har anført at oppdraget ble sagt opp grunnet «dårlig meglerskikk» og at forholdet er tatt opp med innklagede. Klagerne mener at innklagedes krav pålydende kr 16 700 er urimelig i forhold til det mangelfulle arbeidet som er utført.

Reklamasjonsnemnda baserer seg på hva som kan dokumenteres skriftlig. Reklamasjonsnemnda anser det ikke tilstrekkelig dokumentert at innklagede har forsømt seg ved utforming av salgsoppgaven. Reklamasjonsnemnda har imidlertid fast praksis for å kreve at eiendomsmeglere normalt skal forelegge salgsoppgave og annonse for oppdragsgiver til godkjenning før de blir lagt ut på nettet eller sendt til avisene. Innklagede kan ikke dokumentere at salgsoppgave og annonse er godkjent av oppdragsgiver eller at det er avtalt at dette ikke skulle gjøres i denne saken, og innklagede har dermed opptrådt kritikkverdig.

Ifølge oppdragsavtalen punkt 7.6 har innklagede betinget seg følgende ved oppsigelse av oppdraget fra oppdragsgiverens side:

«Dersom oppdragsgiver sier opp oppdraget betales, tilretteleggingshonorar, takst, avholdte visninger og markedsføringspakker og utlegg ihht pkt. 7,4, samt samt kr 15 000,- for medgått arbeid, jf. eiendomsmeglerlovens §6-4.» (Gjengitt med skrivefeil.)

Samlet utgjør dette ca kr 36 000. Vederlaget er imidlertid nedsatt til kr. 15 000 + gebyr for innhenting av informasjon fra forretningsfører kr 1 700. Sammenholdt med beløpet klageren skulle betalt i henhold til kontrakten, har innklagede redusert sitt vederlagskrav betydelig.

Hva gjelder klagernes anførsel om at innklagede har fingert to av navnene på visningslisten, vil Reklamasjonsnemnda vil på generelt grunnlag si at det er i orden å påføre navn som åpenbart illustrerer fremgangsmåten ved påføring av navn påvisningslisten, for eksempel ved navn som «Ola Nordmann» og lignende. I denne saken er visningslisten ikke vedlagt og innklagede har ikke kommentert denne påstanden særskilt. Reklamasjonsnemnda har således ikke grunnlag for å vurdere dette forholdet konkret. For øvrig henvises det til uttalelsen i sak 2008110 der Reklamasjonsnemnda uttalte følgende vedrørende det å påføre navn på visningslisten:

«( )Det er i strid med god meglerskikk å lage falske oppføringer på visningslisten for å lokke interessenter til å skrive seg på. Reklamasjonsnemnda kan imidlertid ikke se at dette har fått negative konsekvenser for klagerne.»

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 10. desember 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant