Klage nr. 2022029

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 20. juni 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Stovner

 

Saken gjelder:               Påstått brudd på god meglerskikk. Krav om erstatning

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

I juni 2022 inngikk klageren oppdragsavtale med innklagede om salg av sin enebolig. Eiendommen hadde en prisantydning på 8 500 000 kroner, og ble solgt for 7 100 000 kroner. I den første versjonen av salgsoppgaven var det inntatt et forbehold om at boligens utendørsjacuzzi ikke skulle medfølge ved salget. Senere i salgsprosessen kom det to nye versjoner av salgsoppgaven der forbeholdet om jacuzzien var fjernet. Partene er uenige om hvorvidt klageren har godkjent at forbeholdet kunne fjernes. Spørsmålet er om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å fjerne forbeholdet i salgsoppgaven, samt om klageren med dette har krav på erstatning. Klageren krever erstattet kostnadene til en ny, tilsvarende jacuzzi, totalt 93 000 kroner.

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

I juli 2021 fikk klageren tilsendt første versjon av salgsoppgaven. Umiddelbart etter at han hadde godkjent denne, oppdaget han at megleren ikke hadde inntatt et forhåndsavtalt forbehold om at jacuzzien ikke skulle medfølge ved salget. Klageren informerte megleren om feilen, og fikk etter kort tid bekreftet at forbeholdet skulle legges inn. Klageren har i ettertid fått bekreftet at flere interesser forstod at jacuzzien ikke skulle medfølge ved salget.

 

Klageren regnet med at det avtalte forbeholdet skulle stå fast i salgsoppgaven, og gikk ikke daglig inn for å sjekke at alt var som det skulle. Jacuzzien var svært viktig for klageren, og han ønsket derfor å ta den med til sin nye bolig, eventuelt selge den for å kjøpe ny.

 

Det stod klart og tydelig at jacuzzien ikke skulle medfølge ved salget helt frem til starten av november 2021. Etter dette kom det to nye versjoner av salgsoppgaven der forbeholdet var fjernet. Klageren hadde imidlertid ikke godkjent en slik endring. Det stemmer heller ikke at klageren møtte opp hos innklagede og foretok diverse endringer.

 

I januar 2022 sendte klageren en SMS til kjøperen om at jacuzzien ikke skulle medfølge salget. Kjøperen mente imidlertid at det ikke forelå noe forbehold, og at jacuzzien derfor måtte bli stående. Klageren ble irritert og tok kontakt med megleren som beklaget at det hadde skjedd en feil. Etter et par dager ble klageren kontaktet av fagansvarlig hos innklagede, som påstod at jacuzzien skulle medfølge ved salget. Det viser seg at megleren hadde fjernet forbeholdet om at jacuzzien ikke skulle følge med, uten klagerens samtykke.

 

Megleren er den profesjonelle parten og skulle latt forbeholdet bli stående frem til klageren skriftlig kom med en eventuell kontrabeskjed. Megleren har imidlertid fjernet forbeholdet på eget initiativ. Klageren opplever hele salgsprosessen som useriøs og uprofesjonell. Det har vært flere tilfeller av slurvete arbeid, der tekst og bilder i annonsen har skapt forvirring.

 

Klageren krever å få dekket kostnadene til en tilsvarende jacuzzi, totalt 93 000 kroner.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Krav om avvisning

Prinsipalt kreves det at klagen avvises. Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avgjøres på en forsvarlig måte under nemndas skriftlige behandling.

 

Påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning

Subsidiært gitt at nemnda velger å behandle saken, kan klagen ikke føre frem. Det bestrides at megleren på eget initiativ har fjernet informasjonen om at jacuzzien ikke skulle medfølge.

Jacuzzien ble opprinnelig inntatt i salgsoppgaven som noe som skulle medfølge eiendommen. Denne versjonen av salgsoppgaven ble godkjent av klageren pr. e-post. Klageren endret imidlertid mening på et senere tidspunkt, og ga beskjed til megleren pr. telefon om at han ikke ønsket at den skulle medfølge likevel. Det ble deretter foretatt en endring av salgsoppgaven slik klageren hadde ønsket, og det ble gjort forsøk på salg uten medfølgende jacuzzi.

 

Eiendommen fikk imidlertid ikke den ønskede responsen i markedet. Innledningsvis beholdt man endringen om jacuzzien, men justerte prisen fra 8 500 000 kroner til 7 990 000 kroner og senere til 7 600 000 kroner. Dessverre medførte heller ikke dette ønsket respons, og man så behovet for å justere markedsføringen ytterligere. Flere muligheter ble vurdert, men klageren ønsket ikke å gå ned i pris. På et møte ble imidlertid megleren og klageren enige om å likevel la jacuzzien følge med, slik man opprinnelig hadde vært inne på ved den første godkjente salgsoppgaven.

 

Klageren har utvilsomt lagt opp til at jacuzzien skulle medfølge ved salget. Megleren har kun handlet etter instruks om dette. Det er heller ikke sannsynlig at megleren skulle foretatt en slik justering uten å involvere klageren. Megler har handlet lojalt etter klagerens ønske og instruks om endring tilpasset behovet for å gjøre eiendommen mer attraktiv i markedet.

 

Megleren har ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Uansett foreligger det ikke et dokumentert økonomisk tap. Klagerens erstatningskrav kan ikke føre frem.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

 

Nemnda finner ikke at det er grunnlag for avvisning på grunn av bevissituasjonen.

 

Det er på det rene at det underveis ble flere endringer i salgsoppgaven om jacuzzien skulle følge med ved salget. Her står det påstand mot påstand om hva som til slutt ble avtalt mellom klager (selger) og megler muntlig om dette. Men dette var ikke en uvesentlig endring. Megler skulle derfor som den profesjonelle part sørget for notoritet om hva de eventuelt var blitt enige om. Dette kunne megler enkelt gjort ved å sende en kort e-post til klageren med opplysning om hva de var blitt enige om. Klageren ville i så fall fått en oppfordring til å reagere raskt dersom det som fremgikk av e-posten, eventuelt var feil.

 

Megler har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet, og innklagede er erstatningsansvarlig for det økonomiske tap klageren har lidt. Det er ikke opplysninger om hva klageren kjøpte jacuzzien for, og når dette skjedde. Kostnadene til en ny, tilsvarende jacuzzi, kan ikke legges til grunn. Nemnda finner at erstatningen skjønnsmessig fastsettes til 50 000 kroner.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 

Megleren til DNB Eiendom AS avd. Stovner har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet og meglerforetaket må betale [klageren] 50 000 – femtitusen – kroner i erstatning.