Klage nr. 2022104

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 20. juni 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Fana v/advokat Sigurd Bøe Sletten (Eiendomsmegler Krogsveen AS)

 

Saken gjelder:               Misnøye med gjennomføringen av salgsoppdraget. Krav om vederlagsnedsettelse.

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

I mai 2021 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens rekkehus. Etter seks måneder ble partene enige om å fornye oppdragsavtalen under forutsetning av at en annen megler hos innklagede skulle utføre oppdraget. Etter det var holdt visning, forsøkte klageren å kontakte megleren, men fikk ikke noe svar. Klageren valgte da å engasjere et annet eiendomsmeglingsforetak til å utføre oppdraget. Senere mottok klageren en faktura fra innklagede på 38 341,50 kroner. Spørsmålet er om det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra meglernes side, som tilsier at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

Etter oppdragsinngåelsen ble klageren og megleren enige om å markedsføre huset med en prisantydning på 3 950 000 kroner. I tiden som fulgte var det liten interesse for huset. Til tross for at prisantydningen etter hvert ble redusert til 3 750 000 kroner, meldte det seg ikke flere interessenter. Seks måneder etter avtaleinngåelse var huset fortsatt ikke solgt, og oppdragsavtalen utløp.

 

Ved oppdragsavtalens utløp overbeviste innklagede klageren til å ikke bytte eiendomsmeglingsforetak. Partene ble således enige om å fornye oppdragsavtalen under forutsetning om at en annen megler hos innklagede skulle utføre oppdraget. Avtalen ble ikke offisielt fornyet.

 

Den nye megleren økte prisantydningen til 4 200 000 kroner. Flere interessenter møtte på visning, uten at det resulterte i bud. Etter visningen forsøkte klageren gjentatte ganger å kontakte megleren, uten å få svar. Noen uker senere valgte klageren å engasjere et annet eiendomsmeglingsforetak. Huset ble da solgt etter første visning. Klageren mottok etter hvert en faktura fra innklagede på 38 341,50 kroner, som omfattet både utlegg og betaling for innklagedes tjenester.

 

Innklagede fikk ikke solgt huset i løpet av oppdragstiden. Meglerne var utilgjengelige og ignorerte klagerens henvendelser. Tjenestene er ikke utført på en tilfredsstillende måte.  Klageren krever at vederlaget på 38 341,50 kroner settes ned med 17 591,50 kroner.

 

Klageren er villig til å dekke utleggene.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede mener at det ikke foreligger noen pliktforsømmelse som gir grunnlag for vederlagsnedsettelse.

 

Innklagede har ikke arbeidet med oppdraget uten gyldig oppdragsavtale. Oppdragsavtalen ble inngått 26. mai 2021 og var gyldig i seks måneder. Før avtalen utløp bekreftet klageren i en e-post at han aksepterte fornyelse av avtalen. Innklagede la aksepten til grunn. Dersom klageren ikke forstod at e-posten var å anse som en gyldig fornyelse, må han være ansvarlig for uklarheten selv.

 

Når det kommer til partenes kommunikasjon, er det uenighet om de faktiske forhold. I det aktuelle tidsrommet har klageren og megleren vært i telefonisk kontakt vedrørende tilbakelevering av klagerens nøkkel samt oppsigelse av oppdragsavtalen.

 

Selv om huset ikke ble solgt mens oppdragsavtalen var gyldig, er det ikke dokumentert noe annet enn at innklagedes forsøk på salg har vært tilfredsstillende. Innklagede har hverken utført noen ubetydelig eller betydelig pliktforsømmelse.

 

Gitt at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse, er kravet for høyt. I fakturaen sendt til klageren utgjør vederlagspostene 20 750 kroner. For alle tilfeller bestrides det at vederlagsnedsettelsen kan utgjøre 17 591,50 kroner.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder misnøye med meglernes utførelse av oppdraget og krav om vederlagsnedsettelse.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

Når det gjelder om megler var utilgjengelig og klagerens generelle misnøye med tjenesten som ble levert, kan nemnda ikke ta stilling til dette på bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen.

 

Når det gjelder oppdragsavtalen, finner nemnda at det forelå en gyldig oppdragsavtale i forbindelse med meglers arbeid, og det klager nå er fakturert for. Fornyelsen pr. e-post var gyldig.

 

Ut fra det resultat nemnda har kommet til, kan kravet om vederlagsnedsettelse ikke føre frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 

[Klageren] gis ikke medhold.