Klage nr:
186/08

Avgjort:
02.02.2009

Saken gjelder:
Meglers ansvar for forsinket overtakelse av tomter

Foretakets navn:
Terra Eiendomsmegling, Frogner Eiendomsmegling AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnd 2. februar 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann
Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening
Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte to tomter gjennom innklagede som eiendomsmegler. Innklagede sendte akseptbrev den 4. juli 2006.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren inngikk kjøpsavtale på to tomter som privatperson. Den 30. oktober 2006 ble hele kjøpesummen avtalemessig innbetalt. Ganske snart etter dette, etablerte klageren et NUF-selskap og transporterte tomtene til dette selskapet. Tanken var å opprette selskapet som en «sparebøsse» for familien. Alle var aksjeeiere med tanke på at barna etter hvert skulle overta selskapet. De to tomtene er det eneste det har vært investert i fra selskapets side. Klageren og hans kone investerte nødvendig lånekapital til selskapet og selskapet kan ikke sies å ha næringsmessig tilknytning. Det er videre ingen med yrkesmessig tilknytning eller ansettelsesforhold i selskapet. Klageren mener at forholdet derfor kommer under Reklamasjonsnemndas ansvarsområde og mandat.

Overføringen av de to tomtene ble vesentlig forsinket fra innklagedes side. Klageren kunne ikke disponere tomtene fordi skjøtene ikke kom til klageren rettidig i hende.

Klagerens kapital har derfor vært bundet hos innklagede i lang tid utover avtaletidspunktet. Dette har påført klageren et økonomisk tap som må erstattes av innklagede. Klageren mener det gjelder både faktisk og mulig teoretisk tap. Klageren ble tilbudt 20 000 kroner i kompenasjon på bakgrunn av avtalebruddet. Klageren mener dette er for lite i forhold til innbetalt kapital, samtidig som det ikke var anledning til å disponere tomtene for salg før skjøtene forelå.

Av vedleggene fremgår det blant annet:

Den 22. august 2006 ble forskudd betalt og den 30. oktober 2006 ble resten av kjøpesummen innbetalt. Skjøtet ble tinglyst den 15. oktober 2007. Tomtene ble konstatert ferdige til overtakelsen den 18. oktober 2006 av innklagede, da fullt oppgjør ble innkrevd. Klageren mener også kjøper må ha krav på forsinkelsesrente for hele kjøpesummen ved forsinkelse og viser til en utregning av forsinkelsesrente på kjøpesummen. Klageren mener han totalt har hatt en «rentebelastning» på 231 841 kroner og godtar derfor ikke innklagedes tilbud på 20 000 kroner som kompensasjon.

Innklagede anfører:

Klager krever erstatning fra innklagede grunnet avtalebrudd i forbindelse med kjøp av to tomter som ble forsinket i forhold til den datoen som var estimert i kjøpekontrakten.

Innklagede mener dette forholdet ikke kan behandles i Reklamasjonsnemnda da dette er et forhold som må løses mellom kjøper og selger. Innklagede har kun opptrådt som mellommann i transaksjonen og har ikke noe ansvar utover å besørge at handelen kom i stand og sørge for at kjøperen fikk rettsikkerhet i form av hjemmel som ble overført. Forsinkelsen med fradelingen av tomtene, som er grunnlaget for at kjøperen ikke mottok skjøte og målebrev i henhold til det tidspunktet som var avtalt mellom partene, må kjøperen søke regress/erstatning for fra selgeren.

Innklagedes utspill vedrørende utbetaling av kompensasjon, gjelder kompensasjon for renteandelen på 10 prosent av kjøpesummen. Innklagede innrømmer ikke ansvar i saken og ber Reklamasjonsnemnda om å sende saken i retur da tvisten gjelder et forhold mellom kjøper og selger.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Reklamasjonsnemnda er opprettet i henhold til «Avtale om Reklamasjonsnemnd for Eiendomsmeglingstjenester mellom Norges Eiendomsmeglerforbund, DenNorske Advokatforening, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Forbrukerrådet».


Ifølge avtalens § 1 skal «Nemnda … behandle klager fra fysiske personer som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet».


Transportavtalene for de to tomtene står i klagerens navn som privatperson. I «Erklæring om endring av kjøper i kjøpekontrakt …» datert den 12. juni 2007 overførte klageren alle rettigheter og forpliktelser til selskapet. Kjøpesummen ble videre betalt fra selskapets bedriftskonto og skjøtet ble overført direkte til det etablerte selskapet den 15. oktober 2007. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning skulle klagen derfor vært stilet fra selskapet. I utgangspunktet behandler Reklamasjonsnemnda ikke saker fra juridiske personer.

Reklamasjonsnemnda kan likevel behandle klager fra næringsdrivende som «ikke har særlig yrkes- eller næringsmessig tilknytting og henvendelsen for øvrig ligger til rette for vurdering i nemnda» jf. avtalen § 1.

Selskapet ble i følge klageren stiftet for å være «sparebøsse» for familien. I brev fra klageren til innklagede datert 14. april 2008 vedrørende direkte og indirekte tap fremgår det at «I og med tomtene ble kjøpt for videresalg i forretningsmessig sammenheng, så er det ikke å komme bort ifra at markedet i noen tid har beveget seg i negativ retning». I følge Brønnøysundregisteret er formålet med foretaket «Handel og finansiell deltakelse i andre selskaper og virksomheter. Spesiellt kjøp og salg av askjer og eiendommer.» (Gjengitt med skrivefeil som registrert i Brønnøysundregisteret.)

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning omfattes denne saken ikke av unntaket.

På denne bakgrunn avvises klagen.

Konklusjon:

Saken avvises.