RFE-2022-096

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. august 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Nordstrand v/advokat Sigurd Bøe Sletten (Eiendomsmegler Krogsveen AS)

 

Saken gjelder:               Krav på vederlag og dekning av utlegg ved utgått oppdrag

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

I desember 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagernes tomannsbolig. Oppdraget ble fornyet flere ganger, senest i februar 2020. Underveis ble det utarbeidet et utkast til tilstandsrapport fra takstmannen. Klageren mottok imidlertid aldri en ferdig rapport. Oppdraget utløp på tid i august 2020 uten at handel var kommet i stand. Klageren har i ettertid blitt fakturert 33 286 kroner. Kostnaden inkluderer takstrapporten. Spørsmålet i saken er om det er grunnlag for vederlagsnedsettelse. Klageren krever at betalingskravet settes ned med 23 286 kroner.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

Megleren påbegynte oppdraget i forbindelse med et eventuelt salg, men kom aldri så langt at det ble utferdiget salgsoppgave. Klageren mottok kun et utkast til takstrapport fra takstmannen, men ingen ferdig rapport. Dette utkastet hadde også flere feil. I tillegg gav innklagede utrykk for at takstrapporten ville være utdatert på bakgrunn av nye regler.

 

Klageren ble fakturert 33 286 kroner, hvor også konstaden til takstrapport var inkludert. Megleren har kun krav på grunnhonoraret på 10 000 kroner, og betalingskravet må følgelig settes ned med 23 286 kroner.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Underveis i oppdraget ble det utarbeidet et utkast til tilstandsrapport. Rapporten ble sendt klageren i e-post 16. desember 2018, og klageren ble her anmodet om å komme med tilbakemeldinger slik at rapporten kunne ferdigstilles. Megleren ringte i tillegg for å etterspørre klagerens kommentarer. Dette ble videre purret opp av takstmannen ovenfor klageren 25. februar 2019, ettersom det fremdeles ikke var mottatt noen kommentarer fra klageren.

 

Både megleren og takstmannen har forsøkt å ferdigstille rapporten ved å anmode om at kommentarer inngis eller at utkastet godkjennes. Når dette ikke skjedde, ble salgsforsøket avbrutt. Det er ikke noe som kan gi grunnlag for vederlagsnedsettelse.

 

Etter at klagen ble mottatt, har megleren forsøkt å få takstmannen til å ferdigstille rapporten, uten at dette har blitt gjort.

 

Det foreligger hverken grunnlag for vederlagsnedsettelse eller annet hjemmelsgrunnlag for endring av innklagedes vederlagskrav.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder meglers krav på vederlag og dekning av utlegg hvor handel ikke har kommet i stand i løpet av oppdragstiden.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

Klageren har godtatt grunnhonoraret på 10 000 kroner, men vil at fakturaen skal reduseres med 23 286 kroner. De postene i fakturaen som klageren ikke godtar, er utlegg i tillegg til regningen fra takstmannen. Nemnda legger til grunn at klageren har akseptert at det skulle innhentes tilstandsrapport. Årsaken til at tilstandsrapporten ikke ble ferdigstilt, er at klageren ikke kommenterte utkastet og godkjente det.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 

[Klageren] gis ikke medhold.