Klage nr:
187/08

Avgjort:
02.02.2009

Saken gjelder:
Meglers vederlag og utlegg

Foretakets navn:
Eiendomsmegler 1 Nedre Buskerud avd. Kongsberg
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 2. februar 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann
Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening
Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin bolig den 4. januar 2007. Forlengelse av oppdragsavtalen ble signert 14. november 2007. Boligen ble ikke solgt i oppdragsperioden og klageren ønsker ikke å betale fakturaen fra innklagede grunnet misnøye med innklagedes innsats.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ønsker å slippe å betale innklagedes faktura på over 4 0000 kroner.

Klageren mener innklagede ikke har gjort sin del av avtalen og at hans passivitet har kostet klageren dyrt. I løpet av 2007 hadde klageren kun én fellesvisning. Klageren mener innklagede ikke jobbet aktivt med interessentene slik at de mistet interessen.

Klageren viser til at innklagede drives av en bank hvor klageren har lån på 4,6 millioner og påpeker at banken har tjent godt på å ha klageren som lånekunde.

Etter slutten av første periode ønsket klageren å avslutte oppdraget. Klageren fornyet ikke avtalen og ga beskjed om at han ikke var fornøyd med innklagedes arbeid. Klageren ble så overtalt av innklagede til å fornye avtalen fordi innklagede opplyste at han hadde en kjøper. Senere viste det seg at kjøperen likevel ikke var interessert. Klageren mener han ble lurt til å inngå en ny oppdragsavtale.

Innklagede anfører:

Innklagedes faktura består av dekning for utlegg til avisannonser, utlegg til to takster og et tilretteleggingsgebyr, i henhold til oppdragsavtalens punkt 4, 5 og 6.

Sakens kjerne er om innklagede har opptrådt uaktsomt og i strid med god meglerskikk slik at vederlagskravet på 3750 og utleggene på samlet 36494 skal nedskrives eller ettergis.

Klageren skrev under oppdragsavtalen den 4. januar 2007, og på forlengelse den 14. november 2007.

Den 12. januar 2007 ble det foretatt en takst på eiendommen med en markedsverdi angitt til 5 000 000 kroner. Klageren og innklagede mente denne taksten var for lav, og det ble innhentet en ny den 2. februar. Denne taksten anga markedsverdien til 6 900 000 kroner. Innklagede mente dette var en for høy takst og anslo riktig pris til 5 500 000 til 6 000 000 kroner.

Eiendommen ble publisert i avisen i februar og det ble avholdt visning den 15. mai 2007. Den 26. mai 2007 kom det inn et bud på 5 500 000 kroner. Klageren aksepterte ikke dette budet.

Ved registrering av forlengelsen, fikk innklagede endret prisen til 6 450 000 kroner, noe innklagede fortsatt mente var for høyt. Innklagede ønsket at prisen skulle settes like under 6 000 000 kroner. Det ble avholdt visning 23. og 24. november og den 11. februar 2008 ble prisen endret til5 950 000 kroner, noe innklagede mener var en riktig pris. Det ble avholdt visning den 26. og 29. april 2008 i tillegg til at det ble avholdt individuelle visninger innimellom. Den 13. mai 2008 ble oppdraget trukket.

Innklagede har underveis i prosessen bekreftet overfor klageren at han mente prisingen var noe høy og har bedt klageren vurdere prisnedsettelse. Klageren var imidlertid lite villig til å høre på dette.

Innklagede bestrider at klageren ble overtalt til å fornye avtalen på grunn av potensiell kjøper. Innklagede mener at aktivitetsloggen som viser at innklagede umiddelbart etter fornyelsen avtalte visning og bestilte annonse taler mot klagerens påstand om opplysning vedrørendepotensiell kjøper.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om vederlagsjustering grunnet misnøye med saksbehandlingen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Partene forklarer seg ulikt om hvorvidt klageren ble forledet til å undertegne ny oppdragsavtale under henvisning til at innklagede hadde en potensiell kjøper. Ettersom Reklamasjonsnemnda må basere seg på det som foreligger skriftlig for Nemnda, må Reklamasjonsnemnda legge til grunn at det foreligger en oppdragsavtale som ble fornyet 14. november 2007.

Etter eiendomsmeglingsloven § 4-6 kan innklagedes vederlagskrav settes ned eller bortfalle dersom innklagede «vesentlig har tilsidesatt sine plikter». I denne saken foreligger det ikke forhold som tilsier at innklagede har tilsidesatt sine plikter. Det er ikke dokumentert at innklagede har utvist klanderverdig passivitet. Klagerens krav fører derfor ikke frem.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.