RFE-2022-135

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. august 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Proaktiv Voss Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Innklagedes krav på vederlag og dekning av utlegg

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

Den 19. juni 2020 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagernes leilighet. I den forbindelse ble det avtalt en fastpris på 100 000 kroner ved salg. Handel kom ikke i stand ved første salgsforsøk, og i mars 2021 ble det besluttet å trekke leiligheten fra markedet. Klagerne ville gjøre et nytt forsøk på å selge, og fornyet oppdragsavtalen i februar 2022. Etter at leiligheten var blitt solgt måneden etter, mottok klagerne en oppgjørsoppstilling hvor det fremgikk at innklagede hadde krav på totalt 127 225 kroner. Spørsmålet i saken er om innklagede har fakturert i henhold til oppdragsavtalen. Klagerne krever at regningen reduseres med 27 225 kroner.

 

Nemnda kom til at klagen i det vesentlige ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klagerne har i korte trekk anført: 

Den 19. juni 2020 inngikk klagerne oppdragsavtale med innklagede om salg av deres leilighet. I den forbindelse ble det avtalt en fastpris på 100 000 kroner for salg av eiendommen.

 

Leiligheten ble ikke solgt ved første salgsforsøk. Etter ett års tid ble oppdragsavtalen fornyet, og leiligheten ble solgt. Da klagerne mottok oppgjørsstillingen, viste det seg at megleren krevde 127 225 kroner i betaling for oppdraget.

 

Innklagede har ikke krav på mer enn 100 000 kroner slik det fremgår av oppdragsavtalen. Klagerne krever at innklagede reduserer sitt krav med 27 225 kroner.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det var i oppdragsavtalen avtalt en fastpris på vederlaget tilsvarende 89 192 kroner. Fastprisen inkluderte meglerprovisjon på 51 722 kroner, tilretteleggingsgebyr på 11 990 kroner, markedsføringspakke på 19 490 kroner og oppgjørshonorar på 5 990 kroner. I tillegg skulle klagerne dekke utlegg i forbindelse med salget. Det totale kostnadsoverslaget i oppdragsavtalen var på 100 000 kroner, hvorav foto av boligen var inkludert. Megleren presiserte muntlig at eventuell tilleggsannonsering ville medføre ekstra kostnader, jf. vedlegg 2 til oppdragsavtalen.

 

Eiendommen ble markedsført fra 26. juni 2020 med en prisantydning på 3 000 000 kroner. Leiligheten ble annonsert i avisen dagen etter, og det ble oppsatt en fellesvisning 1. juli 2020. Det var få interessenter som møtte på visning, og visningen resulterte heller ikke i noen bud. Etter dette ble det annonsert og avholdt fem visninger utover sensommeren/høsten og frem til nyttår, i tillegg til én visning i februar 2021. Megleren avholdt også flere privatvisninger. De fleste annonserte visningene ble også annonsert i avisen. Visninger og annonser ble avtalt med klagerne i forkant av annonsering. Det kom ingen bud på leiligheten og i mars 2021 ble det besluttet at den skulle trekkes fra markedet. Klagerne ville da leie ut leiligheten og forsøke å selge den igjen senere.

 

Den 22. februar 2022 bekreftet klagerne fornyelse av oppdraget. Megleren begynte å innhente oppdaterte opplysninger, samt klargjøre ny og oppdatert salgsoppgave og avisannonse. Det ble satt opp visning 8. mars 2022, hvor flere interessenter møtte opp. Dagen etter var det en budrunde mellom tre budgivere, hvor klagerne endte med å akseptere det høyeste budet på 3 100 000 kroner.

 

Den 6. april 2022 ble oppgjøret utbetalt, og klagerne fikk tilsendt oppgjørsstilling. Kort tid etter ble megleren kontaktet av klagerne med spørsmål om hvorfor beløpet i oppgjørsstillingen var høyere enn det som var avtalt i oppdragsavtalen. Megleren forklarte da at beløpet i oppdragsavtalen inkluderte foto, men at avisannonser utover det som var inkludert i markedsføringspakken ville medføre ekstra kostnader.

 

I oppdragsavtalens punkt 9.1.1 er en oppstilling over vederlag som inkluderer meglerprovisjon, tilretteleggingsgebyr, markedsføringspakke og oppgjørshonorar. Markedsføringspakken viser til vedlegg 1 i oppdragsavtalen hvor det angis hva markedsføringspakken faktisk inneholder. Her kommer det tydelig frem at markedsføringspakken til 19 490 kroner kun inneholder én ¼ sides avisannonse lørdag før første visning. Eventuelle tilvalg gjelder spesifikk annonsering i forbindelse med førstegangsannonsering og markedsføring.

 

Megleren spesifiserte at markedsføring og annonsering utover det som var inkludert i markedsføringspakken ville medføre økt kostnad. Oppdragsavtalen gir på ingen måte uttrykk for at ethvert tillegg til markedsføringen og eventuelle andre utlegg vil være inkludert uten ytterligere kostnader. Det er heller ikke vanlig praksis å ha en fastpris på hele oppdragskostanden, men kun på meglerprovisjonen.

 

Eiendomsmeglingsloven § 7-7 gjelder ikke utlegg som oppdragstaker har hatt. Videre foreligger det ingen «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» all den tid leiligheten ble solgt for 100 000 kroner mer enn prisantydning. Klagerne var også villige til å sette ned prisantydningen med 50 000 kroner.

 

Innklagede har fremsatt følgende påstand:

 

«1. Innklagede vedkjenner at foto skulle være inkludert i oppsatt tilbud i oppdragsavtalen på kr.100.000 selv om det spesifikt ikke fremkommer av avtalen. Innklagede tilkjenner da klager kr.1.539,5,- for foto som overstiger

2. Klagen fører ellers ikke frem»

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder spørsmålet om innklagede har fakturert mer enn det som er avtalt og krav om at regningen reduseres.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen i det vesentlige ikke fører frem.

 

Det sentrale spørsmålet er om innklagede har fakturert i henhold til oppdragsavtalen og betydningen av fastprisavtalen på 100 000 kroner. Slik nemnda ser det, er hovedårsaken til at fakturaen er 27 225 kroner høyere enn fastprisen, flere annonser i «Hordaland». Det fremgår av oppdragsavtalen hva markedsføringspakken inkluderer, ¼ sides avisannonse lørdag før første visning. Annonsene i «Hordaland» er følgelig noe som kom i tillegg, og som klagerne må betale for. Dette beløpet utgjør til sammen 26 225 kroner.

 

I tillegg har innklagede i den ufullstendige påstanden erkjent at foto skulle være inkludert i oppsatt tilbud på 100 000 kroner, og at innklagede må betale klagerne 1 539,50 kroner. Fakturaen må da reduseres med dette beløpet.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon

 

Proaktiv Voss Eiendomsmegling AS må kreditere [klagerne] 1 539,50 kroner for foto.