RFE-2022-137

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. august 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Oslo Løren

 

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt. Krav om erstatning

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

I mars 2022 kjøpte klageren en aksjeleilighet som innklagede formidlet. I salgsoppgaven var det opplyst at det hadde vært snakk om å søke om balkonger, og at man måtte konferere med megleren for mer info. Det har senere vist seg at balkonger ikke vil bli aktuelt i bygget. Partene er uenige i hvorvidt megleren har sagt at det var blitt godkjent å gå videre med søknader om balkonger. Spørsmålet er om det foreligger brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt, herunder erstatningsbetingende uaktsomhet. Klageren krever 100 000 kroner i erstatning.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven var følgende vage formulering inntatt:

 

«Vært snakk om å søke balkonger, konferer med megler for info.»

 

På visningen nevnte selgeren at de hadde blitt rådet til å vente med å selge til balkongene var på plass, da dette ville øke verdien betraktelig. Dette ble også nevnt av megleren da klageren snakket med ham i etterkant. Klageren fikk inntrykk av at det eneste som gjenstod før balkongene var på plass, var selve byggingen.

 

Etter kjøpet fikk klageren tilsendt en protokoll fra årsmøtet i 2021, der saken vedrørende balkonger var tatt opp og avslått av generalforsamlingen. I protokollen fremkom det at avslaget kom av at bygget stod på gul liste, og at en søknad derfor ikke ville gå gjennom. Dette var andre opplysninger enn klageren mottok før kjøpet, og hun tok derfor kontakt med megleren. Megleren fortalte at den aktuelle protokollen var fra året før, og at balkongspørsmålet var tatt opp på nytt og godkjent i år. Klageren ba om skriftlig bekreftelse, og megleren sa at han hadde bedt styret om dette. Megleren skulle sende eksempler på andre bygg på gul liste der balkongsøknader var blitt innvilget.

 

Klageren mottok aldri en bekreftelse fra styret, men fikk etter hvert tilgang til borettslagets sider og fant protokollen fra mars 2022. Her fremkom det at forslaget om å utrede spørsmålet om balkonger på nytt hadde blitt avvist.

 

Megleren har i ettertid påstått at han aldri har sagt at det var godkjent å gå videre med søknad om balkonger. Dette stemmer ikke, da det tydelig fremkommer av e-postkorrespondansen at han har sagt dette muntlig tidligere. Det er feil av megleren å reklamere med balkonger når det ikke er stemning for dette i borettslaget, og saken var avslått senest en uke før salget. Klageren mottok ingen informasjon om at saken på nytt var avslått, før hun fant det ut selv.

 

Balkong var en vesentlig forutsetning for klagerens kjøp. Etter å ha fått inntrykk av at balkongene var en avklart sak, vurderte klageren det slik at dette ville øke verdien på leiligheten.

 

Klageren krever 100 000 kroner i erstatning.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Opplysningene om balkongene ble innhentet i informasjonsskrivet fra sameiet og gjennom opplysninger fra selgeren. Informasjonen inntatt i salgsoppgaven om at det var snakk om å søke balkonger, var i tråd med den faktiske situasjonen. Det var utvilsomt at flere hadde ytret et ønske om å bygge balkonger, og at dette hadde blitt tatt opp blant beboerne.

 

Det ble heller ikke på annen måte gitt informasjon om mulig bygging av balkonger som avviker fra den faktiske situasjonen. Dersom megleren hadde ytterligere salgsfremmende opplysninger om balkongene, ville det hatt formodningen mot seg om disse ikke skulle blitt fremhevet i salgsoppgaven eller på Finn.no.

 

Klageren har anført at hun fikk inntrykk av at det eneste som gjenstod før balkonger var på plass, var byggingen. Hun har imidlertid ikke presisert hvilke opplysninger som skal ha vært egnet til å skape dette inntrykket. Det bestrides uansett at megleren har gitt opplysninger som kunne skape et slikt inntrykk. Megleren var hverken i besittelse av eller fikk videreformidlet informasjonen som fremkom av sameiermøtet i mars 2022.

 

Megleren har opptrådt i tråd med god meglerskikk. Hans adferd her kan ikke kritiseres. Uansett er det et visst spillerom før atferd som kan kritiseres, må anses som erstatningsbetingende uaktsomt. I alle tilfeller er det ikke dokumentert å foreligge noe økonomisk tap. Klageren har ikke krav på erstatning.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

I salgsoppgaven var det under punktet «Verdt å merke seg» at det har «vært snakk om å søke balkonger, konferer med megler for info». Denne formuleringen er vag og uforpliktende, og kunne i seg selv ikke gi klageren noen særlig forventning om at balkonger også ville bli en realitet. Hun fikk også en oppfordring til å ta kontakt med megler for mer info. Nemnda kan ikke ta stilling hva som eventuelt ble sagt i telefonsamtaler mellom klager og megler. Ut fra det som er fremlagt for nemnda, har ikke megler opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og erstatningskravet fører ikke frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 

[Klageren] gis ikke medhold.