RFE-2022-139

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. august 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Christiania Eiendomsmegling AS (Nordvik Løren)

 

Saken gjelder:               Feil opplysninger. Krav om erstatning.

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

I oktober 2021 kjøpte klageren en andelsleilighet som innklagede formidlet for 3 500 000 kroner. Leiligheten hadde en prisantydning på 3 390 000 kroner, og ble markedsført med opplegg for vaskemaskin på badet. På overtakelsen viste det seg at leiligheten likevel ikke hadde slikt opplegg. Spørsmålet er om det foreligger brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt, samt grunnlag for erstatning. Klagerens erstatningskrav er på 30 000 kroner.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

I Finn-annonsen og salgsoppgaven ble det opplyst at det var opplegg for vaskemaskin på badet. Dette ble også formidlet muntlig av megleren. Under overtakelsen oppdaget klageren at slikt opplegg ikke forelå. Megleren ga utrykk for at hun skulle forhøre seg med takstmannen og fikse dette. Det endte med at megleren ikke svarte på klagerens henvendelser, og at boligkjøperforsikringen ikke kunne gjøre noe. Etter tre måneder valgte klageren å skaffe håndverkere for å gjøre jobben selv. Dette kostet rundt 30 000 kroner. I forbindelse med klagerens siste henvendelse til megleren, ble han henvist videre til takstmannen.

 

Klageren krever 30 000 kroner i erstatning.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Dagen for budrunden ble det stilt spørsmål om det var opplegg for vaskemaskin eller ikke, til tross for at dette stod eksplisitt i tilstandsrapporten. Megleren tok kontakt med takstmannen for å dobbeltsjekke, og fikk følgende svar:

 

«Jeg har skrevet det i rapporten, så da må jeg stole på det».

 

Megleren la derfor til grunn at det var opplegg for vaskemaskin på badet.

I starten av februar 2022 sendte klageren en e-post til megleren vedrørende saken. Denne ble fulgt opp ved at megleren ringte opp klageren og gjentok den som tidligere var blitt kommunisert. Herunder at takstmannen bekreftet opplegget for vaskemaskin, og at et eventuelt krav måtte rettes mot takstmannen. Megleren sendte takstmannens kontaktinformasjon til klageren.

 

Det bestrides at megleren skal ha bekreftet at det var opplegg for vaskemaskin på visningsdagen. Det har formodningen mot seg at hun skulle kontaktet takstmannen for å verifisere dette, dersom hun allerede var sikker på at det forelå opplegg for vaskemaskin.

 

Megleren har ikke påtatt seg ansvar for å fikse opplegg til vaskemaskin på overtakelsen. Det som ble kommunisert var at megleren igjen skulle kontakte takstmannen for å høre hvor opplegget til vaskemaskinen var. Megleren sendte bilder av badet til takstmannen for å få utpekt opplegget. Dette svarte han ikke på skriftlig, men har senere erkjent muntlig til megler at han tok feil. Dette er selvsagt beklagelig, men er ikke noe megleren kan lastes for. Megleren har ingen byggeteknisk kompetanse, og kan ikke hefte for en uriktig opplysning i tilstandsrapporten.

 

Megleren har respondert på alle henvendelser fortløpende.

 

Håndteringen av spørsmålet rundt opplegg til vaskemaskin har blitt forsvarlig håndtert.  Megleren dobbeltsjekket med takstmannen og hadde ingen grunn til å betvile hans bekreftelse. Det er takstmannen som besitter byggeteknisk kompetanse og som er nærmest til å besvare et slikt spørsmål. Megleren har opptrådt i tråd med god meglerskikk.

 

Klagerens krav kan ikke føre frem. Det foreligger hverken ansvarsgrunnlag eller årsakssammenheng.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

Spørsmålet er om megleren skulle foretatt nærmere undersøkelser om det var opplegg for vaskemaskin på badet. I utgangspunktet må megler kunne bygge på takstmannens opplysninger i taksten om at det var slikt opplegg. Takstmannen bekreftet også dette senere. Dette spørsmålet dukket også opp samme dag som budrunden, noe som vanskeliggjorde for megleren å foreta nærmere undersøkelser. Etter nemndas syn kunne megler også ha forespurt selger om det var opplegg for vaskemaskin på badet. Hvor god tid megler hadde til å gjøre nærmere undersøkelser under budrunden, vet ikke nemnda.

 

Når man skal vurdere meglers opptreden her, må det vurderes ut fra situasjonen på salgstidspunktet. Etterpåklokskap skal ikke virke inn på avgjørelsen.

 

Nemnda har under tvil kommet til at megleren ikke kan kritiseres her. Nemnda har med dette ikke tatt stilling til om selger eller takstmann kan ha noe ansvar.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 

[Klageren] gis ikke medhold.