RFE-2022-147

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 19. september 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Strømmen Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Strømmen)

 

Saken gjelder:               Meglerens krav på vederlag og dekning av utlegg

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

I august 2021 ble innklagede engasjert til å forestå oppgjøret i forbindelse med salget av klagerens andelsleilighet. Etter at kjøperen trakk seg fra kjøpet, besluttet klageren å gjøre et nytt forsøk på å selge boligen. Det ble inngått oppdragsavtale med innklagede 30. november 2021, og handel kom i stand i løpet av oppdragstiden. I ettertid mener klageren at innklagede har fakturert mer enn avtalt. Spørsmålet i saken er om innklagedes krav på vederlag og dekning av utlegg er i henhold til de inngåtte oppdragsavtaler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren hadde i samtale med megleren gjort det klart at megleren måtte matche pristilbudet innhentet fra et annet meglerforetak for å få salgsoppdraget. Den 20. april 2021 signerte klageren oppdragsavtale med innklagede gjennom nettbrett. I den forbindelse unnlot megleren å forklare at prisbetingelsene i oppdragsavtalen ikke var tilsvarende pristilbudet fra det andre meglerforetaket, og at klageren derfor måtte belage seg på å betale mer.

 

Klageren leste ikke gjennom oppdragsavtalen før signering, da han stolte på meglerens ord om å matche tilbudet fra det andre meglerforetaket. I forbindelse med oppgjøret etter at handel var kommet i stand, mottok klageren oppgjørsoppstilling hvor det viser seg at han er blitt belastet for langt mer.

 

Innklagede har krevd betaling knyttet til to separate oppdragsavtaler. Den første oppdragsavtalen var knyttet til et oppgjørsoppdrag, hvor kjøperen endte med å trekke seg fra handelen. Klageren mener megleren har fakturert for mye for dette oppdraget. Når det gjelder den andre oppdragsavtalen, har megleren “jukset” seg til oppdraget ved å forespeile klageren en pris lik tilbudet fra det andre meglerforetaket.

 

Klageren har sendt e-post til administrerende direktør hos innklagede i et håp om å få hjelp i saken. Direktøren har imidlertid sluttet å besvare klagerens henvendelser. Klageren har også vært i møte hos innklagede, uten at det har lyktes å komme frem til en løsning i saken.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede ble først engasjert av klageren til å foreta oppgjøret for avtalen som var inngått direkte mellom klageren (selger) og kjøper. Underveis i denne prosessen nektet kjøperen å overføre oppgjøret for leiligheten. Etter det opplyste ble kjøperen utsatt for stort press fra klageren om å undertegne kjøpekontrakten. Klageren fikk rådgivning rundt prosessen og rikelig med informasjon rundt mulighetene for dekningssalg. Klageren ønsket ikke å gjennomføre dekningssalg, men ville derimot selge boligen på nytt i det åpne markedet.

 

Det ble sendt ut et nytt tilbud for fritt markedssalg 26.november 2021, men klageren ønsket å sammenligne priser med andre meglerforetak. Den 30. november 2021 ble det avholdt et møte på innklagedes kontor, hvor man gjennomgikk de ulike tilbudene og sammenlignet med tilbudet fra innklagede.

 

Under møtet la klageren frem et tilbud som han hadde mottatt fra en venn i et annet meglerforetak. Megleren gikk gjennom forskjellene ved tilbudene og informerte klageren om at noen av kostnadene var variable, og at tilbudet fra innklagede var basert på provisjonsbasert vederlag i stedet for fastpris. Partene ble enige om at innklagede skulle matche flere av postene i tilbudet fra det andre meglerforetaket, men at megleren fortsatt skulle stå ved provisjonsbasert vederlag. Klageren var helt enig i at dette var en god løsning.

 

Oppdragsavtale ble signert 30. november 2021, og oversendt klageren pr. e-post samme dag. Innklagede stiller seg spørrende til hvorfor ikke klageren har gitt tilbakemelding på et tidligere tidspunkt. Megleren opplevde at klageren endret holdning da boligen endte med å bli solgt under prisantydning. Etter at boligen ble solgt 8. mars 2022, mente klageren først at han ikke skulle betale for oppgjørsoppdraget. Senere endret han forklaring til at han kun skulle betale 35 000 kroner, og ikke det som var avtalt i oppdragsavtalen.

 

Klageren fikk beskjed om at dersom han ønsket å få dekket salgsomkostningene, måtte han eventuelt ta dette videre med opprinnelig kjøper. Det er blitt avholdt opptil flere møter på innklagedes kontor, hvor klageren har fått den rådgivningen og informasjonen som innklagede kan bistå med.

 

I dette tilfellet ble det inngått to separate oppdragsavtaler på to ulike oppdrag, hvorav det ene var et oppgjørsoppdrag, og det andre var et salgsoppdrag. Det opereres ikke med muntlige oppdragsavtaler hos innklagede, og det er derfor skriftlig oppdragsavtale som er gjeldende. Den 19. april 2022 tok innklagede initiativ til nytt møte, hvor både oppdragsavtalen og oppgjørsoppstillingen ble gjennomgått.

 

Klageren har forsøkte å «lure» seg unna flere av kostnadene. Megleren har forsøkt å løse saken på en på ryddig måte, ved å innkalle til gjentatte møter for å prate med klageren. Innklagede stiller seg undrende til klagerens påstander om at både megler, oppgjørsavdeling og administrerende direktør hos innklagede ikke har besvart hans henvendelser. Dette er motstridene i forhold til korrespondansen som innklagede besitter.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder meglerens krav på vederlag og dekning av utlegg når handel har kommet i stand i løpet av oppdragstiden.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

Det foreligger to oppdragsavtaler i saken og klageren har skrevet under på de begge. Den oppgjørsoppstillingen som klageren mottok, var i samsvar med det som var skriftlig avtalt i oppdragsavtalene.

Det er klageren som må sannsynliggjøre at det muntlig er avtalt noe med megler som avviker fra oppdragsavtalene, og at den skriftlige avtalen ble signert ut fra bristende forutsetninger. Klageren har ikke sannsynliggjort dette. Innklagede har derfor krav på oppgjør i henhold til oppdragsavtalene.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 

[Klageren] gis ikke medhold.