Klage nr:
200/08

Avgjort:
02.02.2009

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Bolig og Næring Ålesund
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 2. februar 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann
Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening
Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet


Saksfremstilling
:

Klagerne ga innklagede i oppdrag å selge en enebolig. Oppdragsavtalen er datert 21. april 2008. Eiendommen ble ikke solgt og klagerne mener det foreligger grunnlag for vederlagsjustering.


Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne ønsker prisreduksjon i innklagedes vederlag.

Etter at oppdragsavtalen var inngått godkjente klagerne et annonseutkast, selv om de var litt i tvil om det som sto i annonsen og kvaliteten på bildene. Klagerne viser til at det sto negative beskrivelser av eiendommen, for eksempel «Det er satt opp dør og vindu i sovealkoven, men siden vinduet vender ut mot garasjen så vil dette ikke tilfredsstille kravene for å kunne kalle det soverom». Klagerne mener at dette er en vurdering for ansvarlig byggemyndighet og ikke noe innklagede skal legge på fremsiden av en annonse på internett og i beskrivelsen i huset.


Da klagerne ba om at teksten ble fjernet, ble dette gjort. Klagerne mener likevel at de fleste interessentene har lest dette. I tillegg mener klagerne salgsoppgaven bærer preg av skrivefeil, feil i forhold til riktighet og det er positive ting ved eiendommen som ikke har blitt tatt med. Klagerne sier det er på det rene at de godkjente utkastet men at klagerne i etterkant føler salgsoppgaven burde vært utført bedre og mer profesjonelt.

Boligen ble ikke solgt og klagerne sitter med en faktura på 34 592 kroner for en tjeneste som ikke har vist seg å være god nok. Klagerne føler innklagede ikke har vært imøtekommende og han har avvist krav om prisavslag.

Innklagede anfører:

Innklagede gjør nemnda oppmerksom på at forholdet mellom klagerne og innklagede var bra i salgsperioden. Klagerne fikk god oppfølgning, med jevnlige annonseringer og visninger. Det høyeste budet som ble oppnådd var 1 450 000 kroner, et bud klagerne avslo.

Klagerne godkjente annonsen og salgsoppgaven ved oppstarten av salgsarbeidet. Det var først da oppdragstiden skulle fornyes og at det ble fortalt det ville påløpe nye kostnader til en markedspakke, at det kom frem at klagerne var veldig misfornøyde med annonsen, salgsoppgaven og salgsprosessen generelt. Dette skjedde den 17. september 2008.

Klagerne er misfornøyd fordi det er gjort oppmerksom på at sovealkoven ikke er godkjent som soverom. Fakta er at huset ikke er byggemeldt med soverom i utleiedelen. På de godkjente byggemeldte tegningene er det åpent mellom stuen og sovenisjen. Per i dag er det satt opp en vegg med dør slik at det fremstår som et soverom. I tillegg er det satt inn et vindu som leder ut mot garasjen. Det er ikke søkt om å få dette godkjent som soverom. Opplysningen om sovealkoven har aldri stått i avisen, men i salgsoppgaven. Hele salgsoppgaven har ligget tilgjenglig på internett. Ingen av interessentene har kommentert dette som negativt. Innklagede påpeker at dette ikke er årsaken til at boligen ikke ble solgt.

Innklagede bestrider å ha skrevet at boenhet kjeller ikke er godkjent. Utleiedelen er godkjent, og det går klart fram av markedsføringen.

Innklagede har lagt ved en mail der klagerne skrev at de var fornøyd med innklagedes arbeid.

På den siste visningen ble det avtalt at klagerne selv skulle prøve å ta noen bilder og at innklagede skulle prøve og endre salgsoppgaven og annonsene. Klagerne ville komme med forslag for dette. Dette ble sendt i mail. Like før fornyelsen av oppdragetfikk klagerne vite kostnadene ved fornyelsen av oppdraget og eventuelle kostnader ved å trekke salget. Etter dette ville ikke klagerne ha telefonisk kontakt med innklagede. Innklagede viser til at oppdragsskjemaet ikke har salgsgaranti og mener det ikke er grunnlag for reduksjon i vederlagskravet.

Innklagede mener denne saken er et eksempel på at en oppdragsgiver mener at innklagede må ta medansvar for endring i markedsforholdene og at innklagede dermed skal arbeide gratis. Innklagede kan ikke se at han har utført oppdraget på en måte som medfører avkortning i innklagedes krav. Innklagede mener at Reklamasjonsnemndas kjennelse må bli at klager ikke gis medhold.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:


Saken gjelder krav om vederlagsjustering på bakgrunn av misnøye med saksbehandlingen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Etter eiendomsmeglingsloven § 7-7 kan oppdragsgiver kreve vederlagsjustering dersom det foreligger en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra innklagedes side.

Salgsoppgaven og annonsen ble oversendt til klagerne til godkjenning. Klagerne godkjente disse og har i etterkant krevet enkelte deler av salgsoppgaven endret. I salgsoppgaven står opplysningen om «Det er satt opp dør og vindu i sovealkoven, men siden vinduet vender ut mot garasjen så vil dette ikke tilfredsstille kravene for å kunne kalle det soverom» som en forklaring på hvorfor begrepet «sovealkove» er benyttet fremfor begrepet soverom. Det er i tråd med god meglerskikk å gi slik informasjon. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er dette ikke en pliktforsømmelse.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning foreligger det ikke grunnlag for vederlagsjustering etter § 7-7.

Konklusjon:


Klagerne gis ikke medhold.