RFE-2021-283

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 17. oktober 2022.

Per Racin Fosmark, leder
Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge
Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:
Bodø Eiendomsmegling AS (EIE Eiendomsmegling avd. Bodø)

Saken gjelder: Manglende overskjøting av tilleggsarealer. Krav om erstatning

Sakens spørsmål og bakgrunn

I februar 2002 solgte klageren og hans tidligere samboer et rekkehus gjennom innklagede meglerforetak. Ved salget medfulgte også to parseller av et fellesområde. Etter noen år oppdaget klageren at disse parsellene fremdeles stod tinglyst på ham og hans tidligere samboer. Boligen har blitt solgt flere ganger etter 2002. Ved innsendelsen av klagen stod parsellene fremdeles registrert på klageren og den tidligere samboeren. I august 2022 opplyste innklagede at overføringen var gjennomført. Spørsmålet er om det foreligger brudd på god meglerskikk, samt grunnlag for erstatning. Klagerens erstatningskrav er på 50 000 kroner.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført:
Klageren har flere ganger kontaktet innklagede vedrørende den manglende overskjøtingen. Hver gang har han blitt lovet at innklagede skulle ordne opp. E-postkorrespondansen med innklagede går helt tilbake til 2014.

Etter nesten 20 år har innklagede ikke evnet å rydde opp i situasjonen. Klageren har brukt mange timer på e-poster og telefoner opp gjennom årene, og anslår at verdien av hans tid samlet er på 50 000 kroner. De to parsellene har vært tillagt klagerens eiendom som formue på skattemeldingen i over 20 år uten at han har hatt mulighet for å fjerne de. Det er på det rene at klageren har lidt et økonomisk tap.

Klageren krever 50 000 kroner i erstatning for dekning av sitt økonomisk tap, samt for tort og svie.

Innklagede har i korte trekk anført:
Megleren har nå overført tilleggsarealet fra klageren og hans tidligere samboer til de nye eierne. Det beklages at overføringen ikke har blitt utført tidligere. Megleren tar selvkritikk for dette, og har forståelse for at klageren er irritert over den oppståtte situasjonen.

Klagerens erstatningskrav er imidlertid urimelig, og kan ikke føre frem. Saken er nå løst, og klageren har ikke lidt noe økonomiske tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

God meglerskikk
Det er på det rene at megler/innklagede har unnlatt å overskjøte to parseller i om lag 20 år, og at det ble først ordnet opp i dette da saken ble bragt inn for reklamasjonsnemnda. Nemnda legger også til grunn at klageren har tatt dette opp med innklagede en rekke ganger.

Nemnda finner det klart megler/ansatte hos innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å unnlate å rette opp forsømmelsen for flere år siden, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Nemnda bemerker også at denne unnlatelsen er et grovt brudd på god meglerskikk.

Erstatning
Nemnda har forståelse for at den situasjon som klageren har vært i, har vært frustrerende. Nemnda kan imidlertid ikke pålegge innklagede erstatning for tort og svie. Nemnda finner ikke at klageren har sannsynliggjort at han har lidt noe økonomisk tap som følge av meglers forsømmelse, og erstatningskravet kan ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Megleren og/eller andre ansatte hos innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk. Erstatningskravet kan ikke føre frem.