RFE-2022-178

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 17. oktober 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Røa

v/ advokat Sigurd Bøe Sletten

Eiendomsmegler Krogsveen AS

 

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av budrunden

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

Fredag 27. mai 2022 deltok klageren i en budrunde på en kjedet enebolig som innklagede formidlet. Eiendommen lå ute med en prisantydning på 12 500 000 kroner. Det var én annen deltaker med i budrunden, som blant annet innga et bud på 11 850 000 kroner klokken 12:08 med akseptfrist klokken 13:00. Klageren ble gjort kjent med budet via SMS kort tid etter. Partene er uenige i om klageren forsøkte å inngi et nytt bud før utløpet av akseptfristen. Klageren mener hun forsøkte å inngi bud, og at megleren blant annet ignorerte fire anrop fra henne i denne perioden. Innklagede anfører på sin side at klageren var usikker på om hun skulle inngi et nytt bud, og at ingen av deres henvendelser vedrørende budforhøyelse ble besvart. Budrunden endte med at eiendommen ble solgt den andre budgiveren for 11 850 000 kroner. Spørsmålet er om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk i forbindelse med sin håndtering av budrunden.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

Torsdag 26. mai 2022 var klageren i kontakt med megleren med forespørsel om privatvisning. Megleren svarte at dette ville bli vanskelig, da det sannsynligvis var ventet bud påfølgende mandag. Megleren fortalte at dersom det ikke innkom bud på mandagen, kunne de heller forsøke å få til en visning da. Dette er en svært uheldig måte å svare på. En megler bør være interessert i å skaffe så mange potensielle kjøpere som mulig. Klageren tok derfor direkte kontakt med selgeren for visning.

Da klageren var på vei til privatvisning dagen etter, ringte megleren for å fortelle at det hadde kommet inn et bud med akseptfrist klokken 11:30 samme dag, og at klageren derfor bare hadde en time på å bestemme seg for å inngi bud. Da klageren kom ut fra visningen, innga hun et bud på 11 800 000 kroner. Den andre budgiveren innga så et nytt bud på 11 850 000 kroner med akseptfrist klokken 13:00.

Klageren ønsket å by over, og ringte megleren fire ganger før klokken 13:00. Megleren svarte imidlertid ikke på telefon. Klageren endte med å sende en SMS med sitt nye bud klokken 12:54. Innklagede har påstått at klagerens bud på SMS ikke innkom før klokken 13:02, og har forklart dette med dårlig dekning på kontoret.

Megleren ringte tilbake etter utløpet av akseptfristen for å meddele at klageren hadde inngitt budet for sent, og at eiendommen var solgt til den andre budgiveren. Megleren plikter å få med seg og videreformidle alle bud som kommer inn før utløpet av akseptfristen til selger, noe som ikke ble gjort i denne saken. Det kan virke som at megleren ikke ønsket at eiendommen skulle bli solgt til en høyere pris, og at hun har hatt en avtale med kjøperen om at de skulle få tilslaget. Megleren har ikke gjort et godt nok arbeid.

Det ikke tvilsomt at budrunden har gått galt for seg. En megler plikter å sørge for at bud som blir inngitt har en tilstrekkelig frist til at det som skal gjøres av finansielle undersøkelser, samtaler med øvrige budgivere og registreringer kan gjøres på en forsvarlig måte. Hele situasjonen kunne vært unngått dersom megleren kontaktet den andre budgiveren for å be de utvide sin akseptfrist, dersom dette var nødvendig ved mottagelsen av klagerens bud.

Umiddelbart etter budrunden tok klageren kontakt med daglig leder hos innklagede for å fortelle om hva som hadde skjedd. Klageren stilte spørsmålstegn ved at megleren hadde ignorert hennes fire anrop under budrunden. Lederen svarte at dette var beklagelig, men at det er mye papirarbeid som må gjennomføres før akseptfristens utløp, og at man derfor ikke kan komme med bud rett før akseptfristen utløper. Denne tilbakemeldingen er hårreisende. Det virker som innklagede har innført en slik praksis for å tildele eiendommer til de kundene de selv ønsker. Innklagede indikerer at papirarbeidet begynner før fristen utløper, noe som står i veien for at flere bud kan innkomme før fristens utløp. Papirarbeidet bør heller skapes etter at akseptfristen har utløpt.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk gjennom sin håndtering av budrunden.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Bud ble inngitt fra vinnende budgiver med akseptfrist klokken 12:00. Klageren innga bud klokken 11:33 med akseptfrist klokken 12:30. Vinnende budgiver innga deretter et nytt bud klokken 12:08 med akseptfrist klokken 13:00. Klageren ble gjort kjent med dette budet pr. SMS klokken 12:10. Den siste telefonsamtalen med klageren var klokken 12:21, da megleren ringte for å undersøke om hun ville inngi et nytt bud. Klageren ga da utrykk for at hun var usikker.

Megleren forsøkte deretter å ringe klageren klokken 12:48 og 12:51 for å undersøke om hun ønsket å legge inn et nytt bud. Ingen av disse henvendelsene ble besvart. Selgeren ønsket å akseptere det sist inngitte budet, noe som ble gjort klokken 12:58. Klokken 13:02 mottok megleren en SMS fra klageren om at hun ønsket å inngi et nytt bud.

Megleren hadde dekning i den aktuelle perioden.

Klageren har anført at megleren har gått glipp av fire ubesvarte anrop, samt at SMS ble sendt ut klokken 12:54. Den dokumentasjonen innklagede besitter, viser at dette ikke er riktig. For det tilfelle det skulle kunne dokumenteres fra klagers side at det ble forsøkt ringt samt at SMS ble sendt 12:54, så ble ikke dette mottatt av megler, sannsynligvis grunnet en form for teknisk svikt. Dette kan ikke megleren lastes for.

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk i forbindelse med budrunde.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

Slik saken er opplyst, er det ikke sannsynliggjort at megler har opptrådt i strid med god meglerskikk i forbindelse med budprosessen. Dersom det i sluttfasen har vært en form for teknisk svikt i budgivningen, er det ikke sannsynliggjort at dette er en feil megler kan lastes for.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 

[Klageren] gis ikke medhold.