RFE-2022-191

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 30. november 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Aveny Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Aveny)

 

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

I april 2019 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Oppdraget ble fornyet en gang, og boligen ble solgt 26. mai 2020. Etter salget fremsatte kjøperne krav om prisavslag som følge av manglende opplysninger om kommende kapitalinnkrevinger fra sameiet. Saken ble behandlet i forliksrådet hvor kjøperne fikk medhold i sitt krav om prisavslag. Spørsmålet i saken er om megleren har brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, herunder opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Klageren krever 42 476 kroner i erstatning.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

I forkant av handelen 26. mai 2020 innhentet megleren informasjon om kapitalinnkreving fra sameiets forretningsfører. Megleren bekreftet både pr. e-post og SMS at alle opplysninger var innhentet fra forretningsføreren og at salgsoppgaven var oppdatert med nødvendig informasjon.

 

Etter salget fremsatte kjøperne krav om prisavslag som følge av manglende opplysninger om kommende kapitalinnkrevinger fra sameiet. Forliksrådet kom til at opplysningene ikke fremkom klart nok i salgsoppgaven.

 

På bakgrunn av dommen fra forliksrådet måtte klageren betale 42 476 kroner i prisavslag til kjøperne. Klageren forventer at innklagede bærer ansvaret for de manglende opplysningene, og viser i den forbindelse til oppdragsavtalen og innklagedes plikt til å innhente relevant informasjon fra sameiet og forretningsfører.

 

Klageren krever erstattet det de måtte betale i prisavslag til kjøperne

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede rekvirerte megleropplysninger fra sameiets forretningsfører 24. september 2019. Det ble gjennomført totalt syv annonserte visninger i 2019, uten at eiendommen ble solgt. Våren 2020 ble det bestemt å gjøre et nytt salgsforsøk, med første annonserte visning 8. april.

 

Den 1. april tok megleren kontakt med klageren i forbindelse med utfyllingen av nytt egenerklæringsskjema. Klageren signerte erklæringen dagen etter. Det var her krysset av for at hun ikke var kjent med vedtak om forhold ved eiendommen som kunne føre til økte kostander.

 

Megleren utarbeidet ny salgsoppgave 3. april, før nytt årsmøte var avholdt og dokumenter knyttet til dette forelå. Samme dag ringte derfor megleren til forretningsføreren for å forhøre seg om det var relevante endringer i sameiet som en kjøper burde vite om. Forretningsføreren opplyste at det var vedtatt to kapitalinnkrevinger, herunder 10 238 kroner i september 2020 og 10 238 kroner i desember 2020. Begge innkrevingene var knyttet til vedlikehold og reparasjon av sameiets balkonger. Megleren ba om å få dette oversendt skriftlig, noe han fikk. Megleren ble ikke informert av klageren eller forretningsføreren om ytterligere kapitalinnkrevinger enn disse to.

 

Megleren har formidlet korrekte opplysninger i salgsoppgaven basert på den informasjonen han mottok fra forretningsføreren.

 

Som det fremkommer av forliksrådsdommen har klageren under punkt 24 i egenerklæringsskjema krysset av for at hun ikke var kjent med vedtak om forhold ved eiendommen som kunne føre til økte kostander. Dette ble etter forliksrådets vurdering «avgitt i strid med bedre vitende». Sameierne ble informert om ytterligere fakturering (kapitalinnhenting) i februar 2020, uten å formidle dette videre til megleren.

 

Klagen kan ikke føre frem.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

Slik saken er opplyst er det ikke sannsynliggjort at megler ved salget satt på informasjon om de kommende kapitalinnkallinger fra sameiet. Megler tok kontakt med forretningsfører for å få oppdatert informasjon, og den informasjonen han fikk om to kapitalinnkallinger ble inntatt i salgsoppgaven. Klageren har ikke sannsynliggjort at megler hadde annen informasjon, eller at det var forhold som tilsa at han burde ha foretatt ytterligere undersøkelser om dette.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.