RFE-2022-166

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 12. desember 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Nordmøre Eiendomsmegling AS (Notar Kristiansund)

 

Saken gjelder:               Brudd på god meglerskikk

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

Klagerne inngikk oppdragsavtale med innklagede foretak 27. mai 2021. Oppdraget gikk ut på salg av klagernes fritidseiendom. Klagerne deltok ikke på overtakelsen hvor kjøperne, som følge av misnøye med nedvask, valgte å holde tilbake 40 000 kroner av kjøpesummen. Spørsmålet i saken er om det foreligger brudd på god meglerskikk ved meglerens håndtering av overtakelsen og etterfølgende omstendigheter.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem. Avgjørelsen er avsagt under dissens.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Siden klagerne solgte eiendommen sin 13. april 2022 og overtakelsen var 21. april 2022, hadde klagerne kort tid på seg fra salg til overtakelse. På grunn av samarbeidsproblemer med grunneieren, ønsket ikke kjøperne å kjøpe eiendommens tilhørende naust, og prisen ble redusert betydelig.

Om lag én uke etter overtakelsen sendte klagerne en SMS til megleren hvor de spurte om kjøperne var fornøyde. Siden megleren aldri svarte, antok klagerne at alt var i orden. Det viste seg imidlertid å ikke stemme. Under overtakelsen hadde kjøperne hatt med seg en representant fra innklagede foretak. Da kjøperne uttrykte at de ikke var fornøyde med ryddingen og vaskingen av hytta, hadde representanten ment at de kunne kreve 40 000 kroner i avslag.

Som følge av dette holdt kjøperne tilbake 40 000 kroner av kjøpesummen. Klagerne ble likevel ikke gjort kjent med kjøpernes misnøye, før om lag én måned etter overtakelsen.

Ettersom klagerne opptrådte i henhold til kjøpekontrakten, var kjøpernes tilbakehold urimelig. Det var ikke avtalt noe om vasking i kjøpekontrakten. Klagerne hadde kun avtalt med megleren at hytta skulle vaskes før overtakelsen, samt at alt innbo skulle følge med. Klagerne vasket hytta før overtakelsen i henhold til det avtalte. Etter dette brukte kjøperne én måned på å klage. Klagerne ble ikke informert og fikk heller ingen mulighet til å hente ut det innboet kjøperne ikke ønsket.

Megleren har med det opptrådt illojalt overfor klagerne. Han skulle tatt kontakt med klagerne slik at de kunne fått muligheten til å rette opp det kjøperne var misfornøyd med. Klagerne har tidligere bedt om å få det tilbakeholdte beløpet utbetalt, uten at megleren har bidratt til dette.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Meglerforetaket er uenig i klagernes saksfremstilling. Eiendommen ble solgt 4. april 2022. Kjøperne og den ene klageren signerte kjøpekontrakten 13. april 2022, men den siste klageren signerte 18. april 2022. I henhold til signert kjøpekontrakt av 18. april ble det avtalt overtakelse 21. april 2022. Det ble for øvrig avtalt at klagerne skulle overlevere eiendommen i ryddig og rengjort stand. Videre inngikk klagerne og kjøperne en muntlig avtale om overtakelse av enkelte møbler.

Kort tid før overtakelsen snakket megleren med klagerne som bekreftet at eiendommen var ryddet og rengjort, samt at møblene som kjøperne skulle overta stod igjen på hytta. Klageren informerte samtidig om at de ikke hadde anledning til å delta på overtakelsen, ettersom de var på jobb.

Klagernes påstand om at hytta var nedvasket stemte ikke. Overtakelsen ble gjennomført av kjøperne og en representant for meglerforetaket. De ble overrasket over hyttas tilstand da den hverken var vasket eller ryddet som avtalt. Det så ikke ut som hytta var forsøkt vasket, og det var fullt av personlige eiendeler i skuffer og skap. Det vises i den forbindelse til vedlagte bilder av hytten.

På bakgrunn av misnøye med vaskingen, valgte kjøperne å holde tilbake 40 000 kroner av avtalt kjøpesum. Det vises i den forbindelse til overtakelsesprotokollen. Klagerne påstår at de mottok informasjon om tilbakeholdet først én måned etter overtakelsen, men dette stemmer ikke. Overtakelsesprotokollen ble signert av kjøperne, og deretter umiddelbart sendt pr. e-post til klagerne. Klagerne mottok informasjon om tilbakeholdet samme dag.

Etter overtakelsen fikk hverken kjøperne eller megleren tilbakemelding fra klagerne vedrørende manglende nedvask. Først da klagerne mottok oppgjørsoppstilling datert 10. mai 2022, reagerte de på tilbakeholdet. Ifølge klagerne fikk de ikke anledning til å rette opp i forholdet, og de bestred samtidig at det ikke var vasket og ryddet i henhold til det avtalte.

Megleren forsøkte i etterkant av overtakelsen å oppnå enighet mellom klagerne og kjøperne vedrørende tilbakeholdet. Megleren kan han ikke klandres for at det ikke kom til enighet mellom partene. Det tilbakeholdet beløpet står pr. i dag fremdeles på meglerforetakets klientkonto i påvente av enighet mellom kjøperne og klagerne.

Det fremgår av eiendomsmeglingsloven § 6-3 første ledd at megleren skal utføre oppdrag «i samsvar med god meglerskikk (..) og med omsorg for begge parters interesser». Hvorvidt kravet til å opptre i samsvar med god meglerskikk er overtrådt, må underlegges en konkret, skjønnsmessig helhetsvurdering.

I forbindelse med overtakelsen og gjennom de etterfølgende omstendighetene, har megleren opptrådt med tilstrekkelig omsorg overfor klagerne. Det er ikke riktig at klagerne ikke ble orientert om tilbakeholdet og årsaken til dette. Klagerne mottok overtakelsesprotokollen umiddelbart etter signering og fikk der gjennom en oppfordring til å tilby retting. Klagerne fulgte ikke oppfordringen, og må derfor selv bære risikoen.

En eventuell retting ville uansett ikke blitt gjennomført innen rimelig tid. Kjøperne skulle ta i bruk hytta samme dag som overtakelsen, og utbedring måtte derfor blitt foretatt omgående. Siden klagerne ikke hadde anledning til å delta på overtakelsen, er det lite sannsynlig at de innen kort tid ville klart å vaske i henhold til det avtalte. Det vises til korrespondansen hvor klagerne i alle tilfeller bestrider ansvar samt fastholder at de har vasket og ryddet.

Megleren har ikke opptrådt illojalt ved å veilede kjøperne om deres rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen som sikkerhet for sitt krav. I kravet til god meglerskikk ligger blant annet at megleren skal gjennomføre oppdraget med omsorg for både selger og kjøpers interesser.

På bakgrunn av ovennevnte, kan innklagede vanskelig se at kravet til god meglerskikk er brutt i denne saken.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Når det gjelder overtakelsesprotokollen, hvor tilbakeholdet av 40 000 kroner fremgikk, har meglerforetaket anført at overtakelsesprotokollen umiddelbar etter overtakelsen ble oversendt på e-post til klagerne. Dette har klagerne ikke imøtegått. Nemnda legger derfor til grunn at klagerne mottok overtakelsesprotokollen rett etter overtakelsen. Klagerne hevder at det er kritikkverdig at de ikke ble varslet. I etterpåklokskapens lys kunne det vært en fordel om klagerne hadde blitt varslet om tilbakeholdet under overtakelsen, men det at megler unnlot å gjøre det, er ikke i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Mindretallet, forbrukerrepresentant Sørlie, er av den oppfatning at megler skulle ha varslet klagerne særskilt om tilbakeholdet og årsaken til det så raskt det lot seg gjøre. Det vises spesielt til at det ble satt en kort frist for å rette forholdet fra kjøpers side. Ved å ikke varsle særskilt om tilbakeholdet, har megler etter mindretallets syn handlet i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven 6-3.

Avgjørelsen er avsagt under slik dissens som fremgår over.

 

Konklusjon

[Klagarne] gis ikke medhold.