RFE-2022-199

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 12. desember 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      A Megler AS

 

Saken gjelder:               Endring i pris på boligkjøperforsikring

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

I januar 2022 kjøpte klageren en enebolig som innklagede formidlet for 3 450 000 kroner. Eiendommen hadde en prisantydning på 3 590 000 kroner. Ved kjøpet ble det avtalt overtakelse i juni 2022. Klageren tegnet en boligkjøperforsikring. Etter overtakelsen ble klageren kontaktet av megleren og opplyst om at forsikringen hadde steget 4 000 kroner i pris, og at klageren var blitt feilfakturert ved innbetalingen. Innklagede fremsatte krav at klageren skulle etterbetale dette beløpet. Klageren bestred kravet. Spørsmålet er hvem av partene som må dekke kostnaden på 4 000 kroner, tilsvarende prisøkningen på boligkjøperforsikringen.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

I forbindelse med kjøpet tegnet klageren boligkjøperforsikring. Kort tid etter overtakelsen ble han kontaktet av innklagede som fortalte at boligkjøperforsikringen var blitt 4 000 kroner dyrere, og at klageren måtte etterbetale dette beløpet. Kravet kom etter at klageren hadde betalt for eiendommen og boligselgerforsikringen.

Prisstigningen på 4 000 kroner skyldtes at megleren hadde regnet feil pris fra forsikringsgiveren. Dette er en pris klageren som sluttkunde ikke hadde mulighet til å ettergå på noen måte, da dette var en sak mellom megler og forsikringsgiver.

Innklagede kan ikke komme i etterkant og forlange mer penger for en feil de selv har begått. Feilen skyldes at innklagede ikke sjekket opp den faktiske prisen på forsikringen mot prisen de tilbød klageren.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Boligen ble markedsført tidlig i november 2021. Salgsoppgaven og annen markedsføring ble laget i henhold til gammel avhendingslov. Første uken etter jul hadde innklagede en stor oppgave med å oppdatere alle salgsoppgaver med nye priser og ny lovtekst. Boligkjøperforsikringen fikk ny pris gjeldende fra 1. januar 2022 som følge av endret avhendingslov.

Boligen ble solgt 6. januar 2022, som var den fjerde arbeidsdagen dette året. Det ble avtalt en lang overtagelse på over seks måneder. Innklagede hadde over 50 salgsoppgaver som skulle oppdateres, i tillegg til alle e-poster og øvrige henvendelser mottatt i løpet av høytiden. Salgsoppgaven for klagerens eiendom, var beklageligvis ikke oppdatert på dette tidspunktet. Det fremgikk imidlertid klart av salgsoppgaven på side 22 at «Det tas forbehold om økning i gebyrer».

Kjøpekontrakten ble undertegnet og lagt klar for elektronisk signering den 10. januar 2022. Den ble signert av kjøperne henholdsvis 18. og 28. januar 2022. Innklagede hadde tidlig i 2022 en utfordring med at systemet flettet gammel pris for boligkjøperforsikringen i kjøpekontrakten. Dette ble beklageligvis ikke oppdaget før forsikringen skulle betales.

Kjøpekontrakten er en avtale mellom kjøper og selger, mens salgsoppgaven danner det juridiske grunnlaget for informasjonen gitt til kjøper (klager). Her stod det opplyst et forbehold om endring/økning i gebyrer

Klageren fikk tilbud om å droppe forsikringen og få det innbetalte beløpet refundert. I tillegg ble han tilbudt at innklagede skulle dekke halvparten av prisøkningen. Ingen av tilbudene ble akseptert fra klagerens side.

Klagerens krav om å få dekket prisstigningen på 4 000 kroner avvises.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 Saken gjelder prisendring på boligkjøperforsikring.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Når det gjelder prisøkningen på boligkjøperforsikringen, nevner nemnda først at det stod i salgsoppgaven forbehold om økning i gebyrer. Men med gebyrer siktes det til offentligrettslige avgifter, f.eks. tinglysingsgebyr, og ikke premien på tilleggsprodukter som boligkjøperforsikring. Til dette kommer at megler ikke hadde korrekt beløp på boligkjøperforsikringen i kjøpekontrakten. Premieøkningen fant sted før salget og skulle vært korrigert i salgsoppgaven, og i hvert fall i kjøpekontrakten.

Megler har vært uaktsom, og innklagede må erstatte [klageren] 4 000 kroner.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon

 A Megler AS må betale 4 000 kroner til [klageren].