RFE-2022-219

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 12. desember 2022.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. 11 Sandvika

Saken gjelder:               God meglerskikk og krav om erstatning

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn


Den 15. juni 2022 kjøpte klagerne en enebolig formidlet gjennom innklagede foretak. I kjøpekontrakten var det avtalt overtakelse 8. august. Siden klagernes pantedokumenter måtte oversendes pr. post og ikke kunne sendes elektronisk, ankom de ikke innklagedes oppgjørsavdeling før 10. august. Den forsinkede oversendelsen førte til at overtakelsesdatoen ble utsatt fra 8. til 10. august. Spørsmålet i saken er om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke gi klagerne rettidig informasjon om oppgjøret. Videre er spørsmålet om det foreligger grunnlag for erstatning. Klagernes erstatningskrav er på 10 000 kroner.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Rett etter kjøpet 15. juni 2022 mottok klagerne en e-post fra megleren som lovet å oversende kjøpekontrakten i løpet av den kommende uken, altså innen 26. juni. Da kontrakten først ble oversendt 28. juni, var den ikke fullstendig utfylt av megleren. I tillegg inneholdt den informasjon som klagerne allerede hadde mottatt.

Klagerne signerte kjøpekontrakten 1. juli, med avtalt overtakelse 8. august. Den 4. juli mottok klagerne e-post fra megleren med spørsmål om utsettelse av overtakelse etter ønske fra selgerne. Klagerne forsøkte å imøtekomme selger ved å foreslå ny overtakelse 29. august på visse betingelser. Da det ikke var mulig for selgerne å oppfylle alle betingelsene, valgte man å fastholde opprinnelig overtakelse 8. august. Fra klagerne signerte kjøpekontrakten, brukte megleren to uker på å avklare overtakelsestidspunkt. Klagerne måtte purre gjentatte ganger for å få en avklaring.

Selgerne signerte kjøpekontrakten 15. juli, og dagen etter fikk klagerne tilsendt signert kjøpekontrakt hvor det fremgikk følgende under punkt 4 «Innbetalinger og oppgjør»:

«[Meglerforetaket] ønsker fortrinnsvis digital tinglysing der det lar seg gjøre. Det er kjøpers ansvar å avklare med sin bank om de kan foreta elektronisk tinglysning.»

Klagerne videreformidlet denne informasjonen til sin bank, som igjen tok kontakt med megleren 27. juli. Dagen etter svarte megleren at oppgjøret ikke kunne gjennomføres elektronisk. Siden pantedokumentene ikke kunne oversendes elektronisk til innklagede, måtte dokumentene sendes pr. post. Dette samsvarer ikke med kjøpekontrakten, hvor klagerne ble forespeilet elektronisk signering av oppgjøret.

Banken overførte kjøpesummen til innklagedes oppgjørsavdeling 4. august. Samme dag bekreftet oppgjørsavdelingen å ha mottatt overføringen samt at pantedokumentene var sendt pr. post.

Da pantedokumentet ikke ble mottatt i tide til overtakelsen 8. august, endte den med å bli utsatt til 10. august.

Klagerne har blitt behandlet useriøst som kjøpere, og det har vært forsinkelser underveis i prosessen. Klagernes bank har ikke fått rimelig tid til å imøtekomme annen oppgjørsform enn det som var forespeilet. I tillegg har både megleren og innklagedes fagansvarlig vært lite imøtekommende.

På grunn av manglende informasjon innen rimelig tid vedrørende oppgjøret, krever klagerne erstatning. Siden klagerne hadde engasjert arkitekt og håndverkere som skulle starte arbeid på boligen rett etter avtalt overtakelse 8. august, krever de erstatning som følge av at arbeidene ble forsinket. I tillegg krever de erstatning for renter på finansieringen. Totalt utgjør erstatningskravet 10 000 kroner.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Den 18. juli fikk klagernes bank tilsendt signert kjøpekontrakt. I dette tilfellet var det ikke mulig med digital tinglysing, og banken ble derfor ikke forespeilet dette. Først ti dager senere, altså 28. juli, tok klagerens bank kontakt med innklagede for å avklare hvorvidt elektronisk oversendelse av pantedokumentene var mulig. Innklagede bekreftet at dette ikke lot seg gjøre. Siden det fortsatt var ti dager til avtalt overtakelse, var det tilstrekkelig med tid for oversendelse av dokumentene pr. post.

I forbindelse med ansvar for oversendelse av pantedokumenter henvises det til kjøpekontraktens punkt 4 «Innbetalinger og oppgjør», hvor det det fremgår følgende:

«Skal kjøpet lånefinansieres med pant i eiendommen må også pantedokumentene fra banken være mottatt hos meglers oppgjørsavdeling på [sted] før overtakelse. Overtakelsen kan ikke gjennomføres dersom kjøpesum, omkostninger og pantedokument ikke er mottatt i rett tid.»

I henhold til kjøpekontrakten var det ikke mulig å gjennomføre overtakelsen før innklagede mottok klagernes pantedokumenter. Ettersom innklagede ikke hadde mottatt pantedokumentene innen 8. august, var det ikke mulig å gjennomføre overtakelsen som avtalt. Megleren anbefalte derfor å utsette den.

Den 10. august mottok innklagede pantedokumentene pr. post, og overtakelsen ble gjennomført samme dag.

Hva gjelder prosessen rundt avklaringen av overtakelsestidspunkt, beklager innklagede at klagerne opplevde meglerens håndtering som useriøs. Likevel kan innklagede hverken se at håndteringen var erstatningsbetingende, eller hadde betydning for innklagedes mottagelse av manglende pantedokumenter.

Klagerne var selv ansvarlig for å sørge for at pantedokumenter og kjøpesum var mottatt av megleren før overtakelse. I tillegg var banken godt kjent med at digital oversendelse ikke alltid lar seg gjennomføre, og de var derfor ansvarlige for rettidig oversendelse av dokumentene. Fra klagerne og banken fikk bekreftet at digital samhandling ikke var mulig og frem til avtalt overtakelse, hadde de ti dager på å oversende dokumentene pr. post. Dette må anses som tilstrekkelig med tid til å planlegge samt tilrettelegge for rettidig oversendelse av pantedokumentene, slik at overtakelse kunne gjennomføres som planlagt.

Megleren har utført oppdraget i tråd med god meglerskikk. Det foreligger følgelig ikke erstatningsgrunnlag.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:
Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Utgangspunktet er klart: Det er kjøpernes ansvar å sørge for at pantedokumentet fra banken er megler i hende tidsnok, jf. kjøpekontrakten punkt 4. Spørsmålet er om det er noe i meglers opptreden som gjør at megler må bære ansvaret for at overtakelsen ble forsinket med to dager. Det sentrale er om megler skulle opplyst at det ikke var mulig å oversende pantedokumentet elektronisk. Dette må vurderes ut fra situasjonen ved gjennomføringen av kjøpet. Etterpåklokskap skal ikke virke inn på vurderingen.

Nemnda har etter en totalvurdering kommet til at megler her ikke handlet i strid med god meglerskikk. Nemnda har lagt vekt på at det ikke var så kort tid fra megler hadde fått selgers signatur på kontrakten til overtakelsen, at megler særskilt burde opplyst om at det ikke var mulig å oversende pantedokumentet elektronisk. Videre reagerte megler raskt på henvendelsen fra banken om det var mulig å sende pantedokumentet elektronisk.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon

 [Klagerne] gis ikke medhold.