RFE-2022-228

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. januar 2023.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Klager:                          v/advokat Inger Johanne Dehli

Advokatkontoret Nordenfjeldske AS

 

Innklaget:                      Trøndelag Eiendomsmegling AS avd. Namsos (DNB Eiendom avd. Namsos)

 

Saken gjelder:               Påstått brudd på god meglerskikk. Krav om vederlagsnedsettelse

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 I juni 2021 inngikk klagerne oppdragsavtale med innklagede om salg av sin hele tomannsbolig. Boligen ble solgt til prisantydning på 3 490 000 kroner i november 2021. Klagerne er misfornøyde med meglerens håndtering av oppdraget og mener blant annet at megleren har tilføyet nye opplysninger i overtakelsesprotokollen etter deres signering, samt forsøkt å få dem til å påta seg et større ansvar enn loven tilsier. Spørsmålet er om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, samt om det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse som gir grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

Klagerne har i korte trekk anført: 

Megleren var brå og lite lydhør overfor klagernes ønsker under salgsforberedelsen. Klagerne ble blant annet ikke hørt når det gjaldt hvorvidt hvitevarene skulle medfølge ved salget. Det var tale om helt nye og ikke-fastmonterte hvitevarer som klagerne ønsket å ta med seg. Megleren opplyste imidlertid at klagerne var forpliktet til å la disse følge med salget. Salgsoppgaven ble ikke oppdatert på dette punkt, til tross for klagernes ønske. Videre ble klagerne overkjørt nå det gjaldt forberedelse til visning, herunder hva som skulle stå fremme av inventar.

Klagerne aksepterte et bud på 3 490 000 kroner den 5. november 2021. Overtakelsen fant sted 7. februar 2022.

På overtakelsen ble klagerne igjen overrumplet av meglerens oppførsel. Megleren hadde først sagt at hun ikke trengte å være med på overtakelsen, før hun ombestemte seg. Kjøperen hadde diverse innvendinger, blant annet til garasjeporten. Selv om man hadde litt problemer med garasjeporten på overtakelsen, har den fungert både før og etter, og det står heller ingenting om den i salgsoppgaven.

Videre påstod kjøperen at det manglet lamper. Disse var tatt ned ved en misforståelse ettersom kjøperen hadde gitt utrykk for at han ikke ønsket lampene. I tillegg hadde megleren gitt beskjed om at innvendig gelender måtte skrus ned og utvendig bryter skiftes. En dimmer som var montert til løs kontakt, ble også montert opp igjen. Alt dette ble gjort av klagernes sønn. I ettertid har klagerne forstått at dette var noe de ikke hadde plikt til å gjøre.

Kjøperen ønsket også et ytterligere sett med nøkler, ettersom han hadde hørt at det pleide å ligge et tredje sett med nøkler i garasjen. Klagerne hadde imidlertid bare to, i tillegg til at leieboeren hadde sine. På bakgrunn av dette sa megleren at det var helt vanlig å holde tilbake penger når det manglet ting, og foreslo 50 000 kroner.

Klagerne oppfattet at kjøperen ikke mente det var nødvendig med tilbakehold, men megleren insisterte. Klagerne visste ikke at de ikke trengte å signere overtakelsesprotokollen når de var uenige i om den var riktig. Da klagerne signerte protokollen var de av den oppfatning at den var uten anmerkninger av noe slag, selv om det hadde vært en diskusjon. Klagerne trodde ikke at deler av kjøpesummen faktisk ble holdt tilbake.

Det kan ikke utelukkes at anmerkningene og kravet om tilbakeholdt beløp er påført i ettertid. I oppgjørsoppstillingen til klagerne, har megleren anført at det er holdt tilbake 50 000 kroner «etter avtale». Klagerne har imidlertid ikke signert på at dette kunne gjøres. Til opplysning kan det nevnes at klagernes boligselgerforsikringsselskap har avvist kjøperens krav om prisavslag. I ettertid er det tilbakeholdte beløpet utbetalt til klagerne.

For øvrig hadde klagerne og kjøperen inngått en muntlig avtale om at klagerne kunne lagre bøker i en bod, også etter overtakelsen og ut mai 2022. Dette ble hverken respektert av megleren eller kjøperen. I tillegg var kjøperen aggressiv på overtakelsen og fikk støtte fra megleren.

Klagerne har ikke fått den veiledningen og hjelpen de trodde de skulle få ved å engasjere en megler. Klagerne har fått krypterte e-poster og pinkoder på mobil, uten forklaring på hva det er. Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved sin håndtering av oppdraget.

På vegne av klagerne fremsettes følgende påstand:

  1. Trøndelag Eiendomsmegling AS med org.nr. 914 150 558 skal tilbakebetale til [klagerne] salær og utlegg fastsatt etter Nemndas skjønn.
  2. Trøndelag Eiendomsmegling AS med org.nr. 914 150 558 skal dekke [klagerne] sine advokatutgifter til kr.15 000,- inkl. mva.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Salgsprosess
Etter at klagerne hadde kjøpt ny leilighet ønsket de å komme i gang med salget av sin bolig. Megleren tilbød seg å komme med tips for å klargjøre boligen til fotografering, noe den ene klageren takket ja til. Fotograf ble bestilt og fremdriften ble tilrettelagt i klagernes tempo.

Klagernes datter ba om innsyn i all korrespondanse mellom klagerne og megleren. For megleren var dette helt uproblematisk, og hun informerte derfor om at datteren måtte skaffe fullmakt fra sine foreldre. Fullmakt ble mottatt 27. februar 2022.

Markedsmateriale ble klargjort og oversendt klagerne for gjennomlesing straks bildene var på plass. Etter godkjennelse av salgsoppgave og prisantydning ble visningstidspunkt avtalt og boligen lagt ut for salg. Det var fin respons på annonsen og syv stykker kom på visning, men kun én ønsket å inngi bud. Megleren klarte imidlertid å få kjøperen og klagerne til å bli enige om både pris og overtakelsesdato innen klokken 12:00 dagen etter visning. Boligen ble solgt til prisantydning, og overtakelsesdatoen ble fremforhandlet til gunst for klagerne.

Klagernes datter sendte e-post da det var kommet inn et bud på prisantydning, med råd om hvordan megleren kunne få opp prisen. Utover dette hørte ikke megleren noe fra datteren.

 

Hvitevarer
Før overtakelsen ble megleren oppringt av kjøperen som fortalte at den ene klageren hadde tilbudt ham å kjøpe komfyren for 3 500 kroner. Megleren ringte da klagerne for å høre om det hadde skjedd en misforståelse. Den andre klageren hadde nemlig spesifikt ringt megleren før godkjennelse av salgsoppgaven for å få bekreftet at alle hvitevarer fulgte med i deres nye leilighet, slik at de kunne sette igjen alt de hadde i huset. Megleren hadde forståelse av at hele familien finkjemmet salgsoppgaven før megleren fikk endelig godkjennelse.

Den første klageren reagerte med sinne og fortalte at ingen av hvitevarene fungerte i deres nye leilighet, før hun slang på røret. Rundt ti minutter senere ble megleren oppringt på nytt. Megleren trodde at klageren ville beklage sin oppførsel, men denne gangen var det hennes mann som fortalte at megleren hadde fått en ripe i lakken og at de skulle sørge for at alle deres venner og bekjente fikk vite hva slags megler hun var.

Innklagede har svært gode rutiner rundt skriftlig bekreftelse på hva som skal følge med handelen i samme e-post som markedsmateriellet blir sendt til godkjennelse.

 

Overtakelse

Ettersom boligen ikke var klargjort til overtakelse, holdt kjøperen tilbake 50 000 kroner. Boligen var ikke ryddet, hele garasjen var fylt med skrot, og ledninger og dimmere var skrudd ned. I tillegg var det ikke opplyst om at garasjeportene ikke virket når det var kuldegrader. Dette ble først opplyst om på selve overtakelsen. I tillegg kommenterte kjøperen at det så ut som at det ikke var vasket. Reaksjonen fra den ene klageren var da så voldsom at kjøperen likevel valgte å godkjenne vaskingen.

Klagerne fikk en sjanse til å utbedre manglene. De signerte på overtakelsesprotokollen der det stod at det skulle holdes tilbake 50 000 kroner til alt var i orden. Klagerne ble gjort kjent med at det tilbakeholdte beløpet var på klientkonto og ville utbetales straks alt var utbedret. Klagerens sønn var til stede på overtakelsen og sa at han ville ha ansvar for dette.

Klagernes datter sendte så en e-post til megleren der hun på vegne av kjøperen sa at alt var i orden, og at pengene kunne utbetales. Kjøperen fortalte imidlertid at han hadde blitt oppringt av klagernes datter, som hadde vært svært ufin. Hun hadde blant annet kjeftet og truet med advokat. Kjøperen informerte om at datterens e-post ikke stemte, og at pengene ikke kunne utbetales.

 

Krav om vederlagsnedsettelse

Klagernes krav om vederlagsnedsettelse kan ikke føre frem.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Når det gjelder salget av klagernes tidligere bolig og salgsprosessen, står det ord mot ord om hva som skjedde. Det er klagerne som må sannsynliggjøre at megler her har forsømt seg, noe klagerne ikke har gjort i tilstrekkelig grad. Det gjelder blant annet overtakelsen, hvor megler var til stede, og kjøpers tilbakehold av 50 000 kroner. Nemnda nevner at det ikke er uvanlig at megler er til stede på overtakelsen, selv om det motsatte også er tilfellet. Det er også kjøper som bestemmer hvilket beløp som skal tilbakeholdes med mindre partene kommer til enighet om beløpet. Megler kan gi partene råd i den forbindelse. Klagerne har anført at det ikke kan utelukkes at anmerkningene i overtakelsesprotokollen og kravet om tilbakeholdt beløp er påført i ettertid. Dette er en meget alvorlig beskyldning som overhodet ikke er sannsynliggjort.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

[Klagerne] gis ikke medhold.