RFE-2022-277

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. januar 2023.

 

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Klager:                          v/advokat Max Henrik Jespersen

Elden Advokatfirma AS

 

Innklaget:                      Meglerhuset Rele AS

 

Saken gjelder:               Oppgjør

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 I mars 2021 inngikk klageren og hennes tidligere samboer oppdragsavtale med innklagede om salg av sin enebolig. Oppgjøret er fremdeles ikke ferdigstilt og innklagede holder tilbake midlene på sin konto. Klageren mener at det utgjør et brudd på god meglerskikk at innklagede ikke gjennomfører utbetaling av nettoprovenyet til tross for at oppdragsavtalen har løpt ut på tid. Spørsmålet er om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk i forbindelse med oppgjøret.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

 

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Innklagede har ikke utbetalt nettoprovenyet fra boligsalget, men holder tilbake midlene på sin konto til tross for at det ikke lenger foreligger en gyldig oppdragsavtale. Oppdragsavtalen har løpt ut på tid, og det foreligger heller ikke noen annen skriftlig avtale som oppfyller vilkårene i emgll. § 6-4. Megleroppdraget har en varighet på seks måneder, og loven åpner ikke for at megleren kan ha en avtale om å deponere beløpet utover avtalens løpetid. En utbetaling av kjøpesummen som skjer etter utløpet av avtalen, vil da utgjøre utøvelse av meglervirksomhet uten avtale. Eventuelle tilleggsavtaler bør uansett fremkomme av oppdragsavtalen.

Det utgjør et brudd på god meglerskikk å ikke gjennomføre utbetaling av nettoprovenyet innen avtaleperioden, samt å holde nettoprovenyet tilbake etter avtaleperiodens utløp.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren ble kontaktet av klageren og hennes tidligere samboer for et mulig salgsoppdrag. Bakgrunnen for oppdraget var et samlivsbrudd, og begge oppdragsgivere var representert ved advokat i den innledende dialogen. Partene forutså tilsynelatende at en del problemstillinger kunne reise seg, og ble blant annet enige om deponering av oppgjør på meglers konto, med utbetaling under visse forutsetninger.

Denne avtalen forhindrer innklagede i å ferdigstille oppgjøret, ettersom begge parter så langt ikke har villet bekrefte enighet eller legge frem dokumentasjon på at forutsetningene for deponeringsavtalen er innfridd. Innklagede har anmodet klageren og den andre oppdragsgiveren om å finne alternativ deponeringskonto, dersom de mener det er feil at meglerforetaket skal være i besittelse av oppgjøret.

Klagen kan ikke føre frem.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Partenes e-poster av henholdsvis 27. mars 2022 og 31. mars 2022 kan ikke forstås på annen måte enn at partene inngikk en bindende avtale om oppgjørsinstruks til megler. Megler må da forholde seg til den selv om oppdraget løper ut på tid.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 [Klageren] gis ikke medhold.