RFE-2022-298

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 20. mars 2023.

 

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Fornebu

 

Saken gjelder:               Videresalg av kontraktposisjon. God meglerskikk. Krav om vederlagsnedsettelse

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

Den 31. desember 2021 signerte klagerne avtale om kjøp av enebolig formidlet gjennom innklagede meglerforetak. Før overtakelsen 1. juli 2022 ønsket imidlertid klagerne å videreselge boligen. Før boligen ble videresolgt ved transportavtale av 30. juni 2022, inngikk klagerne 28. juni 2022, oppdragsavtale med meglerforetaket. Spørsmålet i saken er om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å presse klagerne til å signere oppdragsavtalen og godkjenne transportgebyret.

 

Det er videre spørsmål om dette utgjør en ikke ubetydelig pliktforsømmelse som gir grunnlag for nedsettelse av meglerens vederlag. Klagerne krever at vederlaget settes ned med 40 000 kroner.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

Kort tid etter avtaleinngåelsen ønsket klagerne å videreselge boligen, og de informerte megleren om dette i mars 2022. Den 24. juni 2022 ringte megleren til klagerne for å informere om at en ny interessent hadde tatt kontakt og ønsket å overta kontrakten til klagerne. Under telefonsamtalen spesifiserte og bekreftet megleren gjentatte ganger at klagerne hverken skulle påføres utgifter eller tap ved overdragelsen av kontrakts posisjonen.

 

Den 27. juni 2022 ringte meglerforetakets daglige leder til klagerne for å informere om at det ville påløpe et transportgebyr. Klagerne svarte da at de hadde en muntlig avtale med megleren om at det ikke ville påløpe kostnader for dem i forbindelse med overdragelsen av kontrakten. Daglig leder svarte da at dersom klagerne ikke signerte oppdragsavtalen samt bekreftet transportgebyret omgående, ville de miste kjøperen. Klagerne følte seg presset til å signere samme dag slik at meglerforetaket fikk oppgjøret inn på konto i tide til overtakelsen 1. juli 2022.

 

Etter klagernes oppfatning, inngikk de 24. juni 2022 en avtale med megleren om at de ikke ville bli påført kostander ved videresalget. Klagerne hadde spurt eksplisitt om dette samt fått det bekreftet gjentatte ganger i telefonsamtalen. Likevel ble klagerne pålagt å betale meglerhonorar.

 

Meglerforetaket har brutt avtalen og presset klagerne til å signere oppdragsavtale med endrede vilkår. Meglerforetaket har med det opptrådt i strid med god meglerskikk. Dersom megleren har gått utenfor sin fullmakt, skal ikke klagerne belastes for dette.

 

Klagerne krever at meglerens vederlag settes ned med 40 000 kroner.

 

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Meglerforetaket bestrider ansvar i saken. Klagerne var i en uheldig situasjon hvor de var svært nære å måtte overta en dyr bolig som de ikke lenger ønsket.

 

Noen få dager før klagerne måtte overta eiendommen, tok en ny interessent på samme prisnivå kontakt. Megleren ringte til klagerne for å informere dem om den gode nyheten 24. juni 2022. Det var ennå ikke inngått oppdragsavtale knyttet til videresalget, men megleren strakk seg likevel langt i forsøket på å få klagerne ut av den uheldige situasjonen.

 

Under telefonsamtalen uttrykte megleren at situasjonen kunne løses enkelt og rimelig ved å bytte ut klagerne med den nye interessenten i kjøpekontrakten. Megleren anså dette som en uformell prat om en mulig løsning. Det lå utvilsomt til grunn en forutsetning om at løsningen lot seg gjøre like enkelt som først forespeilet.

 

Dagen etter telefonsamtalen foretok megleren nærmere undersøkelser, og dessverre viste løsningen seg å være betydelig mer komplisert enn hva megleren først hadde sett for seg. For det første måtte det opprettes et selvstendig oppdrag som innebærer en rekke arbeidsprosesser. For det andre måtte det utarbeides ny kontrakt som måtte skreddersys for situasjonen. For å ordne dette under et betydelig tidspress, krevdes det mange personer i arbeid. Siden det var meglerforetakets daglige leder som hadde best kunnskap om hva som gjorde situasjonen annerledes, var det han som ringte klagerne. Klagerne ble hverken truet med å miste kjøperen eller utsatt for utilbørlig press.

 

Meglerforetaket har ikke brutt noen avtaler i denne saken, og det er på det rene at oppdragsavtalen ble frivillig inngått 28. juni 2022. Megleren utøvet ikke noen form for tvang overfor klagerne, og meglerforetaket fastholder dermed at den signerte oppdragsavtalen er bindene.

 

Meglerforetaket har opptrådt i tråd med god meglerskikk. Det foreligger ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

 

 

Reklamasjonsnemndas bemerkninger

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om vederlagsnedsettelse.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

Nemnda legger til grunn at klagerne innledningsvis (en fredag) ble forespeilet om at det ikke ville påløpe noen kostnader ved videresalget av kontraktsposisjonen. Men det ble raskt over helgen (mandag) avklart at det blant annet ville påløpe kostnader.

 

Klagerne har krevd vederlagsnedsettelse. Forutsetningen for dette er at megler har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Nemnda finner ikke at megler i vår sak har utvist en ikke ubetydelig pliktforsømmelse. Megler forsøkte å hjelpe klagerne forutsatt at det lot seg enkelt gjøre. Da disse forutsetningene falt bort, kan klagerne ikke sies å ha hatt en berettiget forventning om at det var inngått avtale om at det ikke ville påløpe kostnader.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 

[Klagerne] gis ikke medhold.