RFE-2022-322

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 20. mars 2023.

 

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Park Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Park)

 

Saken gjelder:               Uriktige opplysninger om felleskostnader. Krav om erstatning

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

I september 2022 kjøpte klagerne en eierseksjonsleilighet gjennom innklagede meglerforetak for 9 325 000 kroner. Boligen hadde en prisantydning på 9 700 000 kroner. I salgsoppgaven og Finn-annonsen var det feilaktig opplyst at kabel-tv var inkludert i felleskostnadene. Spørsmålet er om megleren har brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, samt om klagerne kan gis medhold i sitt erstatningskrav på 30 000 kroner.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klagerne har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven og Finn-annonsen var det opplyst at kabel-tv var inkludert i felleskostnadene på 4 624 kroner. Etter en samtale med Telia har imidlertid klagerne fått bekreftet at kun internett er inkludert.

 

I forretningsførerens informasjonsbrev av 2. august 2022 fremgikk det at «[sameiet] har avtale med Telia for leveranse av bredbånd og/eller kabel-tv». Det faktum at det stod bredbånd og/eller kabel-tv, indikerer at det kan være bare en av delene. Ettersom formuleringen kan misforstås, burde megleren dobbeltsjekket hva den innebar.

 

Videre hadde selgeren i et informasjonsskriv besvart spørsmålet «Er varmtvann, fyring, internett og/eller kabel-Tv inkludert i husleien?» med «Fyring, varmtvann og kabel-Tv». Selgeren opplyste altså at kabel-tv, men ikke internett, var inkludert. Dette er misvisende i forhold til opplysningen fra forretningsføreren, og megleren burde således kontrollert denne informasjonen. Megleren burde forstått at opplysningen i salgsoppgaven var misvisende, og kan ikke høres med at feilen er selgerens ansvar.

 

Videre ble det i Finn-annonsen trukket frem at felleskostnadene var svært fordelaktige, og at det var «verdt å merke seg» at kabel-tv var inkludert. Dette utgjør villedende markedsføring.

 

Det faktum at kabel-tv skulle være inkludert i felleskostnadene, påvirket klagernes totalvurdering av eiendommen. Klagerne har betalt for en tjeneste som ikke er levert, og har krav på erstatning for utgifter til grunnpakke kabel-tv i fem år, neddiskontert til dagens verdi, totalt 30 000 kroner. Klagerne viser blant annet til RFE-2015-085.

 

 

Innklagede har i korte trekk anført:

I forbindelse med informasjonsinnhenting mottok meglerforetaket opplysninger fra både selgeren og forretningsføreren om at kabel-tv var inkludert. I forretningsførers informasjonsbrev av 2. august 2022 fremkom følgende i fritekst:

 

«Bredbånd, kabel-tv

[Sameiet] har avtale med Telia for leveranse av bredbånd og/eller kabel-tv.»

 

Og:

 

«Telia er leverandør av TV»

 

Ettersom det kunne fremstå uklart hvorvidt kabel-tv faktisk var inkludert, gjorde megleren en ekstra innsats for å avklare dette gjennom et intervju med selgeren. Megleren spurte blant annet om varmtvann, fyring, internett og/eller kabel-tv var inkludert i husleien. Selgeren svarte at fyring, varmtvann og kabel-tv var inkludert. Det er med dette gitt informasjon fra to ulike kilder om at kabel-tv var inkludert i felleskostnadene, og det var derfor ingen grunn til å betvile dette noe mer.

 

Videre stod det i sameiets regnskap «Kabel-tv og bredbånd» noe som underbygger meglerens antagelse om at kabel-tv skulle være inkludert.

 

Megleren har etter beste evne gitt informasjon om de faste løpende kostnadene. En eiendomsmegler er en formidler av informasjon, og lager ikke selv den informasjonen som opplyses i salgsoppgaven. Megleren lener seg på informasjon gitt fra forretningsfører, kommunen, takstmann selger mm., og har utformet salgsoppgaven på dette grunnlag.

 

Meglerforetaket kan ikke se at megleren skulle gjort mer for å avdekke at opplysningen var feil og kan ikke se at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Det bemerkes uansett at megleren ikke alene har ansvaret for informasjonen i salgsoppgaven. Mye ansvar hviler også på selgeren, herunder å kontrollere og godkjenne informasjonen megleren utformer. Selgeren har skriftlig godkjent salgsoppgaven og Finn-annonsen, og dermed også opplysningen om at kabel-tv er inkludert. Korrekt klageinstans for denne saken er boligselgerforsikringsselskapet som allerede har avslått klagen.

 

Innklagede har fremsatt følgende påstand:

 

«Megler bør frifinnes for ansvar og klagen bør ikke føre frem».

 

 

Reklamasjonsnemndas bemerkninger

 

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

Når det gjelder TV, var informasjonen fra sameiet noe uklar om dette ble bekostet av sameiet. På denne bakgrunn innhentet megler informasjon fra selger om hva felleskostnadene dekker, og fikk til svar at TV var omfattet. I en slik situasjon var det ikke grunn for megler til å foreta nærmere undersøkelser om TV ble dekket av sameiet.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 

[Klagerne] gis ikke medhold.