Klage nr:
38/08

Avgjort:
25.06.2008

Saken gjelder:
Feilaktige/ manglende opplysninger om fellesgjeld

Foretakets navn:
Garanti Eiendomsmegling Bergen
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagede. Bud ble akseptert 12. november 2007, kjøpekontrakten ble undertegnet 21. november 2007 og overtakelse skjedde 1. desember 2007.

Fagansvarlig er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I kjøpekontrakten står det at fellesgjeld per 31. desember 2007 er på 155 737 kroner. Den reelle fellesgjelden viser seg å være på 264 450 kroner, altså en differanse på 108713 kroner.

Klageren nevner at innklagede er en del av de som forvalter leiligheten, og at innklagede er nærmest til å skaffe seg informasjon om økonomien i borettslaget. I en mail til klageren skriver innklagede: «Avtale ble inngått den 12/11-07 med overtakelse 01/12-07. På dette tidspunktet var vi ikke kjent med at styret i borettslaget måtte låne mer i forbindelse med rehabiliteringen.»

Brev om at styret i borettslaget måtte låne mer i forbindelse med rehabilitering ble sendt beboerne 14. november 2007 da styret fattet vedtak om dette. Utførelsen skjedde før overtakelse av leiligheten. Klageren mener innklagede har sviktet i å skaffe seg viktig informasjon til kundene sine. Klageren ville bestemt gjort en ny vurdering av kjøpet om han hadde vært informert om forventet fellesgjeld.

Klageren krever differansen mellom reell og opplyst fellesgjeld ved kontraktsinngåelse betalt av innklagede.

Innklagede anfører:

Innklagede inngikk oppdragsavtale med oppdragsgiver den 12. april 2007 og hadde flere visninger. Klageren la inn flere bud, siste den 12. november 2007 som ble akseptert samme dag.

I salgsoppgaven er fellesgjelden angitt til 155 737 kroner. Dette fikk innklagede oppgitt av forretningsfører.

Borettslagets styre holdt ordinært styremøte den 14. november 2007, altså to dager etter avtaleinngåelse. Det ble vedtatt at borettslaget skulle ta opp lån og det ble sendt informasjonsskriv datert 23. november 2007. Selger var heller ikke klar over styrevedtaket da kontrakten ble undertegnet 21. november 2007.

Innklagede mener han har formidlet korrekt informasjon ved avtaleinngåelsen og mener at det at styret vedtok et låneopptak var umulig å forutsi.

Det er for øvrig korrekt at det har kommet en skrivefeil i kjøpekontraktens under punkt 3 om kjøpesum/omkostninger. Det er angitt feil dato for fellesgjelden, det korrekte tidspunktet for opplysningen om fellesgjeld er 31. desember 2006.

På denne bakgrunn kan ikke innklagede se at han har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren presiserer at vedlikeholdsarbeidet for foranlediget låneopptaket allerede var utført. Arbeidet pågikk under salgsperioden og innklagede må ha vært vitne til at fasader og terrasser ble renovert under visingene. Kun en mindre andel av søppelanlegget gjensto da klageren flyttet inn, så gjeldsforpliktelsen var påløpt i god tid før kjøpekontrakt ble inngått. Styret kunne dessuten informert om tilstanden om innklagede ønsket dette. Det er på denne bakgrunn at klageren oppfatter at innklagede ikke har innhentet en tilstrekkelig informasjon.

Klageren var også på visning i samme område med en konkurrerende eiendomsmegler. Her ble det gjort oppmerksom på at vedlikehold pågikk, med opplysning om forventet ny fellesgjeld.

Ifølge klageren bør det kunne forventes at innklagede garanterer for at viktig informasjon om fellesgjeld kommer fram til sine kunder før kjøpsavtaler inngås.

For øvrig opprettholdes klagerens anførsler.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på bakgrunn av feilaktige opplysninger omfellesgjeld.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Spørsmålet blir først om innklagede burde gitt opplysninger om at det var en forventet økning i fellesutgiftene.

Vedtaket om å ta opp lån ble tatt etter avtaleinngåelsen mellom klageren og selgeren. Innklagede kunne derfor ikke angitt summen for eventuell økning i fellesutgiftene. At det av årsberetningen fremgår at «Regnskapet for 2006 er avsluttet med et årsunderskudd på 3 627 321. Beløpet dekkes ved låneopptak», og at det ifølge klageren pågikk det byggearbeider i visningsperioden, er ikke tilstrekkelig til at innklagede kan sies å ha handlet uaktsomt. Disse forholdene var også synlige for klageren ved kontraktsinngåelsen.

Spørsmålet blir så om innklagede har gitt feilaktige opplysninger. I salgsoppgaven er fellesgjelden angitt til 155 737 «pr 31.12.06», mens den i kjøpekontrakten er angitt til samme sum «pr 31.12.07». Reklamasjonsnemnda kan heller ikke se at denne åpenbare skrivefeilen kan utløse et krav på erstatningsansvar for innklagede.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 25. juni 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant