Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 12. juni 2023.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Lillesand

 

Saken gjelder:               Misnøye med meglers håndtering av salget. Brudd på god meglerskikk og krav om erstatning

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

Klageren kjøpte en eierseksjonsleilighet gjennom innklagede meglerforetak. Kjøpekontrakten ble signert 11. november 2019, og overtakelsen var 6. desember 2019. Etter kjøpet har klageren fremholdt en rekke forhold ved meglerens håndtering av salget hun er misfornøyd med. Spørsmålet er om megleren har brutt god meglerskikk, og videre om dette gir grunnlag for erstatning.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren har fremhevet en rekke forhold hun mener er kritikkverdige ved meglers håndtering av salget.

 

Nabolaget

Megleren har for det første gitt uriktige og mangelfulle opplysninger om nabolaget. Forut for kjøpet ble klageren presentert for flere leiligheter i området. Selv om mange av leilighetene var billigere enn klagerens, hadde de behov for oppussing. Klageren ble dermed umiddelbart interessert i den foreliggende leiligheten. Siden den var fin, hadde stor plass og det ikke var behov for oppussing, tilfredsstilte den klagerens behov.

 

Før kjøpet gav klageren uttrykk for at hun hadde leid bolig et annet sted i området, og at hun opplevde det som utrygt. Hun ønsket et tryggere og mer sentralt sted å bo, og spurte derfor megleren om området samt nabolaget. Både megleren og selgeren svarte at det var et greit nabolag, men at det var en beboer i etasjen under leiligheten som var litt spesiell.

 

Klageren valgte å inngi bud, og fikk aksept på dette. Hun og selgeren avtalte kontraktsmøte, og de ble enige om at en stor del av møblene skulle inngå i kjøpesummen. Kjøpekontrakten ble signert 11. november 2019.

 

Etter klageren flyttet inn i leiligheten, viste det seg at nabolaget var urolig. Det var blant annet politiuttrykkinger, husbråk og mye rus. Flere netter hadde klageren vanskeligheter med å sove, og etter hvert ble det en leilighet hun ikke turte eller ønsket å ha besøk i. Det ble et sted hun ikke ønsket å bo. Klageren trekker frem at hun blant annet ble utsatt for innbrudd, innbruddsforsøk og trakassering. Klageren har også opplevd at noen har brukt hennes navn i dokumentforfalskning og opprettet falske telefonnummer i hennes navn.

 

Klageren har også vært i kontakt med andre som har bodd i området tidligere. Flere av disse måtte flytte fordi de ikke følte seg trygge der. Det vises i den forbindelse til områdets høye selvmordsstatistikk og uforklarlige dødsfall. I lokalavisa har det også vært skrevet leserinnlegg om at unge blir mobbet og utstøtt.

 

Det viste seg også at det innad i sameiet blant annet var mye ryktespredning og sladder. Klageren ble beskyldt for alvorlige ting uten at dette stemte. En nabo fortalte også klageren at det hadde foregått mye i klagerens leilighet, uten at hun presiserte dette nærmere.

 

Til tross for at klageren ble utsatt for kriminelle handlinger og anmeldte dette til politiet, ville de ikke gripe inn og de henla anmeldelsene hennes. Klageren opplevde at politiet i området bagatelliserte problemene hennes samt mobbet henne. Det samme gjaldt kommunens helsetjenester, Nav, andre kommunale tjenester og forretninger.

 

For klageren har kjøpet blitt et mareritt. Hun opplevde nabolaget som ensporet negativt, hvor folk var opptatt av andres feil og mangler. Klageren ble mobbet og trakassert, og hun måtte reise fra leiligheten tidlig på morgenen og komme hjem sent om kvelden for å unngå stygge kommentarer. Som følge av personforfølgelsen og trakasseringen hun har blitt utsatt for, har hun måtte bo i skjul i store perioder. Klageren bor ikke lenger i leiligheten, da den ble solgt på tvangsauksjon.

 

Megleren kan ikke antas å være kjent med alle forhold rundt en bolig. Imidlertid bør han være kjent med forhold som rus, mobbing og trakassering i nabolaget. Dette er også opplysninger som bør videreformidles til interessenter slik at de kan ta stilling til om det er et område de ønsker å bo samt investere i.

 

Klageren har selv erfaring med salg, og vet hvor viktig det er å holde seg oppdatert på markedet samt produktets fordeler. For en megler er det viktig å vite hva som kjennetegner området til boligene, og herunder innhente informasjon fra ulike kilder. Det er også viktig å kunne fremlegge informasjon tilpasset interessentens kriterier og opplysninger. Dersom megleren ikke kan svare på interessenters spørsmål, bør han foreta nødvendige undersøkelser.

 

Siden klageren snakket tilnærmet lik dialekt som megleren, burde de i utgangspunktet ha en felles forståelse for hva klageren var på utkikk etter. Klageren forsøkte å formidle hvilke kriterier hun hadde for boligen, særlig med hensyn til nabolaget. Hun fortalte megleren om at hun hadde bodd i utkanten av området hvor hun ikke følte seg trygg. Hun ønsket derfor å bosette seg i en lettstelt og trygg leilighet.

 

Megleren har på bakgrunn av de uriktige og mangelfulle opplysningene om nabolaget ikke spilt med åpne kort ved salget av boligen. Å være en god selger er ikke ensbetydende med å være en ærlig selger.

 

Terrassedøren

Når det kommer til feil og mangler ved terrassedøren, har ikke megleren gitt klageren tilstrekkelig oppfølging. I januar 2020 henvendte klageren seg til selgeren for å klage på terrassedørens feil og mangler. Hun opplevde det slik at selgeren forsøkte å legge ansvaret over på henne. Megleren synes ikke å bry seg, og gav uttrykk for at klageren måtte dekke utgiftene til reparasjon eller utskifting selv.

 

Under kontraktsmøtet i november 2019 fikk klageren spørsmål om hun ønsket boligkjøperforsikring. Salgsannonsen og andre fremlagte dokumenter tilsa imidlertid at klageren ikke trengte dette. I tillegg var megleren tydelig på at selgeren hadde forsikring, og at han var ansvarlig dersom det skulle oppstå noe.

 

Til tross for gjentatte henvendelser til selgeren og megleren vedrørende reparasjon av terrassedøren, skjedde det ingen ting. Klageren ble imidlertid stadig lovet av megleren at noen skulle komme å se på den. Etter å ha bodd i leiligheten omkring ett år, gav klageren uttrykk for at hun kunne ordne døren selv og sende fakturaen til megleren. Megleren svarte at dersom hun gjorde det, måtte selgeren ta utgiftene på sin egenandel. Siden klageren hadde blitt informert om selgerens forsikring og dermed valgte å ikke tegne boligkjøperforsikring, burde det ikke være noe problem. Likevel sa megleren at klageren ikke kunne bruke selgerens boligselgerforsikring.

 

Deretter foreslo megleren å kontakte en servicetekniker som arbeidet med vinduer. Klageren gav megleren tillatelse til å gi vedkommende telefonnummeret hennes, men har ikke blitt kontaktet. Døren er fremdeles ikke reparert. På sommerstid kan for så vidt klageren leve med at døren ikke kan lukkes, men på vinterstid medfører det økte utgifter for strøm og oppvarming.

 

Nøkler til sameiets rom og hybler

Etter overtakelsen hadde ikke klageren fått nøkler til rom og hybler som tilhørte sameiet. Megleren informerte klageren om hvem hun måtte henvende seg til. Det var imidlertid ikke den angitte personen som hadde nøklene. Etter en stund fant klageren nøklene i et skap i leiligheten sin. Da hun spurte selgeren om nøklene, svarte han at han ikke visste hvor de var. Personen som megleren henviste klageren til har opplyst at de etterlyste nøklene har vært borte i lang tid.

 

Meglers opptreden. God meglerskikk

Klageren føler seg trakassert av megleren på ulike måter. Megleren har også bidratt til å utlevere sensitive og negative opplysninger om andre, og forsøkt å skape avstand mellom klageren og andre beboere i sameiet.

 

For det første omtalte megleren en dame i sameiet for spesiell. Ifølge klageren stemmer ikke dette, og hun mener det var diskriminerende av megleren å påstå det.

 

For det andre føler klageren at megleren bagatelliserte problemene hennes. Ved flere anledninger avfeide han klagerens henvendelser ved å svare; «Nei, tror du det».

 

For det tredje har megleren begått flere identitetskrenkelser overfor klageren. Med identitetskrenkelser forstås å gjøre seg til eier av andres historier med formål å oppnå økonomisk fordel, bedrageri eller annen kriminalitet.

 

For det fjerde har megleren uriktig omtalt en person som grei. Under kontraktsmøtet snakket selgeren og klageren om en felles bekjent som spilte i et korps som klageren vurderte å begynne i. Megleren gav da uttrykk for at vedkommende var grei. Klageren reagerte på at megleren definerte personen gjennom en ganske bastant påstand. Uansett stemmer det ikke at personen var grei. Klageren opplever personen som pågående og trakasserende. Megleren har forvirret klageren ved å bruke ord som kan ha ulik betydning i ulik kontekst. Klageren forstår ordet grei som et synonym for snill, men dette stemmer ikke med betydningen megleren synes å legge til grunn. Personen han omtalte som grei var ikke snill.

 

For det femte har megleren gjort seg passivt og aktivt medvirkende til mobbing. Klageren har gjort megleren oppmerksom på at hun ble mobbet i nabolaget, men han har valgt å ikke ta stilling til dette. Klageren forstår det slik at megleren kjenner flere som bedriver svindel og personforfølgelser, samt at megleren har bidratt til dette.

 

For det sjette har megleren kommet med uttalelser han ikke kan stå inne for. Klageren viser i den forbindelse til kriteriene for bolig hun formidlet til megleren.

 

For det syvende har megleren gitt en uriktig beskrivelse av seg selv på meglerforetakets nettsider. Han bruker store, men tomme ord om seg selv, og klageren føler seg lurt. Dersom megleren faktisk mener det han skriver om seg selv, foreligger det brudd på markedsføringsloven. En megler skal holde det han lover, og i dette tilfellet skulle megleren opplyst klageren om nabolaget slik at hun kunne dannet seg et bilde før hun kjøpte leiligheten.

 

På bakgrunn av det ovennevnte har megleren bidratt i trakassering av klageren på ulike måter.

 

Dataangrep

Etter megleren videreformidlet klagerens telefonnummer til selgeren og serviceteknikeren i vindusselskapet, har klageren opplevd dataangrep på både PC, mobil og sosiale medier. Hun opplevde blant annet at både e-poster og SMS-er forsvant. Hun ble også hacket på sosiale medier. Klageren mistenker også at fremmede har fått tilgang til hennes e-post og dermed sensitive opplysninger. Selv om klageren har opplyst megleren om dette gjentatte ganger, tror han ikke på henne. For alt klageren vet kan meglerens telefon være angrepet av et virus eller han kan ha blitt hacket slik at klageren også har blitt utsatt. Som følge av dataangrep på klagerens PC og mobil, har hun blitt påført utgifter for reparasjoner.

 

Erstatningskrav

På bakgrunn av meglerens håndtering av salget, krever klageren erstatning for skader, tap og merarbeid hun er påført som følge av meglerens forsømmelser.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Saken omhandler mangelfulle opplysninger om leilighetens nabolag. Meglerforetaket oppfatter det slik at klageren opplever nabolaget som krevende å bo i, og at hun derfor mener dette burde vært beskrevet av megleren under salgsprosessen.

 

Avvisning

Meglerforetaket oppfatter klagen som grunnløs og til dels useriøs. Saken bør derfor avvises etter punkt 5.1 bokstav b i «Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester».

 

Nabolaget

Megleren kjenner seg ikke igjen i klagerens oppfatning av området. Eiendommen ligger i et veletablert område, og megleren har beskrevet det ut fra sine egne erfaringer samt opplysninger fra selger. I salgsoppgaven ble det inntatt en nabolagsprofil med faktaopplysninger om områdets demografi og oppgitt trivsel blant lokale beboere.

 

Selger bodde i leiligheten i omkring 9 år, og megleren er ikke kjent med at vedkommende hadde tilsvarende utfordringer som klageren beskriver. Selger har uansett ikke gitt uttrykk for dette overfor megleren i forbindelse med salget.

 

Siden klageren bodde 6 minutter unna leiligheten med bil, var hun kjent i området. Selv om megleren presenterte flere leilighetsalternativer forut for kjøpet, valgte klageren å kjøpe leilighet i det konkrete området.

 

Terrassedøren

Dersom klageren mente det forelå mangel etter avhendingslovens bestemmelser, kunne hun henvendt seg til selgernes boligselgerforsikringsselskap. Dette til tross for at hun selv ikke hadde boligkjøperforsikring. Meglerforetaket viser i den forbindelse til kjøpers undersøkelsesplikt ved besiktigelse.

 

Megleren tipset klageren om et selskap som arbeider med vinduer. Selskapets forretning ligger omkring 200 meter fra leiligheten, og har lokalkunnskap om området. Megleren hadde hverken noen personlig relasjon til selskapet eller egeninteresse i å foreslå dette. Det var kun et velment råd til klageren. Megleren gav derfor klageren navn og telefonnummer til en servicetekniker i selskapet, men så vidt han husker var det opp til klageren å ta kontakt for å innhente tilbud. Megleren har aldri påtatt seg å utbedre en mangel overfor klageren.

 

Trakassering

Klageren har fremsatt en rekke påstander om meglerens kundebehandling, herunder at han har trakassert, mobbet og foretatt identitetskrenkelser. Selv om det er synd at klageren opplever det slik, stemmer det ikke overens med meglerforetakets inntrykk. Det er svært alvorlige anklager som meglerforetaket tilbakeviser på det sterkeste.

 

Korps

Megleren har hverken inngående kunnskap om korpset i området eller dets medlemmer. Det er uansett vanskelig å se at deltakelse i et korps eller kjennskap til dets medlemmer kan ha virket inn på om avtalen ville blitt inngått eller ikke.

 

Dataangrep

Når det kommer til klagerens påstand om dataangrep, har meglerforetaket hverken spredt sensitiv informasjon om klageren eller andre. Meglerforetaket har på ingen måte bidratt til dataangrep, datainnbrudd eller hacking.

 

Erstatningskrav

Det foreligger ikke erstatningsansvar for meglerforetaket. Megleren har hverken tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger under salgsprosessen. Meglerens beskrivelse av nabolaget er i samsvar med det han opplever som gjengs oppfatning av området, nettopp at det er et normalt etablert boområde. Dette samsvarer også med det selger har gitt uttrykk for.

 

Klageren beskriver området som et belastet miljø å bo i. Hvordan man opplever et bomiljø vil være subjektivt, og det er ikke ensbetydende med at meglers beskrivelse er uriktig. Megleren hadde ingen foranledning til å forutse og opplyse om de forhold klageren har beskrevet. Området er ikke kjent for slike forhold, og selger har heller ikke formidlet slike erfaringer.

 

Megleren har hverken opptrådt i strid med god meglerskikk eller handlet erstatningsbetingende uaktsomt. Følgelig foreligger det ikke ansvarsgrunnlag for meglerforetaket, og klagerens erstatningskrav kan ikke føre frem.

 

Forutsatt at det foreligger ansvarsgrunnlag, har klageren uansett ikke lidt noe økonomisk tap.

 

Ettersom leiligheten er videresolgt, legger meglerforetaket til grunn at klagerens belastinger fra nabolaget har opphørt.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

Nemnda behandler kun forholdet til megler/meglerforetaket og deres håndtering av salgsoppdraget. En vesentlig del av de klagepunkter som klageren har fremsatt, gjelder ikke noe som faller inn under megleroppdraget, og som nemnda følgelig ikke kan behandle.

 

Når det gjelder klagen knyttet til problemer i nabolaget, er det ikke noe som tilsier at megler har forsømt seg ved opplysninger gitt i nabolagsprofilen. Det er ikke holdepunkter for at megler har hatt negativ informasjon om nabolaget som han burde opplyst om i henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd.

 

Når det gjelder terrassedøren, har megler overholdt opplysningsplikten. Det er ikke noe som tilsier at megler hadde noe kjennskap til problemene knyttet til denne døren, og det er også et kjøper-selger forhold.

 

Når det gjelder dataangrepet, er det ikke sannsynliggjort at megleren eller meglerforetaket kan ha noe ansvar her.

 

Når det gjelder klagerens anførsler vedrørende meglers negative kundebehandling, står det påstand mot påstand. Dette spørsmålet egner seg derfor ikke for skriftlig nemndsbehandling.

 

Det følger av det nemnda har kommet til over, at erstatningskravet klart ikke kan føre frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon

 

[Klageren] gis ikke medhold.