Klage nr:
46/08

Avgjort:
11.06.2008

Saken gjelder:
Meglers ansvar for forsinket oppgjør etter salg gjennom advokat

Foretakets navn:
Re/Max Tromsø, nå Privatmegleren Tromsø, Nansens Plass Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en leilighet gjennom innklagede som megler i 2005. Leiligheten ble solgt gjennom en advokat i 2007. Det har oppstått forsinkelser ved oppgjøret på grunn av manglende tinglysing og at en pantobligasjon er kommet bort.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne og advokaten ble i januar 2007 enige om at klageren skulle betale kr 9 000 for at advokaten skulle selge leiligheten for henne. Leiligheten var kjøpt gjennom innklagede, og klageren hadde ikke lån på den. Partene regnet derfor med at det var en enkel sak.

Fordi leiligheten ikke var tinglyst på klageren og at en obligasjon var kommet bort, fikk klageren ikke sluttoppgjør før juli 2007. Da hadde advokaten trukket klageren for kr 12 875 for det merarbeid han hadde hatt med tinglysingen og obligasjonen.

Klageren har følgende spørsmål til Reklamasjonsnemnda;

– er det ikke meglerens plikt å sørge for at alt med salget er i orden

– er det rimelig at klageren skal betale for en bortkommet obligasjon hos innklagede

– med hvilken rett kunne advokaten trekke klageren for kr 12 875

Innklagede anfører:

Innklagede hadde salgsoppdraget for prosjektsalget da eiendommen ble solgt til klageren i 2005. Innklagede hadde ikke noe å gjøre med salget av leiligheten i 2007.

Da leiligheten skulle overskjøtes, var utbyggeren fortsatt hjemmelshaver til leiligheten. Grunnen var at innklagedes sikringsobligasjon (pantesperre) fortsatt tinglyst på eiendommen. Innklagede samtykket til tinglysing med påtegning på både skjøte og pantobligasjon til klagerens kjøper, og skjøte og pantobligasjon til kjøperens bank er tinglyst 26. januar 2007.

Innklagede kunne ikke finne sikringsobligasjonen da denne skulle slettes i eiendommen, og han forberedte mortifikasjon av denne. Obligasjonen dukket senere opp og den ble umiddelbart sendt Statens kartverk for sletting. Den er slettet fra grunnboken i april 2007.

Innklagede anfører at han har bidratt til tinglysing av nødvendige dokumenter, og ville innestått for sletting av sin obligasjon om nødvendig. Innklagede kan ikke forstå at oppgjøret ble forsinket som følge av at obligasjonen var kommet bort.

Innklagede ber Reklamasjonsnemndas sekretariat ta stilling til om klagen mot ham skal behandles av Nemnda fordi klagen ikke dreier seg om oppdrag som er gjennomført av innklagede, men forsinkelse med oppgjør etter salg gjennom advokat.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder meglers ansvar for forsinket oppgjør gjennom advokat som foresto salg.

Reklamasjonsnemnda har vurdert innklagedes spørsmål vedrørende avvisning. Saken behandles for så vidt gjelder forholdet til innklagede. Advokatforetaket er ikke tilknyttet Reklamasjonsnemnda og den delen av saken som måtte berøre advokaten, kan derfor ikke vurderes.

Det er vanlig ved salg av prosjekter at det tar noe tid før eiendommen blir overskjøtet fra utbyggeren til den enkelte kjøper. At sikringsobligasjonen ikke var forsvarlig oppbevart og ble antatt bortkommet, er kritikkverdig. Innklagede har imidlertid besørget samtykke til tinglysing av skjøte og pantobligasjon til klagerens kjøper, slik at dette ikke har medført noen forsinkelse som burde påvirke oppgjøret.

Innklagede har ikke krevd klageren for noe gebyr i forbindelse med antatt bortkommet sikringsobligasjon.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 11. juni 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant