RFE-2023-045

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 18. september 2023.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Ensjø Eiendomsmegling AS (EIE Ensjø)

 

Saken gjelder:               Påstått brudd på god meglerskikk. Krav om utbetaling av tilbakeholdt beløp med tillegg av renter

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 I oktober 2022 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens andelsleilighet. Boligen hadde en prisantydning på 2 980 000 kroner, men ble solgt for 2 930 000 kroner. På overtakelsen oppdaget kjøperen flere forhold han mente at ikke var i orden, og besluttet derfor å holde tilbake 10 000 kroner i oppgjøret. Klageren har tilbakevist kjøperens klagepunkter, men kjøperen har ikke kommet med noen forslag til løsning. Ettersom saken har stoppet opp, har klageren bedt meglerforetaket om å utbetale ham det tilbakeholdte beløpet. Meglerforetaket mener imidlertid at de ikke kan gjøre dette. Spørsmålet er om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved tilbakeholdet, samt om klageren har krav på utbetaling av det tilbakeholdte beløpet med tillegg av renter.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

På overtakelsen klagde kjøperen over flere ting han mente at ikke var orden. Dette gjaldt hovedsakelig at komfyren ikke lyste ved forsøk på oppstart. Dette ble avfeid av både klageren og megleren, all den tid det var tale om forhold som var synlige ved befaringen av boligen. Komfyren fungerte helt fint da klageren bodde i huset. Kjøperen ble enig med megleren om å holde tilbake 10 000 kroner.

Det er feil at klageren ikke hadde sørget for vask av boligen ved overtakelsen, da klageren hadde brukt et rengjøringsselskap. På overtakelsen spurte klageren om kjøperen syntes rengjøringen var i orden, noe kjøperen bekreftet. I tillegg godkjente kjøperen rengjøringen i overtakelsesprotokollen.

Under den etterfølgende prosessen med kjøperen og hans forsikringsselskap, tilbakeviste klageren alle klagepunktene. Kjøperen kom imidlertid aldri med noen forslag til løsning på saken. Klageren meldte ifra om dette til megleren, men megleren inntok en passiv rolle og mente det var opp til kjøper og selger (klager) å finne en løsning. Klageren har ikke hørt noe mer fra kjøperen, og saken har stoppet helt opp. Meglerforetaket har ikke besvart klagerens siste henvendelse om utbetaling av det tilbakeholdte beløpet. Det virker som at meglerforetaket avventer situasjonen og satser på at det ikke skal oppnås noen løsning, slik at de kan stjele til seg det tilbakeholdte beløpet.

Klageren finner det underlig at meglerforetaket ikke ser hvordan de er involvert i saken. Både i overtakelsesprotokollen og i tilsvaret står det at meglerforetaket har holdt tilbake
10 000 kroner fra salgssummen. Klageren forstår ikke at megleren har lov til å holde tilbake penger, for å deretter forholde seg passiv. Megleren må kunne utbetale beløpet til klageren, slik at klageren kan løse opp i problemet med kjøperen på egenhånd. Dersom kjøperen tar kontakt med klageren og mener å ha krav på noen av pengene, vil klageren utbetale dette.

Klageren (selgeren) krever at megleren utbetaler det tilbakeholdte beløpet på 10 000 kroner med tillegg av renter.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Under overtakelsen ble megleren oppringt av kjøperen som hadde oppdaget flere kritikkverdige forhold ved eiendommen. Kjøperen fortalte blant annet at komfyren ikke fungerte, at klageren ikke hadde vasket boligen, samt øvrige mindre feil. Megleren var ikke selv til stede på overtakelsen, men orienterte partene om deres rettigheter. Kjøperen valgte å benytte seg av sin tilbakeholdsrett, og holdt tilbake 10 000 kroner grunnet de oppdagede forholdene.

Meglerens jobb er å ivareta kjøper og selger, samt være en rådgivende part. I henhold til god meglerskikk har megleren tatt en aktiv rolle, anbefalt partene å finne en løsning, samt kommet med forslag til løsninger. Det er også informert om at meglerforetaket ikke ønsker å beholde det tilbakeholdte beløpet på klientkonto, men heller bli «ferdig» med saken.

Megleren har bedt partene om å komme til enighet, men det virker dessverre som at de ikke evner å finne en felles løsning. Meglerforetaket kan ikke ta side og utbetale det tilbakeholdte beløpet uten at det foreligger en enighet mellom partene. I overtagelsesprotokollen er det heller ikke satt noe frister, slik at kravet vil være gjeldende til enighet faktisk foreligger.

Klageren ønsker at meglerforetaket skal utbetale ham det tilbakeholdte beløpet på 10 000 kroner med tillegg av påløpte renter for et krav kjøperen har mot ham. Meglerforetaket kan ikke se hvordan dette forholdet involverer dem. Det tilbakeholdte beløpet kan ikke utbetales før kjøperen og klageren kommer frem til en løsning. Klagerens krav avvises.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om utbetaling av tilbakeholdt beløp med tillegg av renter.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Når det gjelder det tilbakeholdte beløpet, behøver nemnda ikke å ta stilling om det dreier seg om et ensidig eller avtalt tilbakehold. Det som er sikkert, er at selger (klager) ikke har krav på å få beløpet utbetalt fra meglerforetaket. Det må enten foreligge samtykke fra kjøper, noe som ikke er tilfellet, eller rettskraftig dom/rettsforlik.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.