Klage nr:
52/08

Avgjort:
27.08.2008

Saken gjelder:
Feil/ manglende opplysninger

Foretakets navn:
Ihus Torshov, Torshov Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagede. Saken gjelder spørsmål om erstatning på grunn av feil rådgivning vedrørende tilvalg til leiligheten.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren anfører hun har blitt påført en kostnad ved at innklagede bistod med valg av dusjhjørne på 90*90 cm. Innklagede sjekket ikke om det var plass til et slikt dusjhjørne i tegningene eller byggeplanene, og det ble derfor gitt mangelfulle opplysninger.

Ved befaringen var både klageren og utbygger enige om at det valgte dusjehjørnet ikke var hensiktsmessig, da arealet var for lite.

Innklagede anfører:

Klagen omhandler tilvalg ved kjøp av leilighet i et prosjekt solgt etter bustadoppføringslova.

Før kontraktssignering fikk klageren tilsendt kontrakt med vedlegg på forhånd. Klageren hadde med seg en tilvalgsbrosjyre hun hadde fått av aktør engasjert av utbygger. Innklagede hadde ikke kjennskap til tilvalgene som kunne gjøres ut over det som sto opplyst i brosjyren, og hadde ingen mulighet til å etterprøve dette.

Det er mulig det kom opp spørsmål om klageren skulle bestille dusjkabinett, men innklagede har ikke gitt råd eller veiledning i forhold til valg av dette. At tilvalget ble fakset fra innklagedes kontor, kan ikke ses som ensbetydende med det.

Innklagede mener dette er et forhold mellom kjøper og selger. For øvrig påpeker innklagede at han har vært behjelpelige med å formidle kontakt mellom partene.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder spørsmål om erstatning på grunn av feil rådgivning vedrørende tilvalg.

Partene forklarer seg ulikt om innklagede har rådgitt klageren i forbindelse med valg av tilvalg til leiligheten. Der partene forklarer seg ulikt, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens forklaring større vekt enn den andre. Reklamasjonsnemnda kan derfor ikke ta stilling til saken.

Konklusjon:

Klagen avvises.

Oslo, den 27. august 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant