Klage nr:
56/08

Avgjort:
25.06.2008

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
Postbanken Eiendom Sarpsborg, Frode Eriksen AS
Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin andelsleilighet. Oppdrag ble inngått 8. august 2007.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Da klageren kontaktet innklagede i mai 2007 skal han ha sagt at det ikke trengte å bli så dyrt, fordi han hadde alle opplysninger fra før. Klageren var i kontakt med andre eiendomsmeglere, og de kunne gi klageren et bedre tilbud,
kr 30 000, som var fast pris. Innklagede sa da ifølge klageren at hun ikke måtte skrive under på noe med de andre meglerne, fordi hun hadde alle fordelene hos ham. Han sa også at klageren hadde skrevet under hos ham, noe hun ikke kan huske. Hun har etterlyst den underskriften helt siden før nyttår.

Innklagede la ikke leiligheten ut for salg før 6. september. Bilder ble tatt 31. august. Klageren sender med «underskrift fra 8. august 07» [klageren synes å referere til oppdragsskjemaet som er datert 8. august 2007].

Klageren mener innklagede har brukt unødig lang tid og hindret henne i å kontakte andre meglere. Klageren lurer på om innklagede i det hele tatt har noen underskrift fra henne i mai 2007. Klagerne ønsker tilbakebetaling på kr 14 000.

Av korrespondansen som klageren har vedlagt, fremgår at hun har forstått innklagede slik at han har et undertegnet salgsoppdrag fra henne fra mai 2007.

Innklagede anfører:

Klageren hevder at hun underskrev oppdragsskjema i mai 2007. Innklagede har kun ett oppdragsskjema, og det er datert i august 2007. Ifølge saksbehandleren var

klagerne innom innklagedes kontor i mai 2007. De ble enige om at leiligheten skulle selges. Saksbehandleren avtalte da videre at de skulle møtes i august, etter at ferien var avviklet, da kundetilstrømningen pleier å være dårligere i denne perioden. Klageren skrev under på oppdragsskjema og annonseavtale. Innklagede gjorde nødvendige forberedelser og bestilte fotograf. Salgsoppgaven ble godkjent av klageren den 6. september 2007. Deretter gikk salget etter normalt hendelsesforløp. Bud kom den 22. oktober 2007 og ble forhøyet den 23. oktober. Aksept ble gitt 24. oktober 2007. Forkjøpsretten utløp den 5. november 2007.

Ut fra mottatt dokumentasjon fra klageren og de dokumenter innklagede besitter, har klageren underskrevet nødvendige oppdragsskjemaer og annonseavtaler. Innklagede har ikke fått noen tilbakemeldinger fra klageren i salgsprosessen om at hun ikke var fornøyd. Fagansvarlig har heller ikke hørt noe om at hun ønsket å trekke seg eller ikke var fornøyd med saksbehandlingen, budrunden, kontrakten eller lignende. Det er vanskelig for innklagede å forholde seg til annet enn det klageren har skrevet under på.

Innklagede anfører at det ikke er unormalt å benytte den tiden som er brukt på salgsprosessen. Han skjønner heller ikke problemstillingen med at han i denne perioden hindret henne i å kontakte andre meglere. Er det inngått en avtale, så er det vel ikke naturlig å kontakte flere eiendomsmeglere i denne perioden. Innklagede nevner at saksbehandleren hadde ferie i perioden fra oppdragsinngåelse til salgsstart.

Det innklagede ser er at det er gjort en feil ved at det er beregnet kr 2 000 mer i provisjon enn det som er avtalt. Dette skyldes omlegging av minsteprovisjonen. Dette falt dessverre utenfor innklagedes kontrollrutiner. Innklagede beklaget dette på det sterkeste og anfører at han skal betale dette beløpet tilbake med renter umiddelbart.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder misnøye med meglers saksbehandling.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Klageren hevder at innklagede skal ha sagt at klageren «hadde skrevet under med han». Dette erikke dokumentert. Reklamasjonsnemnda forholder seg bare til det som er skriftlig dokumentert. Av mottatt dokumenter fremgår at klageren den 8. august 2007 ga innklagede i oppdrag å selge hennes leilighet. Reklamasjonsnemnda kan ikke finne det dokumentert at innklagede har handlet i strid med god meglerskikk ved annonsering og gjennomføring av salget, avklaring av forkjøpsretten eller ved oppgjøret for salget av leiligheten.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, de 25. juni 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant