Klage nr:
64/08

Avgjort:
25.06.2008

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen, herunder forsinket oppgjør, progressiv provisjon

Foretakets navn:
Re/Max Nova – Hammerfest, Nordnorsk Eiendom AS
Saksfremstilling:

Klagerne ga i egenskap av arvinger etter sin mor, innklagede i oppdrag å selge boets faste eiendom. Oppdraget ble inngått 29. mai 2007. Kjøpekontrakten er inngått 13. juli 2007.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Klageren anfører:

Innklagede har ifølge klagerne opptrådt uetisk overfor dem. Innklagedes saksbehandler kjente klagernes mor godt fra tidligere og brukte det overfor klagerne. Før oppdraget ble gitt, snakket saksbehandleren mye om hvor godt han selv likte huset, at det kom til å bli enkelt å selge det og at han skulle gjøre en ekstra innsats for å få en høy sum. Innklagede skal ha antydet at klagerne ikke skulle betale noe mer enn 50 000 – 60 000 kroner. Klagerne føler seg veldig lurt i forhold til alt det innklagede sa for å få oppdraget. Klagerne føler også at det ble sagt en del muntlig underveis som ikke helt stemmer med det som ble avtalt.

Klagernes fullmektig ved salget følte seg også overkjørt ved at hun ikke fikk god nok tid til å sette seg inn i alt. I den situasjonen hun var, tenkte hun også at det var en megler de kjente og hun følte seg trygg på at de var ivaretatt på best mulig måte.

Klagerne føler seg krenket av innklagede og synes ikke han har krav på å få den betalingen som han fikk. Klagerne mener han var lite profesjonell i jobben sin, og innklagede skal også ha innrømmet at dersom han hadde kjent lover og regler bedre, så hadde en del av det klagerne ble utsatt for kunnet vært unngått.

Innklagede anfører:

Innklagede fastholder sin konklusjon slik den fremgår av svarbrev til klagerne av 30. oktober 2007.

Av brev av 30. oktober 2007 fremkommer;

Det aktuelle oppdraget ble gjennomgått sammen med saksbehandleren hjemme hos klagerne søndag 27. mai 2007 med samtlige oppdragsgivere, unntatt én, til stede. Innklagede fremla et tilbud ved ikke å beregne seg markedspakke på kr 4 250, samt en fast pris for visning på kr 695 uansett antall visninger som skulle bli nødvendig for å gjennomføre oppdraget. I tillegg kr 6 000 for tilrettelegging, som vanligvis koster ca kr 8 000. Dette var et tilbud som klagerne aksepterte.

Innklagede verken vil eller kan påvirke verditaksten på huset. En verditakst skal være nøytral og gi en mest mulig riktig beskrivelse av eiendommens verdi på det tidspunktet taksten foretas.

Etter at innklagede hadde vært hos klagerne 27. mai, ble oppdragsskjemaet lagt igjen for gjennomgang og vurdering. Innklagede opplyste at det kunne være lurt å innhente flere tilbud fra andre meglerforetak. Oppdragsskjema ble ifølge innklagede undertegnet etter at klagerne og innklagede hadde gjennomgått vilkårene for salgsoppdraget. Fullmektigen for arvingene møtte den 29. mai 2007 på innklagedes kontor og oppdragsskjemaet ble gjennomgått og underskrevet. Her kommer det klart fram at innklagede beregner seg en provisjon på 10 % over verditakst. Innklagedes saksbehandler sier at det aldri har vært sagt at prisantydning skulle være utgangspunkt for provisjon. Dette er også uvanlig i bransjen. Det er meget beklagelig dersom klagerne har fått et annet inntrykk av provisjonsbergningen.

Fullmektigen godkjente den 13. juli 2007 uten nærmere betingelser, at kjøperne kunne flytte inn i eiendommen 19. juli 2007. Det faktum at kjøperne fikk tillatelse til å flytte inn tidligere medfører ikke at Statens kartverk eller innklagedes oppgjørsavdeling kan prioritere oppdraget særskilt. Innklagede erkjenner likevel at oppdraget har tatt ekstra lang tid, bl.a. med bakgrunn i nye rutiner hos tinglysingsmyndigheten, samt at innklagede ikke var kjent med at fullmakten skulle signeres på to plasser, slik at den kom i retur fra tinglysingsmyndigheten. I tillegg er et dødsbosalg, med mange involverte oppdragsgivere, ofte krevende oppdrag for megleren. Førstnevnte er genereltfor alle som jobber i bransjen. Fagansvarlig tar selvkritikk for at han ikke tok tak i saken tidligere.

Innklagede anfører at det er svært beklagelig dersom klagerne har oppfattet innklagedes kunde- og servicebehandling som nedlatende og dårlig. Dette har blitt tatt opp med saksbehandleren.

Kjøpekontrakten ble undertegnet 13. juli 2007. Salget ble endelig oppgjort den 3. oktober 2007. I mellomtiden har det vært fellesferie. Selv om oppgjøret har tatt tid, kan innklagede ikke se at det har tatt uforholdsmessig lang tid. Innklagede har beregnet seg en provisjon på kr 42 000 ekskl. mva. Etter dette kan innklagede ikke se at det skule være grunnlag for økonomiske kompensasjon til klagerne.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne tok kontakt med innklagede ved saksbehandleren i midten av mai 2007. Klagerne var blitt tipset om innklagede av saksbehandlerens mor, som var morens nærmeste nabo. Innklagede ville gjerne hjelpe med å selge huset og ville gi klagerne et særdeles bra pristilbud, han ville gjøre klagerne en god tjeneste fordi han personlig hadde kjent klagernes mor i flere år.

Prosessen startet. Klagerne ønsket å bli raskt ferdig med salget. De er mange søsken som bor på alle kanter av landet, og de startet prosessen fordi nesten alle var samlet på stedet da og det var greit å kunne samarbeide om alt det praktiske som sto foran dem. Den 13. juli 2007 skrev søsteren A, som hadde alle arvingenes fullmakt, under på kjøpekontrakten. Innklagede opplyste da at pengene ville stå på kontoen om få dager. Innklagede spurte deretter A om det var greit at kjøperne fikk flytte inn i huset 19. juli 2007, noe A sa var greit. Hun regnet med at innklagede hadde alt under kontroll, og stolte på det.

Pengene kom ikke, og innklagede nevnte heller ikke pengene. Klagerne maste og etterlyste oppgjøret, og de fikk hele tiden beskjed om at pengene kom snart. Årsaken til at pengene ikke var kommet skulle visstnok være rot i papirene. Innklagede sendte papirer landet rundt. Så kom papirene i retur, var feil utfylt eller muligens feil type skjema. Klagerne ble beskyldt for å være trege, at de ikke hadde levert papirer osv.

Kjøperne overtok huset 19. juli 2007. De hadde bodd der i nesten tre måneder før klagerne fikk oppgjør. Klagerne kunne selv latt familiemedlemmer bodd i huset den sommeren dersom de hadde visst dette, eventuelt kunne de ha leid ut huset.

Alle søsknene regnet med pengene den sommeren, og noen hadde planer ut fra dette. En av arvingene ble nesten kastet ut av leiligheten hun leide fordi hun ikke hadde penger til å betale husleien; hun hadde ikke jobbet på flere uker fordi hun hadde sittet ved morens sykeseng i lengre tid og hadde ikke fast jobb. En av de andre måtte diskutere lån i banken mens hun ventet på pengene.

Den 3. oktober 2007 kom pengene. Summen var kr 1 650 000 minus det innklagede skulle ha. Innklagedes tilgodehavende ble trukket av oppgjøret da innklagede sa at dersom klagerne fikk gjennomslag med klagen, ville de eventuelt kunne få tilbakebetalt deler av summen. Klagerne hadde allerede informert om at de ville klage.

Klagerne fikk en rentegodtgjørelse på kr 6 785,75 og spør om dette er korrekt økonomisk kompensasjon. Hva ville klagerne for eksempel fått i renter dersom summen hadde stått på høyrentekonto i tre måneder. Videre spør klagerne om det er noe som heter forsinkelsesrenter. Klagerne kan ikke forstå at innklagede ikke ville gi dem noen kompensasjon for elendig kundebehandling og dårlig gjennomført arbeid. Klagerne fikk knapt nok en beklagelse.

Klagerne mener de har betalt en alt for høy pris for dårlig utfør arbeid, både økonomisk og mentalt. Klagerne ville aldri brukt innklagede dersom de hadde hatt

den ringeste anelse om hva som sto foran dem. De skulle heller ha solgt huset på egen hånd, for dette var detifølge klagerne ikke verdt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder misnøye med saksbehandlingen, herunder påstand om forsinket oppgjør m.m.

Saken er behandlet etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Kjøperne har fått overta boligen den 19. juli 2007, istedenfor 10. august 2007. Datoen 19. juli 2007 er påført kjøpekontrakten for hånd. Kjøpekontraktens § 1 sier at «pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelse finner sted», § 3 [1] at «… Det presiseres at oppgjøret må være innbetalt i god tid slik at dette kan disponeres ved overtagelse», og § 3 [3] «For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente, for tiden 10,5 % p.a. til selger. …». Innklagede har i kjøpekontraktens § 3 [5] betinget seg inntil tre virkedager for å foreta oppgjør, fra overtakelsesprotokoll er megleren i hende.

Innklagede har i sitt svar på klage sendt ham direkte, anført at oppgjørstidspunktet ikke kunne justeres fordi overtakelsesdatoen er fremskyndet. Dette er i strid med kjøpekontraktens ordlyd, og når kontrakten ikke er endret på dette punktet, må kontraktens bestemmelse om oppgjørstidspunktet legges til grunn.

Tinglysing av dokumentene er blitt forsinket bl.a. fordi innklagede ikke har sørget for at alle underskrifter var på plass før dokumentene har blitt sendt Statens Kartverk for tinglysing. Ved salg for dødsbo må megleren påbegynne forberedelsen til hjemmelsoverføringene allerede når han starter arbeidet med oppdraget. Alle underskrifter og fullmakter fra arvingene, som er nødvendig for å tinglyse dokumentene i forbindelse med salget, må innhentes i god tid slik at alt er klart når hjemmelserklæring, sikringsobligasjon og skjøte skal tinglyses.

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk med de forsinkelser som har oppstått ved oppgjøret og plikter å erstatte klagerne det dokumenterte økonomiske tap de måtte være påført.

Det er ikke opplyst for Reklamasjonsnemnda om kjøperen har innbetalt kjøpesummen ihht. kontrakten, eller om det er eventuelt er krevd innbetalt forsinkelsesrenter fra kjøperens side. Forutsatt at innbetaling har skjedd rettidig, har klageren krav på renter av innestående på klientkonto for perioden fra overtakelse 19. juli til oppgjør skjedde 3. oktober 2007.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må erstatte klagerne deres dokumenterte økonomiske tap som følge av forsinkelsen, samt eventuelle manglende renter av kjøpesummen.

Oslo, den 25. juni 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Knut Kopstad

Den norske Advokatforenings representant/Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant