RFE-2023-144

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 13. november 2023.

 

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Oslo Grünerløkka

 

Saken gjelder:               Brudd på undersøkelses- og opplysningsplikten, herunder god meglerskikk

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

Klageren kjøpte bolig formidlet gjennom innklagede meglerforetak i 2022. I salgsoppgaven var boligen benevnt som «[gatenavn] 3C». I forbindelse med at klageren skulle sjekke boligmappa i 2023, fant han ut at boligen i realiteten hadde adresse «[gatenavn] 3A-H0501» registrert hos Kartverket. Spørsmålet i saken er om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å oppgi en annen adresse i salgsoppgaven.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren kjøpte boligen i 2022. I salgsoppgaven var den benevnt som «[gatenavn] 3C». I forbindelse med at klageren skulle sjekke «boligmappa» i 2023 fant han ut at boligen i realiteten har adresse «[gatenavn] 3A-H0501» hos Kartverket. Han tok da kontakt med meglerforetaket og ba de rette opp dette, da riktig adresse formodentlig er 3C H0101, ettersom boligen har egen inngang i første etasje. Megler nektet for at de har noe ansvar for boligens adresse og hevdet at dette ikke hadde praktisk eller juridisk betydning.

Etter klagerens syn har feil oppgitt adresse betydning. Det kan f.eks. få betydning for ligningsfastsettelsen, eller rent praktisk føre til at politi/ambulanse/brannvesen ikke finner veien til eiendommen.

Eiendomsmegler har ansvar for å kontrollere at adressen de oppgir i salgsoppgaven stemmer med virkeligheten. Det må være grunnleggende at den profesjonelle part forestår en etterrettelig kontroll av eiendommens formalopplysninger, herunder boligens adresse. Klageren har forståelse for at feil kan skje, og at denne typen feil er vanlige. Hadde megler tilbudt seg å bistå med å få dette rettet da klageren kontaktet de, ville han ansett saken som løst. I stedet har megler satt seg på bakbeina, og mener de ikke har noe som helst med å få tillagt boligen riktig adresse. Tvert imot virker det som de mener feil adresse i salgsoppgaven ikke har noe å si. Det hører til god meglerskikk å påse at opplysningene om eiendommen stemmer, både hos Kartverket og i salgsoppgaven.

Klageren har henvendt seg til Kartverket selv i et forsøk på å få rettet opp i dette. Det rettes derfor ikke økonomisk krav mot megleren, men klageren ønsker å få fastslått hvorvidt kontroll av salgsoppgavens adresse er noe som hører inn under meglers ansvarssfære, og hvorvidt megler har opptrådt i tråd med god meglerskikk.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren overtok andel 20 slik som forespeilet ved salget. Boligen har inngang fra bakkeplan og historisk sett har den vært benevnt som inngang C. Dette samsvarer med dialog med styreleder i forkant av salget, samt sjekk av fire tidligere omsetninger. Styret har også bekreftet at de anser dette som riktig betegnelse for denne boligen.

H-nummeret gitt denne boligen er et forhold mellom klager og borettslaget. H-nummeret er ifølge styre tildelt for å at klageren skal få posten sin der annen post blir levert i oppgang A.

Megler har ikke brutt god meglerskikk. Megler har ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.

Dersom klageren ønsker å få endret på boligens benevnelse, må dette tas opp med borettslagets styre.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Spørsmålet er om megler har overholdt opplysningsplikten når det gjelder salgsobjektets adresse m.m. Dette må vurderes ut fra forholdene på salgstidspunktet, og etterpåklokskap når man sitter med «fasiten» skal ikke virke inn på bedømmelsen.

Megler har her gjennomført salget, og klageren har fått tinglyst andel 20 som kjøpet gjaldt. Klageren påstår at megler har brukt gal adresse og uriktig H-adresse. Megleren har etter det opplyste forholdt seg til det styreleder har opplyst og tidligere omsetninger. Etter nemndas syn kan megler ikke kritiseres for å ha forholdt seg til informasjonen fra styrets leder. De forhold som klageren har vist til, må tas opp med kommunen, posten og/eller Kartverket. Det er slik saken er opplyst, ikke noe som tilsier at megler har gitt uriktig opplysninger i salgsoppgaven sammenholdt med den informasjonen megler innhentet.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.