Klage nr:
69/08

Avgjort:
11.06.2008

Saken gjelder:
Feilopplysning vedrørende parkeringsplass

Foretakets navn:
Ring Eiendomsmegling, Akershus Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte bolig under oppføring gjennom innklagede. Avtale om transport av tildelingskontrakt ble signert 31. juli 2007 og overtakelsen fant sted 14. desember 2007.

Fagansvarlig er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I prospektet fremgikk det at parkering var på «Plass i felles garasjeanlegg». På kontraktsmøtet ble klageren forelagt «Tilleggsavtale om parkeringsplass». På bakgrunn av at prospektet anga at plassen skulle være i et felles garasjeanlegg, reagerte ikke klageren på at avtalen ikke omtalte plassens beskaffenhet.

Ved overtakelsen 14. desember 2007 fant klageren ut at «garasjeplassen» var en ombygget vareleveringsrampe, som kun delvis var overbygget. Klageren presiserer at han ikke har reklamert til utbygger på bakgrunn av at tilleggsavtalen er såpass vagt formulert at han ikke tror at dette kan føre frem.

Innklagede har derimot brukt begrepet garasjeplass om en parkeringsplass på en vareleveringsrampe. Klageren mener begrepet «garasje» forutsetter fire vegger, gulv og tak, og at den for det meste er avlåst. Biloppstillingsplassen klageren har fått tildelt er utsatt for vær og vind. Kjøreporten til anlegget står åpen fra ca kl. 07.00 om morgenen og til langt på ettermiddagen.

«Garasjeplassen» kostet 250 000 kroner og klageren hadde en forventning til en helt annen standard enn det som ble levert. Klageren mener en riktigere plass må være 150 000 kroner.

Klageren bemerker at det har vært vanskelig å komme i kontakt med innklagede, det tok gjentatte purringer til for å få svar og at innklagede sendte svar til feil e-postadresse.

Innklagede anfører:

Innklagede bestrider at han har vært vanskelig å komme i kontakt med, med unntak i et tilfelle som er beskrevet nedenfor. Innklagede har vært i jevnlig kontakt med klageren og klageren er kjent med at han kan forholde seg til flere medarbeidere på kontoret. Innklagede beklager at de sendte den ene mailen feil.

Innklagede bestrider at det foreligger en mangel i henhold til prospektet. Etter innklagedes erfaring er garasjeanlegg ofte åpne i den forstand at det er tilstrekkelig store veggarealer åpne mot det fri, som gjør at det ikke er behov for ventilasjonsanlegg. Det er mange eksempler som viser at garasjeanlegg har nettingvegger eller er åpne på minst en side. Klagerens garasjeanlegg er etter innklagedes kjennskap avlåst fra 18.00 til 06.00 på hverdager og hele døgnet i helgene. Utbygger mener også at reklamasjonen er grunnløs.

Betraktningene om garasjeanlegget bygger dels på uttalelser fra arkitekt, dels på utbyggers erfaring som for øvrig svarer med innklagedes oppfatning.

Innklagede har i sin beskrivelse anvendt termer ekvivalente med utbyggers beskrivelse av anlegget. I tillegg er kjøpsvilkårene bekreftet med klagerens signatur. Dokumentet viser tydelig at anlegget er delvis åpent, for øvrig også med betegnelsen rampe. Dette er illustrert på en lett forståelig måte blant annet ved snitt-tegninger av anlegget.

Innklagede mener på denne bakgrunn at klageren ikke har krav på kompensasjon.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren presiserer at det er spørsmål om parkeringsanlegget kvalifiserer til betegnelsen «garasje» og hvis ikke, om innklagede har gitt uriktige opplysninger i prospektet. Klageren presiserer at innklagede ikke foretok en selvstendig vurdering av en klage rettet mot han, men sendte klagen direkte til utbygger.

Klageren mener uenigheten går på om klageren kan ha andre forventninger til en «garasje» enn en plass i et «parkeringsanlegg/p-hus».

Klageren mener hans signatur av tilleggsavtalen ikke kan vektlegges i denne saken. Klageren presiserer at begrepet «garasje» ikke fremkommer i utbyggersformuleringer, det er kun brukt i prospektet.

Når det gjelder snitt-tegningen som innklagede viser til, er det ikke åpenbart for en legmann at rampen ville være utsatt for vær og vind. Innklagede hadde problemer med å lese tegningene. Da han ble forespurt å vise den aktuelle leiligheten, viste han en leilighet i naboblokken.

For øvrig opprettholdes anførslene.

Innklagedes ytterligere anførsler:

På bakgrunn av at klageren mener det er for lettvint å sende klagen direkte til utbygger, henviser innklagede til klagerens e-post. Det fremgår av e-posten at klageren mener det foreligger uriktige opplysninger etter avhendingsloven § 3-8 (1) og at klageren krever prisavslag, jf. avhendingsloven § 4-12. Dette er et forhold mellom klageren og utbyggeren.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av uriktige opplysninger i prospektet.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Det bemerkes innledningsvis at Reklamasjonsnemnda ikke tar stilling til forholdet mellom kjøper og selger. Avhendingsloven, som klageren har vist til, regulerer forholdet mellom kjøper og selger.

Et eventuelt erstatningskrav mot innklagede må bygge på alminnelige ulovfestede erstatningsregler.

I prospektet er det angitt en «Plass i felles garasjeanlegg». Det står også at «Oppmerkede biloppstillingsplasser i garasjeanlegg til et flertall av leilighetene kan kjøpes separat, se vedlagt prisliste. Selger forbeholder seg rett til å bestemme plassering og organisering av garasjeplasser og boder.»

Klageren påberoper seg at innklagede uriktig har benyttet begrepet «garasje» i markedsføringen. Etter det Reklamasjonsnemndas kan se, har ikke innklagede brukt begrepet «garasje» alene. Innklagede har skrevet «plass i garasjeanlegg» og «biloppstillingsplasser i garasjeanlegg». Dette tilsier at det ikke er en «garasje» i snever forstand, men at parkeringsplassen er i et større anlegg for oppbevaring av motorkjøretøy. På denne bakgrunn kan ikke klageren forvente en «garasje», som blir for snevert i denne sammenhengen.

Reklamasjonsnemnda ser at det kan være tvil om angivelsen i prospektet er dekkende for den aktuelle parkeringsplassen ut fra de vedlagte bildene. Det er imidlertid ikke et krav om at et garasjeanlegg skal ha fire vegger, tak og gulv og er avlåst deler av dagen. Det er heller ikke unormalt at garasjeanlegg har tre vegger. Reklamasjonsnemnda finner ikke grunn til å ta stilling til om opplysningen er feilaktig da den uansett ikke er erstatningsbetingende uaktsom i dette tilfellet. Det legges da vekt på at bygget er under oppføring og at innklagede mener å ha skrevet det utbygger har angitt. Det er heller ikke dokumenter et økonomisk tap som følge av den eventuelle feilopplysningen.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 11. juni 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant