Klage nr:
74/08

Avgjort:
25.06.2008

Saken gjelder:
Oppgjør, herunder renter

Foretakets navn:
Ring Eiendomsmegling Trysil, Østlandet Eiendomsmegling AS

Saksfremstilling:

Klageren solgte hytte gjennom innklagede i forbindelse med samlivsbrudd. Det forelå en avtale på hvordan oppgjøret skulle fordeles, og tvisten dreier seg hovedsakelig om innklagede har trukket det som er angitt i avtalen mellom partene.

Klagerens tidligere ektemann er betegnet B og hans advokat er betegnet D i fremstillingen.

Fagansvarlig er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren anfører at regningen fra hytteforeningen etter avtalen skulle trekkes fra mannens andel og at vasken skulle belastes partene 50 % hver. Klageren synes det ser ut til at vaskeutgiften har blitt trukket to ganger. Klageren vil også ha utbetalt renter hun ble lovet i henhold til mail. Klageren fremholder også at hun ikke fikk ønsket oversikt over utregningen før utbetaling, og heller ikke etter utbetalingen skjedde.

Innklagede anfører:

Både klageren og B var oppført som selgere i henhold til innklagedes oppdrags- og oppgjørsjournal, salgsoppgaven og kjøpekontrakten. Bud ble akseptert 22. oktober 2007 av begge parter. Innklagede presiserer at han i forbindelse med skilsmisseoppgjøret var påpasselig med å informere begge parter og føre samtalelogg med den enkelte.

Klageren hevder hun ikke har mottatt svar fra innklagede på den mail hun sendte 12. februar 2008. Innklagede motbeviser dette ved å vedlegge mail til klageren, datert 14. februar 2008.

Når det gjelder oppgjøret, ble dette foretatt i samsvar med det partenes ble enige om, gjennom sine advokater. Utregningen av verdiøkningen på klagerens andel av hytta ble foretatt av banken.

Innklagede laget en foreløpig oppgjørsoversikt som ble oversendt begge parter. Dette er dokumentert i vedlagt mail. Saken utviklet seg slik at innklagede så det mest hensiktsmessig at begge parter tok kontakt med sine respektive advokater før innklagede kunne gå videre med oppgjøret.

Når det gjelder innfrielsen av lån, ble dette gjort så snart partene var enige om dette. Slik bekreftelse ble innhentet og restgjelden på lånet ble innfridd.

B bestred bankens utregning av verdiøkningen på klagerens del av hytta. Innklagede henstillet ny utregning, noe som ikke førte frem.

Innklagede laget et nytt utkast til oppgjørsoppstilling/fordeling. Etter mye korrespondanse mellom partene fikk innklagede mail fra klageren med beskjed om at «det er avtalt at D skal sende en bekreftelse til deg når alt er avklart». Innklagede ga beskjed til sin oppgjørsavdeling om at oppgjør skulle foretas på instruks fra D.

Når det gjelder regningen til hytteforeningen, ble denne trukket før fordelingen. I avtalen fremgår det at «B mottar
kr 140.000,- etter fradrag for X Hytteforening». Dette var etter innklagedes oppfatning en klar instruks.

Når det gjelder vask av hytta, viser innklagede til overtakelsesavtalen hvor det ble avtalt å holde tilbake kroner 5000 av kjøpesummen. Ingen av partene (verken klageren eller B) påtok seg rydding eller renhold av hytta. Det er overhodet ikke trukket to ganger i oppgjøret. Posten er markert «pro» i oppgjørsoppstillingen.

Klageren har mottatt renter som avtalt. Hennes andel utgjorde 357 268 kroner med tillegg av renter på 3 749 kroner. Oppgjørsoppstillingen var i samsvar med de respektive advokatenes instrukser. Klageren har fått dette forklart og blitt bedt om å henvende seg til sin advokat dersom noe fortsatt var uklart.

Etter innklagedes oppfatning er denne svært tidkrevende saken håndtert i tråd med god meglerskikk.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren mener innklagedes mail av 14. februar ikke besvarer hennes spørsmål, da innklagede kun henviser til klagerens advokat for nærmere opplysninger.

I henhold tiltidligere samtaler og mailer skulle det foreligge en avtale før fordeling. Dette ble ikke gjort.

Det har under hele prosessen vært avtale av 9. august 2007 som ligger i bunn for oppgjøret. Der står det at fakturaer etter 1. august 2007 skal betales med en halvpart hver. Fakturaen fra hytteforeningen kom i god tid før 1. august 2007. Klageren har gjentatte ganger påpekt at denne skulle betales av B. Ifølge klageren er dette ikke urimelig da hun har betalt renter på felles lån fra og med januar til august 2007 på cirka 5 000 kroner per måned.

Utgiften til vask har i alle beregninger blitt trukket fra felles pott.

Innklagedes oppgjørsmedarbeider kunne fortelle klageren at hun ikke sto som oppdragsgiver og at hun derfor ikke mottok informasjon før hun purret på dem.

Klageren fikk et overslag på renter på ca. 4 500 kroner den 21. desember 2007. Utbetalingen ble ikke foretatt før januar 2008, og klageren mener da at rentene må ha økt og ikke minket.

I mailen fra klagerens advokat sto det at B kunne få 140 000 kroner, men at han da måtte betale halvparten av vasken og hele regningen fra hytteforeningen. Etter klagerens oppfatning skulle da disse postene vært trukket fra de
140 000 kronene.

Klageren opprettholder sin påstand om at innklagede ikke har holdt seg til det som var avtalt.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede presiserer at klagerens fremstilling av saken er sprikende. Først påstår hun at hun ikke har fått noe svar på e-posten, og deretter skriver hun at hun har mottatt svar men at den ikke besvarer spørsmålene.

Når det gjelder avtalen før fordelingen uttaler innklagede; Innklagede mener avtalen datert 9. august 2008 hele tiden ble hensyntatt. Før oppgjør fikk innklagede beskjed fra klageren » det er avtalt at D skal sende en bekreftelse til deg når alt er avklart» per mail. Deretter mottok innklagede instruks om oppgjør fra D, slik klageren hadde gitt han beskjed om. I instruksen fra advokaten står det «B mottar kr 140.000,- etter fradrag for X Hytteområde». Innklagede kan ikke se at dette kan tolkes på annen måte enn at eksmannen skulle få godtgjort 140 000 kroner. Innklagede mener han også har forholdt seg til instruksen gitt fra de respektives advokater når det gjelder vasken av hytta.

Når det gjelder hvem som er registrert som oppdragsgiver hadde ikke innklagede anledning til å legge inn to selgere på oppdraget. I alle papirer er begge likevel oppført som selgere, herunder i oppdragsjournalen, oppdragsavtalen, salgsoppgaven og omsetningsjournalen.

Når det gjelder rentene, ble det gjort et raskt overslag. Dette er klageren informert om per mail.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder spørsmålet om innklagede kunne foreta oppgjør og om oppgjørsoppstillingen samsvarer med avtalen om fordeling mellom partene.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Reklamasjonsnemnda er blitt forelagt flere forslag til oppgjørsoppstillinger, som klageren og hennes tidligere samboer har hatt diverse innvendinger mot. En del av oppgjørsoppstillingene er udaterte. Det har videre pågått en del mailkorrespondanse. Slik Reklamasjonsnemnda har forstått saken, viser oppgjørsoppstilling datert 7. januar 2008 at innklagede er blitt belastet en halvpart av faktura fra hytteforeningen, som skulle vært belastet hennes tidligere samboer. Innklagede skal dermed betale kr 3.188 til klageren.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at klageren er belastet to ganger for vask av hytta.

Reklamasjonsnemnda bemerker at rentebeløpet som ble per mail av 21. desember 2007 forespeilet å være cirka
4 500 kroner, var et «raskt overslag» overrentebeløpet. For øvrig har ikke Reklamasjonsnemnda grunnlag for å vurdere om den gitte renten er korrekt.

Klageren påstår hun ikke er registrert som oppdragsgiver. Klageren kan ikke høres med dette da hun etter oppdragsavtalen er angitt som oppdragsgiver og har underskrevet oppdragsavtalen og kjøpekontrakten.

Konklusjon:

Innklagede må erstatte klageren kr 3 188.

Oslo, den 25. juni 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant