Klage nr:
75/08

Avgjort:
27.08.2008

Saken gjelder:
Oppgjør

Foretakets navn:
Privatmegleren Ullevål Stadion, Magnum Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klageren solgte en boligeiendom gjennom innklagede som megler. Aksept av bud ble bekreftet ved innklagedes brev av 29. november 2007, med avtalt overtakelsesdato 15. februar 2008.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren krever godskrevet renter på klientkonto i fem dager.

Uten samtykke fra klageren avtalte innklagede en tre dagers utsettelse av overtakelsen, fra 15. februar til 18. februar 2008. Innklagede gjorde etter eget utsagn kun to forsøk på å komme i kontakt med klageren den 13. februar uten å lykkes. Han gjorde ifølge klageren ingen flere forsøk, verken skriftlig eller telefonisk. Klageren fikk vite om utsettelsen ved et tilfeldig møte med kjøperen 14. februar.

Nytt overtakelsestidspunkt var altså blitt berammet til 18. februar 2008 kl 1700. Men allerede på formiddagen samme dag ble klageren oppsøkt av innklagede og presset til å underskrive overtakelselsprotokollen, altså før selve overtakelsen faktisk skjedde.

Ved overtakelsen bekreftet innklagede at kjøpesummen var kommet inn på klientkonto og eiendommens nøkler ble derfor overlevert kjøperen. Senere opplyste innklagede at pengene ikke var på klientkonto før to dager senere, altså 20. februar 2008.

Påløpte renter på kjøpesummen mens pengene står på klientkonto skal tilfalle selgeren. Her skulle pengene vært innbetalt den 15. februar 2008, men var ikke på konto før 20. februar. Klageren har således tapt fem dagers renter på en kjøpesum på kr 6,3 mill. Innklagede nektet å godskrive renter og tilbød isteden en kompensasjon på ca kr 1 000.

Videre ga innklagede feilaktig informasjon om prosedyren ved pengeoverføringer til og fra klientkonto. Innklagede påstod at alle transaksjoner kunne forsinkes i 3 – 5 virkedager fordi de måtte godkjennes av Kredittilsynet, noe Kredittilsynet selvsagt tilbakeviste. Det har også vært et gjennomgående problem under hele salgsprosessen at innklagede har vært svært utilgjengelig og lite aktiv. Han har forklart dette med at han også har sin egen bedrift i et helt annet felt.

Klageren mener innklagede her har utvist dårlig meglerskikk.

Innklagede anfører:

Overtakelsen var opprinnelig avtalt til fredag den 15. februar. Kjøperen ble innkalt til repetisjonsøvelse og han ba derfor innklagede ta kontakt med klageren for å be om utsettelse av overtakelsen. Innklagede forsøkte å ringe klageren uten hell ved et par anledninger og fikk ikke kontakt før torsdag den 14. februar. Klageren viste da forståelse for at overtakelsen måtte utsettes til den 18. februar som da var mandagen etter opprinnelig avtalt overtakelse. Med andre ord én virkedag etter avtalt overtakelse

Den 18. februar kl 1700 møttes begge partene sammen med innklagede opp i leiligheten og signerte overtakelsesprotokollen. Innklagede oppsøkte ikke klageren før overtakelsen og presset ham heller ikke til å signere protokollen før denne tid. Begrunnelsen for denne påstanden er uforståelig for innklagede.

På overtakelsesdagen mottok innklagede en bekreftelse fra kjøperens bank på at kjøpesummen var overført. Pengene var ikke fysisk tilgjengelig på klientkontoen før den 20. februar. Pengene ble overført klageren samme dag.

I henhold til oppdragsskjemaet, avregner ikke innklagede renter dersom oppgjøret tas innen tre dager etter overtakelse. Innklagede har likevel avregnet renter til klageren. Klageren mener han er tilbudt en kompensasjon på
kr 1 000, men dette medfører ifølge innklagede ikke riktighet.

Klageren mener at innklagede har sagt at Kredittilsynet må godkjenne transaksjonene våre. Det må de ikke, og det har innklagede heller aldri påstått. Innklagede har imidlertid sagt at overføring til klagerens bank fra innklagedes bank normalt vilta én dag.

Innklagedes saksbehandler har under hele salgsprosessen daglig vært på kontoret. Han har naturlig nok vært ute på befaringer, visninger eller opptatt i budrunder, kontraktsmøter etc. Han har hele tiden holdt klageren oppdatert og ringt tilbake på ubesvarte samtaler. Påstanden om at innklagede har utvist dårlig meglerskikk er ubegrunnet.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren ga 29. januar 2008 inn bud på leilighet i Tromsø som skulle finansieres ved salg av eiendommen i Oslo. Ved henvendelse til innklagede fikk klageren opplyst at pengene ikke kunne frigis før tre til fem dager etter at det var innkommet innklagedes konto. Dette ble begrunnet med krav fra Kredittilsynet. Både megleren i Tromsø og Kredittilsynet avkreftet dette. Ved ny henvendelse til innklagede beklaget han sin feilinformering. Klagerne regnet fem dager fra 15. februar og bestemte overtakelse i Tromsø 20. februar 2008.

Den 14. februar ca kl 1900 traff klageren helt tilfeldig den ene av kjøperne på tomten og spurte om han hadde fått oppgitt klokkeslett for overtakelse neste dag. Kjøperen spurte om klageren ikke hadde fått beskjed om utsettelse til 18. februar kl 1700. Klageren kontaktet deretter innklagede og ba om forklaring på hvorfor han var holdt utvitende om utsettelsen. Innklagede trodde kjøperen hadde kontaktet ham og virket forbauset over dette.

Klagerne ble urolig for ikke å kunne overholde sine avtaler med megler i Tromsø og fryktet ekstra belastning med forsinkelsesrenter. Han kontaktet derfor innklagede og ba om at forsinkelsesrenter måtte bli belastet innklagede. Innklagede mente dette var klagerens problem og innklagede uvedkommende. Han fastholdt at han hadde rett til å holde pengene tilbake inntil fem virkedager. I verste fall kan dette ifølge klageren bety ni rentedager. Klageren ble belastet med fem ekstra rentedager på et lån på kr 1 756 215.

Når det gjelder innklagedes tilstedeværelse, kan det opplyses at han ved et tilfelle var i Stockholm i flere dager. Om formiddagen 18. februar ringte han og ba om å få møte klageren, da han hadde papirer som måtte undertegnes. Klageren undertegnet flere papirer som skulle vært undertegnet lenge før. Klageren gjorde ham oppmerksom på at hans handlemåte til tider virket urutinert. Innklagede skal ha sagt at han ikke hadde så mange salgsoppdrag på grunn av mer administrative oppgaver.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder oppgjør og beregning av renter.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Overtakelse er i kontrakten avtalt til 15. februar 2008. På grunn av kjøperens forhold ble overtakelse utsatt til 18. februar 2008.

Reklamasjonsnemnda legger til grunn at klageren har informert innklagede om at salgssummen skulle brukes til finansiering av kjøp av ny bolig den 20. februar. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning skulle innklagede i denne situasjonen ha avklart om den utsatte overtakelsen også medførte utsettelse av oppgjøret. Når innklagede ikke har sørget for dokumentasjon for at oppgjøret – og ikke bare overtakelsen – er avtalt utsatt, må innklagede erstatte klageren renten han skulle vært godskrevet av kjøpesummen gjort opp i henhold til den opprinnelig fastsatte overtakelsen. Renteberegningen skulle da skje fra oppgjørsdato tillagt tre dager inntil oppgjør har funnet sted. Ettersom oppgjøret skulle skjedd den 15. februar, skulle klageren således hatt 11,5 prosent forsinkelsesrente av kjøpesummen frem til 20. februar. Innklagede blir ansvarlig for å dekke dette beløpet overfor klageren og må eventuelt kreve det tilbakebetalt fra kjøperen. Det er ikke dokumentert for Reklamasjonsnemnda at innklagede har presisert overfor kjøperen at 15. februar 2008 var oppgjørstidspunktet ifølge kontraktens § 9. Innklagede har hellerikke innkrevd forsinkelsesrente av kjøperen på klagerens vegne, jfr. kontraktens § 3.3. og oppfordring fra klageren.

Av oppgjørsoppstillingen til klager fremgår det at han er blitt godskrevet rente kr 1 728,23. Dette beløpet kommer til fradrag i meglerens erstatningsansvar.

Kjøpesummen ble valutert klientkonto samme dag som den ble utbetalt. Det har derfor ikke påløpt renter på beløpet på klientkonto.

Konklusjon:

Klageren gis medhold.

Oslo, den 27. august 2008/9. oktober 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant