RFE-2023-152

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. januar 2024.

 

Per Racin Fosmark, leder

Line Rollve Røstad oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Heimdal Eiendomsmegling AS avd. Høyskoleparken

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av budrunden. Krav om erstatning

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

I mars 2023 deltok klagerne i en budrunde på en leilighet som innklagede meglerforetak formidlet. Boligen lå ute med en prisantydning på 4 290 000 kroner. Etter at klagernes bud på 4 200 000 kroner var blitt avslått, ble klagerne oppringt av megleren som fortalte at selgeren kunne møte dem på halvveien mellom budet og prisantydningen. Klagerne avslo dette tilbudet. Senere samme dag ble klagerne på nytt oppringt av megleren som fortalte at selgeren kunne selge for 4 200 000 kroner. Dette ble ikke loggført, men klagerne opplevde det slik at de hadde akseptert et muntlig motbud. Plutselig kom det inn et bud fra en annen interessent på 4 200 000 kroner. Dette resulterte i at klagerne økte sitt bud med 30 000 kroner for å få tilslaget.

Spørsmålet for nemnda er om det foreligger brudd på god meglerskikk, og om klagerne kan gis medhold i sitt krav om 30 750 kroner i erstatning.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Partenes syn på saken

Klagerne har i korte trekk anført: 

Den 22. mars fikk klagerne avslag på sitt bud på 4 200 000 kroner, som på det tidspunktet var det høyeste budet. Senere samme dag mottok klagerne en telefon fra megleren om at selgeren kunne møtes på halvveien mellom prisantydningen på 4 290 000 kroner og klagernes bud, men uten at dette ble loggført. Klagerne avslo dette tilbudet ettersom de ikke ønsket å by over seg selv. Senere på kvelden hadde klagerne et tapt anrop fra megleren og ringte tilbake litt over kl. 21:00 på kvelden. Klagerne fikk da informasjon om at selgeren gikk med på å selge for 4 200 000 kroner. Klagerne aksepterte dette, men aksepten ble ikke loggført.

Klagerne ringte megleren tilbake så fort de hadde fått diskutert overtakelsesdato. Under samtalen sa plutselig megleren at det hadde kommet inn et nytt bud på 4 200 000 kroner fra en annen interessent. Klagerne bestred dette der og da, men situasjonen resulterte i at de måtte øke sitt bud til 4 230 000 kroner.

Meglerforetaket påberoper seg at all budgivning skal foregå skriftlig. Det er imidlertid meglerforetaket selv som ikke har gitt skriftlige motbud, og som heller ikke oppfordret klagerne til å inngi dette ved deres aksept. Som profesjonell part burde meglerforetaket insistert på dette. Klagerne aksepterte motbud fra megleren med «at da har vi en avtale på dette» pr. telefon på kvelden. Det vises til telefonloggene som underbygger klagernes oppfattelse av dialogen. Meglerforetakets påstand om at overtakelsestidspunktet var av betydning for klagerne, er helt grunnløs.

Megleren er årsak til at klagerne måtte betale 30 000 kroner + dokumentavgift utover det de skulle. Det foreligger brudd på god meglerskikk. Klagerne krever 30 750 kroner i erstatning.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det ble kun formidlet at selgeren kunne selge for 4 200 000 kroner, tilsvarende klagernes tidligere bud. Megleren er ikke av den oppfatning at klagerne med sikkerhet ønsket å betale 4 200 000 kroner i telefonsamtalen, og eventuell overtakelse var heller ikke avklart mellom partene. Megleren hadde inntrykk av at overtakelsestidspunkt var av betydning for klagerne. Tidligere budgivning i saken har foregått skriftlig.

Salgsoppgaven inneholder forbrukerinformasjon vedrørende budgivning. I tillegg var forbrukerinformasjon om budgivning tilgjengelig både som vedlegg i salgsoppgave og på budgivningslenke via tryggbudgivning.no. Der fremgikk det at «Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelsen og motbud, aksept eller avslag fra selger.». Første bud ble lagt inn elektronisk via tryggbudgivning.no.

Klagerne har fått tilstrekkelig med informasjon om at budgivning skal foregå skriftlig. Det foreligger ingen dokumentasjon som underbygger partenes påstander, og dermed ingen dokumentasjon som tilsier at megleren hverken har opptrådt i strid med god meglerskikk eller at meglerforetaket er erstatningsansvarlige ovenfor klager. Fagansvarlig er ikke kjent med at megleren har sammenlignbare misforståelser i tidligere salgsoppdrag.

Klagernes krav kan ikke føre frem.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at saken avvises.

Denne saken reiser bevisspørsmål som ikke kan avklares på en forsvarlig måte under nemndas skriftlige behandling uten partene og eventuelle vitner til stede, og som kan forklare seg direkte for nemnda og svare på spørsmål.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

Saken avvises.