Klage nr:
78/08

Avgjort:
25.06.2008

Saken gjelder:
Misnøye med meglers saksbehandling

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling, Groruddalen Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin leilighet. Oppdraget ble undertegnet

19. januar 2008. Det var avtalt at det skulle distribueres DM to ganger i området hvor leiligheten lå. Klageren mener at DM ikke er levert slik som avtalt.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Klageren anfører:

Ved inngåelse av oppdragsavtalen var klageren og innklagede enige om at det i tillegg til annonsering på finn.no skulle sendes ut forhåndsinformasjon (DM) i nærområdet ved to anledninger. Den første skulle inneholde opplysninger om at leiligheten kom for salg i god tid før visning. Den andre skulle sendes ut rett før visning med mer utfyllende informasjon om visningsdatoer, pris osv. Under kontraktsinngåelsen med innklagede påpekte klageren at det var spesielt viktig for henne at forhåndsinformasjonen ble distribuert i nærområdet. Dette var på bakgrunn av tidligere erfaring med salg av leilighet i samme område. Klageren mente det var en spesielt viktig del av markedsføringen av hennes bolig.

Etter første visning torsdag 28. februar påpekte klageren overfor innklagede at siste og viktigste info ikke var kommet i postkassene i området i rett tid før visning. Klageren hadde ikke fått slik info i postkassen. Innklagede kunne ikke forstå dette, da han mente at en av visningsdeltakerne hadde mottatt info. Etter klagerens oppfatning burde innklagede allerede på dette tidspunktet tatt affære og undersøkt om disse var distribuert i rett tid av posten. Klageren mener unnlatelsen er en grov pliktforsømmelse fra innklagedes side.

Leiligheten ble solgt etter første visningshelg som var 1. og 2. mars 2008 og klageren godtok budet som var på takst.

Dagen etter aksepten, viste det seg at DM-ene hadde blitt sendt ut etter at visningen var over, og minst seks dager for sent. Klageren kontaktet da innklagede som igjen tok kontakt med posten, og han fikk ifølge klageren bekreftet at de var sendt ut for sent.

Dersom klageren hadde visst da hun aksepterte budet at forhåndsinformasjon ikke var blitt distribuert, hadde hun vurdert sterkt om hun skulle tatt en ny visning, eventuelt lagt leiligheten ut for salg på et senere tidspunkt. Klageren er også i den situasjonen at hun ikke har kjøpt ny bolig, og hadde ingen grunn til å selge raskt. Klageren mener selv at hun har gått glipp av en stor del av markedsføringen som gjelder ved salg av bolig. Hun har kjøpt en ’»pakke» fra innklagede som hun kun har fått deler av. Klageren krever nedsettelse med kr 30 000 av meglers vederlag, som er pålydende kr 48 000.

Innklagede anfører:

Som klageren anfører, var det enighet om at det skulle sendes ut to DM-er med reklame for boligen i nærområdet, en ca to uker før visning og en samme uke som visningshelgen. Første DM kom som planlagt i postkassene til korrekt tid med redegjørelse for hvilken uke visningen skulle finne sted. Den andre DM-en som skulle bli levert ut i samme uke som visningshelgen, ble forsinket fra Postens side. Innklagede sendte bestilling på DM den 21. februar med videre leveranse til trykkeriet 22. februar, med bestilling i postkassene 28. februar. Posten har mottatt DM, men har ikke klart å levere denne i tide, posten ble forsinket til dagen etter aksept av bud.

Som klageren påpeker, er DM en del av innklagedes lokale markedsføring for å tiltrekke seg kunder fra nærområdet. I tillegg ble lokalavisen i samme nærområde brukt. Innklagede har dekket potensielle kunder med lokalavisen, samt DM som kom to uker i forkant av visningen. Dette i tillegg til innklagedes boligavis som dekker det samme området, og som innklagede selvfølgelig hadde markedsført boligen i. Med andre ord var det to avisannonser i forskjellige medier, samt DM to uker i forkant av visning.

Det er korrekt at klagerenfikk beskjed på visning at en av interessentene hadde mottatt salgsinformasjon i postkassen i forkant av visningen. Dette kan ha vært den som ble levert ut to uker i forveien. I og med at innklagede aldri har hatt problemer med utsendelse av DM, samt at en interessent sa at han hadde mottatt en i postkassen, mente innklagede at det muligens hadde vært dårlig leveranse av postbudet og at muligens noen postkasser ikke hadde fått. Etter oppmøtet på visning mener innklagede at dette ikke ville være utslagsgivende for salgssummen.

Etter mange interessenter på visning, kom det kun inn to bud. Innklagede mener at klageren ikke kunne forventet høyere salgssum da de fleste interessentene syntes leiligheten var i dyreste laget i forhold til standard og beliggenhet. Leiligheten ble solgt etter første visning til kr 10 000 over takst. Dette er en svært god pris i seg selv, da det kan vise seg at taksten var noe høy. Leiligheten ble solgt med en kvadratmeterpris på ca kr 33 000, samtidig som gjennomsnittlig kvadratmeterpris for området er ca kr 28 000. Kvadratmeterprisen er også noe av det aller høyeste som er solgt av terrasseleiligheter innad i nærmiljøet, samtidig som det var en noe treg salgsperiode.

Innklagede mener at klageren ikke har gått glipp av en stor del av markedsføringen, da han likevel har markedsført boligen mer enn normalt i nærmiljøet med lokalavisen og boligavisen, samt DM. Innklagede har overholdt alle sine frister for utlevering av markedsføring, men beklageligvis har ikke posten gjort jobben sin. Klageren har selvfølgelig ikke betalt for DM, heller ikke for den som ble levert ut to uker i forveien. Innklagede mener at han ikke kunne oppnådd en høyere salgssum for boligen, og at klagerne bør være meget fornøyd med jobben samt salgsresultatet. Han avviser med dette kravet om kompensasjon på kr 30 000.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder misnøye med saksbehandlingen ved at markedsføringen ved DM ikke har blitt distribuert slik som avtalt.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Det er beklagelig at Posten ikke har levert ut DM slik som avtalt. Reklamasjonsnemnda kan imidlertid ikke se at innklagede er å klandre for denne forsinkelsen. Det er heller ikke dokumentert at klagerne har lidt noe økonomisk tap på grunn av at den andre utsendelsen av DM ikke ble levert før visningen.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 25. juni 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Knut Kopstad

Den norske Advokatforenings representant/Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant