Klage nr:
79/08

Avgjort:
25.06.2008

Saken gjelder:
Meglers vederlag og forsinkelsesrente for forsinket oppgjør

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Bergen Bryggen, Bryggen Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klageren engasjerte innklagede til å selge eiendommen sin. Kjøpekontrakten ble inngått 28. september 2007 og avtalt overtakelse var 4. januar 2008.

Fagansvarlig er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Kjøperen betalte inn kjøpesummen i midten av januar og innklagede utbetalte kjøpesummen i månedsskiftet januar/februar. Klageren hadde avtalt et avdragsfritt lån ut 2007. På grunn av forsinkelsen måtte klageren betale renter og avdrag for hele januar på et lån pålydende 4 millioner kroner. Klageren måtte selv ta kontakt med innklagede og purre på pengene. Klageren forsøkte å komme i kontakt med innklagede, men så seg nødt til å møte på hans kontor, da han aldri returnerte klagerens telefoner. Innklagede bekreftet på møtet at klageren ikke skulle tape penger på forsinkelsen og at hun hadde krav på forsinkelsesrenter fra 4. januar 2008.

Da salgssummen ble innbetalt, var det uten forsinkelsesrenter. Etter at klageren purret på rentene, fikk klageren utbetalt kroner 3 500, noe som utgjorde 3 % renter på kjøpesummen på 3,5 millioner kroner. Rentene var kun en brøkdel av klagerens tap og klageren etterspurte rentene på ny.

Klageren sendte et brev til innklagede, og fikk som svar av innklagedes fagansvarlig at han skulle svare innen 15. april 2008. Klageren har ikke hørt fra innklagede.

Klageren presiserer at klagen gjelder flere avtalebrudd. Innklagede skulle si opp strøm, kommunale avgifter og bredbånd. Dette har ikke blitt gjort. Klageren har selv sagt opp tjenestene, men måtte betale oppsigelsestid på bredbåndet for tre måneder.

Klageren har ennå ikke fått salgsdokumentene, og måtte dra til innklagedes kontor for å få navnet og andre nødvendige opplysninger om kjøperne for å kunne si opp strømmen.

Klageren har kontaktet kjøperne som venter på utspill fra innklagede. De har aldri fått regning på forsinkelsesrentene, og vet derfor ikke nøyaktig hvor mye de skylder. De har heller ikke fått oppgitt konto for innbetalingen. Kjøper har også hatt problemer med å komme i kontakt med innklagede. Det står derfor ikke på dem at pengene ikke er innbetalt.

Klageren krever forsinkelsesrenter for januar 2008 på grunn av for sen innbetaling av kjøpesummen og tilbakebetalt 10 % av innklagedes honorar på grunn av avtalebrudd.

Innklagede anfører:

Når det gjelder forsinket overtakelse, skyldes dette at kjøperens bank manglet en signatur fra kjøperen for å kunne utbetale beløpet. Kjøperen var på overtakelsestidspunktet bortreist og ble kontaktet av innklagede som orienterte om at det ville påløpe forsinkelsesrente. Krav om forsinkelsesrenter er oversendt fra innklagedes oppgjørsavdeling uten at kjøperen betalte. Innklagede kan derfor ikke se han er ansvarlige for forsinkelsen.

Overføringen av oppgjøret ble forsinket fordi det manglet signatur på sikringsobligasjonen. Sikringsobligasjonen ble sendt til tinglysing 21. januar 2008 og oppgjøret ble utbetalt så snart denne var tinglyst. Det ble derfor betalt gjeldende bankrente da årsaken til forsinkelsen var utenfor innklagedes kontroll.

Ifølge innklagede er det vanlig praksis at oppsigelse av strøm og bredbånd ordnes mellom kjøper og selger. Innklagede kan ikke huske å ha påtatt seg dette ansvaret. Innklagede har likevel sagt seg villig til å dekke kostnadene ved dette så lenge klageren kan dokumentere et økonomisk tap.

Innklagede mener det ikke er grunnlag for reduksjon av vederlaget, da forsinkelsene som har oppstått i forbindelse med overtakelsen, ble forårsaket av forhold utenfor innklagedes kontroll. På denne bakgrunn mener innklagede at klagerens påstand om avtalebrudd ikke medfører riktighet.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren ber omdokumentasjon på at innklagede har bedt kjøper betale forsinkelsesrenter. Ifølge klageren har kjøperen på nytt bekreftet at han ikke har mottatt krav om forsinkelsesrenter. Klageren kan derfor ikke se at innklagedes jobb er sluttført på dette punktet.

Klageren er innforstått med bakgrunnen for det forsinkede oppgjøret. Klagerens ankepunkt er at det tok urimelig lang tid før hun fikk noen form for informasjon om oppgjøret.

Klageren ble aldri innkalt til overtakelsesmøte med innklagede og kjøper der partene ble underrettet om hvilke oppgaver som utføres ved overdragelsen av leiligheten. Innklagede hevdet han skulle ordne opp i de nødvendige oppsigelsene, noe han i dag ikke kan «huske».

Klageren opprettholder sin påstand om reduksjon i vederlaget og påpeker følgende

– Klageren har fortsatt utestående forsinkelsesrenter fra det forsinkede oppgjøret. Etter kjøpekontraktens paragraf 3 skal oppgjøret foretas av innklagedes oppgjørsavdeling

– Klageren anser ikke salgsoppdraget som ferdig utført, og mener dette er et brudd på oppdragsavtalen. Innklagede har overdratt leiligheten før hele kjøpesummen var på plass.

– Klageren ser det som urimelig å kreve erstatning av kjøperen i dette tilfellet, og vil stille erstatningskravet til innklagede i stedet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning og reduksjon i innklagedes vederlagskrav.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Reklamasjonsnemnda behandler bare krav mot eiendomsmegler og ikke krav som gjelder forholdet mellom selger og kjøper. Nemnda behandler derfor ikke berettigelsen av et krav om forsinkelsesrente mot kjøper. Innklagede har for øvrig på vegne av klageren anmodet om innbetaling av forsinkelsesrente.

Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til om innklagede har forsømt seg vedrørende oppsigelse av kommunale avgifter, strøm og bredbånd da partene forklarer seg ulikt med hensyn til hva som er avtalt.

For at innklagede skal kunne utbetale oppgjøret, må sikringsobligasjonen være underskrevet og tinglyst. Ifølge «Normgivende arbeidsrutiner for NEFs medlemmer forsikret i Vesta», kap. 2 A skal sikringsobligasjonen tinglyses straks etter at kontrakten er inngått. I dette tilfellet ble kjøpekontrakten inngått 29. september 2007, mens overtakelsen skjedde 4. januar 2008. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innhenting av signatur fra kontraktens parter i forbindelse med tinglysingen er utenfor innklagedes kontroll. I dette tilfellet burde innklagede ha innhentet nødvendige signaturer på et tidligere tidspunkt.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er innklagede dermed ansvarlig for klagerens tap som følge av forsinkelsen med utbetalingen. Tapet antas å utgjøre kr 13.000.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er grunnlag for å gi klageren ytterligere kompensasjon gjennom nedsettelse av innklagedes vederlag.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og må erstatte klagerens økonomiske tap.

Oslo, den 25. juni 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant