RFE-2023-181

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 22. januar 2024.

 

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Vikebø og Jørgensen AS

Saken gjelder:               Uriktig opplysning om målernummer. Krav om erstatning

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

I mai 2023 kjøpte klageren en eierseksjonsleilighet som meglerforetaket formidlet for
6 100 000 kroner. På overtakelsen ble feil strømmåler avlest, og det ble derfor registrert feil målerstand og feil målernummer i overtakelsesprotokollen. I forbindelse med at klageren plutselig mistet strømmen, oppdaget en elektriker at målernummeret klageren hadde knyttet strømavtalen sin til, ikke var hans leilighet. Klageren ble fakturert 9 669 kroner for elektrikerens arbeid. Spørsmålet er om megleren har opptrådt i strid med sin undersøkelses- og opplysningsplikt ved å oppgi feil målernummer, samt om klageren kan gis medhold i sitt erstatningskrav på 9 669 kroner.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Under overtakelsen fikk klageren oppgitt strømmålernummer av megleren. Nesten to måneder senere mistet klageren plutselig strømmen i leiligheten. Klageren ringte nettleverandøren, men fikk der høre at han måtte ha elektriker på stedet for feilsøking. Klageren ringte en vakttelefon for elektriker som etter hvert fant ut at målernummeret klageren hadde knyttet strømavtalen sin til, ikke var måleren til hans leilighet. Megleren hadde altså oppgitt uriktig målernummer ved overtakelsen. Megleren har her gjort en åpenbar feil og må stå ansvarlig for elektrikerregningen.

Klageren krever 9 669 kroner i erstatning.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Overtakelsen ble gjennomført 3. juli med klageren, og meglerassistenten for ansvarlig megler til stede. Selgeren var ikke selv fysisk til stede, men var tilgjengelig på telefon. På overtakelsen ble blant annet avlesning av målerstand gjennomført.

Leilighetens strømmåler er plassert på et fellesareal med boligsameiets øvrige målere. Måleren er kun påført målernummer, og det står ingen informasjon om navn eller tilhørighet til leilighet.

Ved avlesningen stod klageren og meglerassistenten foran måleenhetene, mens selgeren var til stede pr. telefon. Selgeren anga plasseringen til leilighetens måler, og målerstand ble lest av denne. I ettertid har det vist seg at den aktuelle måleren tilhørte naboleiligheten, og det ble derfor registrert feil målerstand på feil målernummer i overtakelsesprotokollen.

Klageren ønsket ikke videreføre selgerens abonnement, og selgeren avsluttet dette med sin leverandør. Klageren ønsket selv å stå for bytte av abonnement med ny strømleverandør, og benyttet ikke tilbudet via meglerforetaket. Dette hadde klageren selvsagt full anledning til. Likevel hadde ikke megleren da mulighet til å avdekke feilen ved leverandørbyttet.

Leiligheten stod dermed på en såkalt ventestrøm en periode, før strømmen avbrytes fra nettleverandøren. Ved strømbrudd er det nettleverandørens offisielle kunderåd å ta kontakt med dem for feilsøking. Klageren kontaktet nettleverandøren og fikk melding om at det ikke var noe i veien med målernummeret på enheten. Nettleverandøren anbefalte klageren å kontakte elektriker.

Elektrikeren foretok feilsøking uten å finne feil på anlegget, og kontaktet nettleverandøren på nytt. Nettleverandøren foretok en ny feilsøking og kunne denne gangen bekrefte at en leilighet i bygget var stengt ned. Dessverre mottok ikke klageren denne informasjonen ved sin kontakt med nettleverandøren, før kontakt med elektriker.

Meglerforetaket har avvist å dekke fakturaen fra elektrikeren, all den tid de ikke kan se at megleren ved sin assistent har handlet uaktsomt ved sin formidling av målerstanden fra feil måleenhet.

Selgeren er en av meglerens viktigste kilde for informasjon. Megleren skal kunne legge til grunn at selgerens anvisning er korrekt. Selgeren utrykte ingen tvil om hvilken måler som tilhørte leiligheten, og megleren stolte på anvisningen. Måleenheten ble så avlest med klageren til stede. Selgerens anvisning er normalt kilde for bekreftelse av riktig strømmåler, og megleren må kunne forholde seg til huseierens konkrete informasjon om anlegget som korrekt.

Det påførte tapet ved elektrikeres besøk fremstår som en fjern og unødvendig følge. Nettleverandøren burde oppdaget feilen ved klagerens kontakt, ved alminnelige feilsøking for området. Kostnaden ville da vært unngått. Vedrørende kravets størrelse, har nettleverandøren også oppfordret klageren til å rette klage til dem, ettersom forholdet ikke ble avdekket ved første feilsøking.

Meglerforetaket kan ikke se at megleren har handlet i strid med god meglerskikk i forbindelse med avlesning av strømmåleren. Det er ikke grunnlag for erstatning.

Påstand

«Klager gis ikke medhold».

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Spørsmålet er om megler i forbindelse med salget overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Meglerens viktigste kilde til opplysninger om eiendommen er selgeren, jf. NOU 1987: 14 side 75 og NOU 2006: 1 side 119. Megleren kan i utgangspunktet stole på opplysningene som selgeren gir, med mindre det foreligger omstendigheter som tilsier at megleren må undersøke forholdet nærmere.

Meglerforetaket har opplyst at selgeren var til stede pr. telefon under overtakelsen og anga plasseringen til leilighetens strømmåler. Dette er ikke bestridt av klageren. Det må legges til grunn at megleren leste av den strømmåleren som selgeren anga plasseringen til. Strømmåleren var plassert sammen med sameiets øvrige målere, og var ikke påført øvrig informasjon som kunne bidra til identifikasjon. Det forelå derfor ingen omstendigheter som tilsa at selgerens angivelse av plasseringen var uriktig.

Nemnda finner at megler ikke har forsømt sin undersøkelses- og opplysningsplikt.

Erstatningskravet kan derfor ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.