Klage nr:
82/08

Avgjort:
27.08.2008

Saken gjelder:
Feilaktige opplysninger om fellesgjeld

Foretakets navn:
Ihus Grønland, Komplett Eiendomsmegling as
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte bolig gjennom innklagede. I forbindelse med salget av denne boligen har klageren oppdaget at hun ikke står som eier av garasjeplassen og at det ikke er anledning til individuell nedbetaling av gjeld, heretter benevnt som IN-ordning. Klageren krever å bli oppført som rett eier av garasjeplassen og kompensasjon på grunn av feilopplysningen.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren fremhever at innklagede ikke har skaffet til veie utskrift av grunnbok selv om skjøtet ble betalt av klageren ved overtakelse. Det er nå 2 år og 8 måneder siden overtakelsen fant sted.

I prospektet sto det tydelig om individuell nedbetaling av fellesgjelden. I forbindelse med salget har klageren fått vite av forretningsfører at det ikke er mulig å innfri fellesgjelden. Borettslaget har ikke avtale om individuell nedbetaling.

Innklagede anfører:

Da innklagede fikk henvendelse om at garasjen ikke var overskjøtet til klageren, tok innklagede tak i saken. Etter signering fra selgerne ble skjøtet sendt til kartverket 10. mars 2008. Skjøtet ble sendt i retur fordi salgssummen sto til kr 0 og innklagede måtte legge ved salgsoppgave, kjøpekontrakt og annen dokumentasjon på at garasjen fulgte med leiligheten. Ved oversendelse til klager hadde klagerens gatenavn skiftet navn og skjøtet kom i retur.

Innklagede kan ikke se at han har gjort noe feil her. Da klageren kjøpte boligen, ga innklagede beskjed til utbyggers megler om at garasjen skulle følge med. Innklagede regnet med at garasjen ble overført til klageren.

Innklagede fremhever at det ved opprettelse av nytt borettslag ofte er mange usikre momenter. I kjøpekontrakten sto det at medlemmene i borettslaget forpliktet til å medvirke til at borettslaget skulle inngå avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Innklagede beklager at de skrev at borettslaget hadde IN-avtale, da det i virkeligheten bare var et ønske fra borettslagets side.

Innklagede presiserer at klageren fikk innkallelsen til ekstraordinær generalforsamling. Til behandling lå «orientering om IN-ordningen». Klageren hadde mulighet til å sette seg inn i ordningen før hun overtok boligen. I salgsoppgaven ble det oppfordret til å foreta undersøkelser av forhold de mente var av betydning for eventuelt bud eller kjøp av leiligheten.

I kjøpekontrakten mellom partene står det at partene må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget misligholdet. Det er gått 2,5 år siden boligen ble solgt og overtatt og innklagede mener at klageren burde ha oppdaget forholdet om IN- ordningen på et tidligere tidspunkt.

For øvrig er det i forbindelse med generalforsamlingen 2008 vedtatt at borettslaget ønsker IN-ordning og at dette er under bearbeidelse.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren hevder at den opprinnelige kjøpekontrakten aldri har vært i hennes besittelse og at hun forholdt seg til opplysningene hun fikk av innklagede.

Klageren fremholder at innkallelsen til ekstraordinær generalforsamling i november 2005, var etter at hun hadde kjøpt leiligheten. Etter klagerens hukommelse fikk hun innkallingen også etter at møtet hadde vært, og at hun ringte innklagede i frustrasjon over dette.

Klageren tok IN-avtalen som en selvfølge inntil det ble aktuelt å nedbetale gjelden og sjekket derfor ikke om informasjonen gitt fra innklagede stemte. Klageren hadde undersøkt dette nærmere dersom innklagede hadde gitt riktig informasjon.

For klageren er det uvesentlig at det nå er vedtatt IN-ordning. Klageren venter sitt andre barn og må flytte. Det er uansett ikke avklart når ordningen trer i kraft.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder kravom erstatning på grunn av forsinket overskjøting av garasje og feilinformasjon vedrørende mulighet for IN-ordning i borettslaget.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Etter eiendomsmeglingsloven § 3-1, 1. og 2. ledd skal megler utføre oppdraget i samsvar med god meglerskikk og gi kjøper opplysninger som er av betydning for handelen og gjennomføringen av denne.

Eiendomsmeglingsloven § 3-9, 1.ledd nr. 1 fastslår at eiendomsmegler plikter å sørge for utferdigelse og tinglysing av skjøte. Kjøpekontrakten er datert 9. august 2005 og skjøtet er dagbokført 10. april 2008. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning foreligger det en klar forsinkelse av overføringen av hjemmelen til garasjen.

Reklamasjonsnemnda anser det også for bevist at innklagede har gitt feil opplysningen vedrørende IN-ordningen i prospektet, noe også innklagede har beklaget i tilsvaret.

Reklamasjonsnemnda anser disse forholdene for å være kritikkverdige.

Et vilkår for at innklagede skal kunne bli erstatningsansvarlig, er imidlertid at klageren har lidt et økonomisk tap. Ut fra de opplysninger som er gitt i saken, har ikke Reklamasjonsnemnda grunnlag for å gå nærmere inn på dette spørsmålet. Reklamasjonsnemnda må derfor begrense seg til å fastslå at det eventuelle tap som klageren eventuelt påføres som en følge av innklagedes forsømmelser, skal erstattes av innklagede.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Oslo, den 27. august 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant