Klage nr:
83/08

Avgjort:
17.09.2008

Saken gjelder:
Misnøye med meglers saksbehandling

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Bergen, Bergen Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin leilighet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren kontaktet i mars 2007 innklagede med ønske om salg av sin leilighet. Innklagedes saksbehandler frarådet klagerne å selge leiligheten til over påske, da flere nyrenoverte leiligheter skulle selges i samme gate. Det skjedde imidlertid heller ingen ting i tiden etter påske og klageren forsøkte gjentatte ganger å få kontakt med saksbehandleren. Han var vanskelig tilgjengelig, og senere helt utilgjengelig, til tross for at klageren la igjen beskjed på telefonsvareren hans. Disse ble ikke besvart.

Da klageren til slutt fikk tak i saksbehandleren i august 2007 og leiligheten omsider ble lagt ut for salg 16. august 2007, la han ut to år gamle bilder av leiligheten både på innklagedes hjemmeside og på Finn. Disse bildene ble liggende i flere uker. Klageren tok til slutt kontakt med ledelsen hos innklagede og det ble avholdt et møte med to av disse i oktober 2007. De beklaget den situasjonen som var oppstått, og saksbehandleren ble tatt av oppdraget og erstattet med en annen (som var til stede på møtet). Det ble avtalt at det skulle utarbeides en ny og betydelig forbedret salgsoppgave før leiligheten på nytt ble lansert for salg.

Det mest graverende er at innklagede og/eller saksbehandleren ikke fulgte opp saken før i august 2007 til tross for gjentatte henvendelser fra klageren. Særlig graverende er dette fordi leilighetsprisene i byen begynte å falle i april 2007 og fortsatte å falle resten av året. Det må videre være klart at selv om saksbehandleren var sykmeldt i

deler av den aktuelle perioden, burde han/innklagede ha sørget for at hans arbeidsoppgaver ble håndtert av en annen megler hos innklagede. Klageren har i e-post til begge saksbehandlerne bedt om å få opplyst når og hvor lenge den første saksbehandleren var sykmeldt. Dette har ikke blitt opplyst. Ledelsen ved kontoret erkjente imidlertid ifølge klageren i møtet i oktober 2007 at de hadde skjermet saksbehandleren for lenge på bekostning av sine kunder.

Ovenstående har ifølge klageren ført til at leiligheten hun ønsket lagt ut for salg i mars 2007 først ble solgt i januar 2008 for kr 2 100 000 som er kr 190 000 mindre enn prisforlangende.

Klageren har bedt om svar på en del spørsmål i sakens anledning og bedt om bekreftelse av sin fremstilling i e-post til ny saksbehandler av 16. januar og til den første saksbehandleren 19. februar 2008. Klagerne har ikke mottatt noen tilbakemelding på disse henvendelsene, noe som må forstås slik at innklagede ikke har hatt noen bemerkninger til fremstillingen i disse e-postene.

I henhold til eiendomsmeglingsloven 1989 § 3-1 nr 1 skal megleren blant annet utføre oppdraget i samsvar med god meglerskikk og uten unødig opphold. Bestemmelsen er hovedsakelig videreført i eiendomsmeglingsloven 2007 § 6-3 nr 1. Det følger av forarbeidene til eiendomsmeglingsloven 1989 § 3-1 nr 1 at selger har krav på at oppdraget blir utført med den hurtighet som hans interesser tilsier. I et marked med fallende priser tilsier selgerens interesser at salget gjennomføres raskt. Norges Eiendomsmeglerforbunds etiske regler sier i § 3 at «Medlemmene plikter å utføre megleroppdraget på en forsvarlig måte uten unødig opphold.»

I denne saken har innklagede og/eller første saksbehandler etter klagerens oppfatning vesentlig forsømt disse kravene, og således opptrådt uaktsomt. Det er særlig graverende at ingen ting ble gjort fra innklagedes side før i august 2007 i et fallende eiendomsmarked. Ifølge artikkel i lokalavisen fremgår at prisene i det aktuelle området falt med 9,1 % fra april til og med desember 2007. Dette tilsvarer om lag differansen mellom prisforlangende på kr 2 290 000 og
kr 2 100 000 som leiligheten ble solgt for. Dette tilsier etter klagerens oppfatning at hun mest sannsynlig har tapt salgsinntekt i denne størrelsesorden som følge av innklagedes forsømmelse. Innklagede må derfor etter klagerens oppfatning være erstatningsansvarlig for dette økonomiske tapet.

Dersom Reklamasjonsnemnda ikke skulle være enig i at innklagede er erstatningsansvarlig for ovenstående, må det i alle fall være grunnlag for å la innklagedes vederlag på kr 85 000 falle bort eller settes betydelig ned. I tillegg kreves dekning av utgifter til nødvendig juridisk bistand med kr 8 500 + mva.

Innklagede anfører:

Innklagede synes det er beklagelig at klageren ikke var fornøyd med meglertjenesten som ble levert av første saksbehandler. Da innklagede fikk melding om misnøyen, ble det umiddelbart skiftet megler på saken.

Den nye saksbehandleren fulgte opp saken og fikk fotograf til å ta nye bilder og utarbeidet ny salgsoppgave på eiendommen. Leiligheten ble solgt for en pris som etter innklagedes vurdering må anses som god i det aktuelle marked.

Innklagede kan ikke se å ha opptrådt uaktsomt i saken og er ikke erstatningsansvarlig.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder misnøye med saksbehandlingen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Oppdragsavtalen er inngått den 14. august 2007. Oppdragsavtaler under eiendomsmeglingsloven av 1989 var et strengt formbundet dokument. Før undertegningen hadde innklagede ikke noe oppdrag. Innklagede kan dermed ikke kritiseres for ikke å ha påbegynt arbeidet med oppdraget før i august 2007.

Klageren har anført at innklagede la ut to år gamle bilder både på finn.no og på innklagedes hjemmeside. Dette ble rettet opp etter at klageren tok kontakt med ledelsen hos innklagede. Det ble satt en ny saksbehandler på oppdraget og ny salgsoppgave ble også utarbeidet. Reklamasjonsnemnda kan etter dette ikke se at de gamle bildene eller misnøye med saksbehandlingen etter inngåelse av oppdraget har medført noe økonomisk tap for klageren.

På generelt grunnlag vil Reklamasjonsnemnda bemerke at et eiendomsmeglingsforetak må sørge for at alle kunder blir fulgt opp og informert om saksbehandlerens fravær ved sykdom eller annet fravær.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 17. september/9. oktober 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant